September 27,2006

Kok-sú-kóan kè-e̍k

9/13 Kok-sú-kóan ê kè-e̍k thong-kè, gī-kè.
9/27 A-chhái siⁿ-ji̍t, thê-chá 1-kang chia̍h koe-n̄-ko.


yam_ungian發表於 樂多15:04引用(0)Kè-ōe

October 18,2005

10/2 Lêng-ông hong-thai

10/1 pai-6 chái-khí seng khiâ khóng-bêng-chhia khì Tiū-hiong, jiân-āu sái Jì-phuh tńg-lâi Bí-lûn-á.
Chia̍h chá-tǹg liáu-āu khì Gio̍k-lêng ê ha̍k-hāu chò hông-tâi ê chún-pī.
Ē-po͘ khì Tiū-hiong, m̄-koh thiⁿ-khì lóng chin hó.

Àm-sî 10-tiám chó-iū chiah khai-sí lo̍h 1-sut-á hō͘.
Pòaⁿ-mî tit-beh 4-tiám ê sî, hong-hō͘ piàn chiok thàu, góa kán-tan sûn--1-ê koh khì khùn. Tit-beh 6-tiám ê sî-chūn, Gio̍k-lêng kā góa kiò chhíⁿ, chúi í-keng im--ji̍p-lâi, ùi chhù-téng.
Góa chí-hó cháu-khì chhù-téng chheng hioh-á.
4-tiám chó-iū khai-sí thêng-tiān.

Tiong-tau chia̍h pá sái-chhia khì gōa-kháu sûn, pí í-chêng ê hong-thai chhiⁿ-chhám.
Àm-sî tit-beh 6-tiám tńg kàu Bí-lûn, hit-pêng ū tiān, m̄-koh tōa-thiaⁿ ê po-lê phòa--khì. Bô chúi.
10/3 pai-1 àm-sî khì Chú-têng in hiâ sóe sin-khu. 10/4 ē-po͘ khai-sí ū chúi. Tiu-hiong hit-pêng kàu 10/3 àm-sî tiān chiah lâi.


yam_ungian發表於 樂多11:04引用(0)Seng-o̍ah

10/16 khì hái-iûⁿ kong-hn̂g

10/16 lé-pài chái-khì khì Hok-heng chia̍h chá-tǹg, thâu-ke-niû kah gún khai-kang, ké-chí-tàⁿ ê thâu-ke -niû mā kah góa sio-chioh-mn̄g, beh sái-chhia tńg--khì ê sî-chūn, thì-thâu-tiàm thâu-ke-niû mā chhut-lâi kóng-ōe, kám-kah tio̍h chng-kha só͘-chāi ê jîn-chêng-bī.
10-tiám-gōa, chhōa A-hông kah A-chhái khì hái-iûⁿ kong-hn̂g. Kî-tiong, ū chē "ka-pi-poe", thâu-khak chin gông, í-āu mài koh chē a.
Liāu-āu khì Hái-hōaⁿ soaⁿ-me̍h sai-pêng ê 193 kōan-tō chhē tō͘-kōaiⁿ-á, hong-thai kè, chin chōe só͘-chāi lóng bô, seng ti 1-ūi lia̍h tio̍h 4-chiah, koh tī lēng-gōa 1-ūi chhē-tio̍h chin chōe, m̄-koh lāi-tōe ū chin tōa-chiah ê tō͘-kōaiⁿ-á, hi-bōng m̄-sī 牛蛙 ê.

yam_ungian發表於 樂多09:01引用(0)Ka-têng

10/17 A-hông khòaⁿ i-seng

A-hông 10/17 chái-khí hoat-sio, khi ha̍k-hāu ū thò͘, so͘-í ê-po͘ chhōa i khì khòaⁿ Tiong-i, liáu-āu koh khi khòaⁿ chhùi-khí, chit-pái i-seng u kah góa khai-káng, góa kā kóng, Hoa-su-si̍t-sió ē kā ha̍k-seng that--chhut-khi, chin bái.

in-ūi hoat-sio, àm-sî hō͘ i khùn , bô siá kong-khó. 10/18 chái-khí--khí-lâi, í-keng thòe-sio, to thàn chái-khí ê sî-chūn chhiáⁿ i kā kong-khò ôan-sêng.


yam_ungian發表於 樂多08:55引用(0)Ka-têng

10/10 A-hông khòaⁿ chhùi-khí

10/10 pàng-ká, A-hông khì Chin-siān-bí khòaⁿ chhùi-khí, in-ui chùui-khí oai--khì, bī-lâi kò͘-tēng ta̍k lé-pài-1 ài lâi khòaⁿ.
Liâm 1-ê káⁿ-ná chhiū-leng-thn̂g ê mi̍h-kiāⁿ tī ē-bīn ê chhùi-khí téng-bīn, beh hō͘ téng-bīn ê chhùi-khí chiⁿ--chhut-lâi.
Chia̍h mn̍gh-kiāⁿ bô hong-piān, chiām-sî ài chia̍h khah nńg ê mn̍gh-kiāⁿ.

yam_ungian發表於 樂多08:32引用(0)Ka-têng

10/18 Khòaⁿ-tio̍h bā-hio̍h

chái-khí sái-chhia lâi ha̍k-hāu ê sî-chūn, tī tú-á kè Hái-chhiⁿ tiong-o̍h hiâ, khòaⁿ-tio̍h chi̍t-tīn bā-hio̍h, thâu-sī pe̍h--ê, ǹg lâm-pêng pe, èng-kai sī ùi pa̍k-hng pe--kè-lâi ê. Góa thêng tī lō͘-piⁿ sǹg, lóng-chóng 16-chiah.

yam_ungian發表於 樂多08:15引用(0)Sim-chêng

October 17,2005

PACLIC19 e lunbun

Chu-iau si kho Kiatgak hiaN kah Henry chiah thang oan-seng. 10/15 Deadline kau chhutkhi.

yam_ungian發表於 樂多11:49引用(0)Gián-kiù

chu-keh-kho thong-ke

10/6-7 kho e AI kah Algorithms thong-ke a

yam_ungian發表於 樂多11:39引用(0)Kî-tha

September 2,2005

9/2 té-kù

cheng-ka 11-tiâu, chit-má ū 55-tiâu a.

yam_ungian發表於 樂多09:42引用(0)Bāng-chām

Hoa-su si̍t-sió ê kàu-châi

8/31 Update, m̄-koh chòe-kūn ū khó-lêng koh siu-kái. Kia̍t-ga̍k hiaⁿ kā góa tàu chhú-lí PDF ê pō͘-hūn.

yam_ungian發表於 樂多09:38引用(0)Bāng-chām

8/29~9/1

8/23 Phó͘-hūi thêng khò, in-ūi tn̂g-pīⁿ-to̍k. àm-sî tńg-lâi Hoa-liân.
8/24 A-hông chia̍h chá-tǹg ê sî-chūn thò͘, āu--lâi tī chhia-téng mā thò͘, só͘-í sīn-sòa-lō͘ kā chhōa khì Tân Lē-hûn hiâ khòaⁿ.
A-chhái tńg-khì Hîm-hîm sim-lîm tha̍k.
A-hông 6-tiám-cheng bōe-tàng chia̍h mi̍h-kiāⁿ. Ē-pou pûn bê. Pún-lâi siūⁿ-kóng kui-khì tō tńg-lâi Bí-lûn-á tòa, m̄-koh gōa-kháu siu-lí lō͘, chin chhá, iah-sī koat-tēng tńg-khì Tiū-hiong.
8/25 Góa chhōa A-hông khì ha̍k-hāu pòaⁿ-kang, i chē bōe tiâu, tiong-tàu khì Carrefour, tō tńg-khì hioh-khùn.
8/26 A-hông koh khì Tân Lē-hûn hiâ khòaⁿ, OK a, khui ūi-tn̂g io̍h-á. GL sīn-sòa khòaⁿ phīⁿ-á kè-bín. Ē-pou GL chhōa A-chhái khì chú-siā.
8/28 poaⁿ tńg-khì Bí-lûn-á tòa, chún-pī khai-ha̍k.

yam_ungian發表於 樂多09:28引用(0)Ka-têng

8/23~28

8/23 Phó͘-hūi thêng khò, in-ūi tn̂g-pīⁿ-to̍k. àm-sî tńg-lâi Hoa-liân.
8/24 A-hông chia̍h chá-tǹg ê sî-chūn thò͘, āu--lâi tī chhia-téng mā thò͘, só͘-í sīn-sòa-lō͘ kā chhōa khì Tân Lē-hûn hiâ khòaⁿ.
A-chhái tńg-khì Hîm-hîm sim-lîm tha̍k.
A-hông 6-tiám-cheng bōe-tàng chia̍h mi̍h-kiāⁿ. Ē-pou pûn bê. Pún-lâi siūⁿ-kóng kui-khì tō tńg-lâi Bí-lûn-á tòa, m̄-koh gōa-kháu siu-lí lō͘, chin chhá, iah-sī koat-tēng tńg-khì Tiū-hiong.
8/25 Góa chhōa A-hông khì ha̍k-hāu pòaⁿ-kang, i chē bōe tiâu, tiong-tàu khì Carrefour, tō tńg-khì hioh-khùn.
8/26 A-hông koh khì Tân Lē-hûn hiâ khòaⁿ, OK a, khui ūi-tn̂g io̍h-á. GL sīn-sòa khòaⁿ phīⁿ-á kè-bín. Ē-pou GL chhōa A-chhái khì chú-siā.
8/28 poaⁿ tńg-khì Bí-lûn-á tòa, chún-pī khai-ha̍k.

yam_ungian發表於 樂多09:17引用(0)Ka-têng

August 22,2005

8/19~21

8/19 Ka-chhái chù-siā, kin-á-ji̍t khai-sí tē jī kai-tōaⁿ, che-liōng ê lông-tō͘ sī gôan-lâi ê 10-pē.

A-hông siû-chúi pó͘ khò, tī Chū-kiông kok-tiong, kiat-kó sī 3-kip. Kin-nî kàu chiâ, hi-bōng môa-nî koh ū tōa chìn-pō͘.

Àm-sî khì chhù-téng (5F) chia̍h siau-iā, hûn chiâⁿ chōe, khòaⁿ bô ge̍h-niû.

8/20 kah 8/21 lóng khì Bí-lûn piàⁿ chhù-lāi.


yam_ungian發表於 樂多08:57引用(0)Ka-têng

clc lūn-bûn kau--chhut-khì

8/19 tī lūn-bûn Daedline ê chòe-āu 1-kang, kín kā siu-kái hó ê lūn-bûn kau--chhut-khì, Kia̍t-ga̍k hiaⁿ tàu chóan chòe PDF keh-sek, mā ū siu-kái tàu siu-kái pō͘-hūn lōe-iông.

yam_ungian發表於 樂多08:53引用(0)Gián-kiù

August 18,2005

TLGJS-20050817

Chin kám-siā lí ê phoe kap lí ê chhut-sek.
Sui-jiân hit-kang ê kau-thong khòaⁿ--khì--lâi chin bô kong-pêng, pau-khoah góa pún-sin iā khiā tī lēng-gōa hit-pêng, koh kàu taⁿ iáu siūⁿ--bô, sī án-chóaⁿ chí-ū chi̍t-ê-lâng kóng--ê chia̍h sī tio̍h, kî-tha--ê lóng m̄ tio̍h, lán ê sè-kài kiám chha hiah hn̄g ?

Bāng-chām ê sū góan ōe chiām-chiām lâi chhú-lí.

Ōe-tàng se̍k-sāi lí kap Kia̍t-ga̍k sī góa jîn-seng ê êng-hēng, sui-jiân góa khó-lêng éng-óan bô hoat-tō͘ liáu-kái lín ê siūⁿ-hoat.


yam_ungian發表於 樂多10:31引用(0)Pa?t-lang

August 15,2005

Tha̍k-chu

1984 nî, góa tē-it-pái ji̍p Tâi-tāi, in-ūi hit-nî góa khó tiâu Tâi-tāi chu-sìn-hē. 4-tang liáu-āu pit-gia̍p khi Má-chó· chòe-peng.
Chit 4-tang, góa ê Tâi-oan ì-sek khé-bêng, mā tha̍k chin chōe Tâi-oan bûn-ha̍k ê chu, koh ū bōe chió kìm-chu.
1994 nî, góa tē-jī-pái ji̍p Tâi-tāi, he sī gián-kiù-só· pit-gia̍p pòaⁿ-tang āu, góa ín tio̍h tiān-sòan tiong-sim ê thâu-lō·, chòe beh 3-tang, 1996 nî nî-tóe poaⁿ khì Hoa-liân.
Chit 2-tang gōa, góa peh-soaⁿ, chham-ú Siā Tiông-têng teng-san-hōe ê khang-khè, khì Tâi-ôan ê tiàm chòe gī-kang, mā se̍k-sāi GL, kiat-hun.
2004 nî, góa tē-3-pái ji̍p Tâi-tāi, in-ūi khó tiâu Chu-sìn-hē phok-sū-pan. Beh kàu 40 hè chiah lâi tha̍k, in-ūi kiaⁿ ha̍k-hāu ē tó, í-āu ē sit-gia̍p, su-iàu hō· ka-kī ke 1-ê sóan-te̍k ê lō·.
Góa m̄-chai-iáⁿ chit pái ē tī Tâi-tāi kúi tang, chit-má tùi Tâi-tāi , í-keng bô siáⁿ-mé kám-chêng.
Góa sī-m̄-sī kiâⁿ 1 tiâu m̄-tio̍h ê lō· ? Pàng bó· pàng kiáⁿ, tih tha̍k 1-kóa chin kan-khó· tha̍k jî-chhiáⁿ bô hó sńg ê mi̍h-kiāⁿ.
Jîn-seng kám su-iàu an-ne kè ?

yam_ungian發表於 樂多16:24回應(0)引用(0)Sim-chêng

8/12 pòaⁿ-mî ê kiám-thó-hōe

Hō· chin tōa, m̄-koh khak-tēng Lâm-hôe ū thong-chhia liáu-āu, iah-sī koat-tēng khì Tâi-lām.
Hé-chhia ū bān-hun, m̄-koh éng-hióng bô tōa, àm-sī 9:30 chó-iū, HGK chài góa kàu hōe-tiûⁿ.
11 tiám khai-sí. Che sī góa chit pái chham-ka ê siōng chú-iàu bo̍k-tek.
Kóng-tio̍h lâng ê tāi-chì lóng kì tiâu-tiâu, tāi-chì ê pō·-hūn soah khah bô lâng thê-khí.
Tong-sū-chiá kóng m̄-sī in chú-tō ê, tāi-chì chin chū-jiân tō hoat-seng, kè-thêng bô būn-tôe, an-ne koat-tēng sī lí-só·-tong-jiân.
( Goa kám-kah, chèng pû-á ē siⁿ chhut chhài-koe, bô chiàu Logic tih kiâⁿ. )
Hui tong-sū-chiá it-chài kóng siū-hāi-chiá án-nóa m̄-tio̍h.
( Góa beh piáu-ta̍t ê tiōng-tiám sī, bô kha-chhiú, só·-í bô èng-kai an-ne tùi-thāi ka-kī ê lâng. M̄-koh góa siūⁿ, in bô jīm-ūi siū-hāi-chiá sī ka-kī ê lâng. koh kā tiōng-tiám sóa khì lâng ê būn-tôe, bô ài kóng tāi-chì )
Ū-lâng chit-gî sī án-nóa góa kan-na khiā tī 1-pêng kóng-ōe, in bái ê só·-chāi lóng bôai siá.
( góa kóng, chîⁿ ê tāi-chì sī lín kiò góa mài siá ê, nà-ē chit-má soah pìⁿ-chòe góa ê m̄-tio̍h ? góa mā kóng, kiám-thó bāng-chām téng-bīn, tī mài khan-si̍p tio̍h lâng ê chêng-hêng, só·-ū ê ì-kiàn lóng ē-sái kong-khai, góa mn̄g lín beh chiong lín ê ì-kiàn khan chhut-lâi bô? lín ka-kī kóng bòai ê )
Ū-lâng kóng, an-ne hō· TY ê kā lán khiā-khang. Ū-lâng kóng, in-ūi siū-hāi-chiá, bô-tek-khak ē hō· TLH kiám kúi-lō-ê hōe-ôan.
( Góa bô hôe-èng, í-bián khan tùi pa̍t-ūi khì, sū-si̍t siōng, góa bô khòaⁿ-tio̍h chèng-kù)
Ū-lâng mā chin phái-thiaⁿ ê ōe, jiân-āu o̍at-thâu tī cháu.
Ū-lâng kóng, siūⁿ-bōe-kàu 10-gōa-tang ê tông-chì, piàⁿ bōe kè tông-sèng chi-kan ê sìn-jīm.
( Chit-tiám góa khak-si̍t thiaⁿ bô, siū-hāi-chiá mā ū cha-bó·, jî-chhiáⁿ góa ê tiōng-tiám tō m̄-sī lâng, sī tāi-chì)
Ū-lâng kóng góa kèng-jiân chiong i ê bāng-chām ùi góa ê Server the̍h-tiāu. Tōa-siaⁿ jióng liáu-āu, tō o̍at-thâu cháu-lâng.
( 1-hong-bīn sī chìn-chêng kóng i í-keng m̄-pat góa, lēng-gōa 1-hong-bīn, góa ho-sim beh kā lí chòe bāng-chām, tán 1-tang a, liân ki-pun chu-liāu mā iah-bē thê-kiong, góa tong-jiân bô hi-bōng góa ê Server khǹg 1-ê hiah-nī kú iah-koh bô ôan-chéng ê bāng-chām )
Ū-lâng kóng, chin-chōe tāi-chì lóng-sī góa ka-kī ioh ê, m̄-sī sū-si̍t.
( Góa bô beh hôe-èng, í-bián koh khan tùi lâng ê sī-hui ê būn-tôe. Tong-su-chiá m̄-chai-iáⁿ, sī i sin-piⁿ ê lâng kā góa kóng ê tāi-chì. Kui tiûⁿ thiaⁿ--lo̍h-lâi, góa mā chai-iáⁿ tong-sū-jîn ū am-khám 1-kóa tāi-chì, tong-jiân, góa bô su-iàu kè-sio̍k kóng, chai-iáⁿ tō hó.)
Tiám-pòaⁿ chó-iū kiat-sok, góa siūⁿ sī bô kiat-kó.
Góa bô kái-piàn góa gôan-lâi ê siūⁿ-hoat, in-ūi tī góa ê koan-liām lāi-tóe, chèng pû-á chin-chiàⁿ siⁿ bōe chhut chhài-koe.
M̄-koh í-āu beh án-nóa ?
Kì-jiân tāi-chì m̄-sī góa ē-tàng koat-tēng ê, an-ne tō chí-ū sūn thiⁿ-kong-peh--a ê ì-sù.
Góa ê ko·-kè, 5-tang lāi.
Góa ioh--ê sī-m̄-sī tio̍h ê, tō hō· sî-kan lâi chèng-bêng.

...繼續閱讀

yam_ungian發表於 樂多15:30引用(0)Sim-chêng

clc2005 chiap-siū gún ê lūn-bûn

8/12 ê-po· kià--chhut ê Email, châng-àm chiah khòaⁿ--tio̍h. Kin-á-ji̍t chim-chiok khòaⁿ Reviewer ê ì-kiàn, 2-ê Reviewer lāi-tóe, ū chi̍t-ê kóng, tiāu-hû phiat ê hong-hiòng bô ti̍t-kak, ē hō· lâng khùn-jiáu. An-nē, góa tō chai-iáⁿ sī siáng siá ê ì-kiàn a. :) ( Só·-í, góa sī-m-sī ài chhiáⁿ lâi hū-chek se-kài siōng ū siaⁿ-tiāu hû-hō ê bûn-jī ê kái-kek khang-khè ? Mmmm..., ū chiân-tô· !) Thâu-ke hi-bōng ē-tàng tī pò-kò ê sî, thê-kiong hó ê Demo, góa kóaⁿ-kín kā thâu-ke kóng, chīn-liōng lah, m̄-koh sit-chāi chiâⁿ piàⁿ. 8/19 ài kàu Final lūn-bûn, hi-bōng sî-kan ē-hù.

yam_ungian發表於 樂多15:14回應(0)引用(0)Gián-kiù

Tâi-ôan gín-á ū chhù-bī beh pông-thiaⁿ

8/13, kah Tâi-ôan gín-á kìⁿ-bīn, khai-káng. I khòaⁿ-tio̍h góa tah tī Su-tāi Tâi-bûn-só· ê bûn-chiuⁿ, ū chhù-bī beh lâi pông-thiaⁿ "Tâi-gú-bûn kè-sǹg gú-giân-ha̍k". Ū lâng beh phâng-tiûⁿ, chin hoaⁿ-hí, hi-bōng khò khui ē sêng, pài-3 àm-sî tī Tâi-tāi Chu-sìn kang-theng-hē ê kàu-sek. Góa mā su-iàu tùi khò-têng lōe-iông chòe chi̍t-kóa siat-tēng, hō· siang hong-bīn (kè-sǹg, kah gú-giân) lóng ē-tàng thiaⁿ ū, chhē chhut ha̍p-chok ê khong-kan.

yam_ungian發表於 樂多15:00回應(0)引用(0)Kàu-ha̍k

Chiok-hok TLH tōa hoat-tián

Chin kám-siā lín ta̍k-ke ê hù-chhut, hō· TBI pān kah chin sêng-kong. 8/12 hit kang, Hoa-liân chit-pêng hō· lo̍h chiâⁿ tōa, in-ūi khak-tēng thih-lō· bô tn̄g, só·-í góa iah-sī kè-khì Tâi-lâm. Àm-sî ê hōe, put-kóan kiat-kó án-nóa, tùi góa lâi kóng, sī chiong chìn-chêng ê tāi-chì chòe 1-ē kiá-koat. Kì-jiân chhin-chhiūⁿ chāi-tiûⁿ ū-lâng kóng ê, siang-hong tùi tāi-chì ê jīm-ti bô kâng, só·-í góa siūⁿ, lī-khui sī hó ê. Só·-í góa ê hōe-ôan chu-keh èng-kai sī kàu nî-tóe, môa-nî khai-sí ē chū-tōng bô--khì. TLH bāng-chām ê būn-tôe, chìn-chêng í-keng ū pêng-iú chit-gî, hun chòe 2-ūi ū khah bô thó-tòng, só·-í, thàn TBI kiat-sok, lí-sū-tiúⁿ chhiú-piⁿ ū kha-chhiú chit-ê sî-chūn, siūⁿ-beh chhiáⁿ lín chhú-lí TLH bāng-chām ê lōe-iông, góa kiàn-gī 10-ge̍h-tóe í-chêng kā ôan-sêng, kàu-sî, góa chit-pêng chū-tōng chóan khì sin ê TLH bāng-chām hiâ. Chiok-hok TLH tōa hoat-tián, í-āu ê tāi-chì tō í-āu chiah lâi phah-sǹg.

yam_ungian發表於 樂多14:43引用(0)Ūn-tōng
 
-
贊助商廣告