May 16,2016 11:46

皇室用語 及 泰語中的禮貌、皇室、佛教用語和俗語《轉載》

皇室用語 及 泰語中的禮貌、皇室、佛教用語和俗語 ...原文轉載自http://www.taihuabbs.com/thread-153849-1-1.html 泰語皇室用語翻譯 ฉลองพระองค์ เสื้อ 衣服 เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมเกียรติ 威望 崇聖 ด้ามพระแสงปืน ปืน 槍 ตรงพระทัย ถูกใจ ตรงใจ 合意 中意 ถวาย ให้ 給 給予 賜予 ถวายพระพร อวยพร 祝福 ทรง คำนำหน้าคำสามาญเพื่อให้เป็นคำราชศัพท์ (置於泰國非王室用語的動詞前,使其成為王室用語) ทรงชักชวน ชักชวน ชวน 邀請 ทรงใช้ ใช้ 使用 ทรงเถลิงราชสมบัติ เถลิงสมบัติ 撥款 ทรงปลอบโยน ปลอบโยน 安慰 撫慰 ทรงพระกรุณา พระคุณ 恩賜 恩惠 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กรุณา 請 吩咐 命令 下令 ทรงพระราชดำเนิน ไป เดินทางไป 來 去 巡幸 ทรงพระราชนิพนธ์ บทความ นิทาน นิยาย ละคร สรุปคือ วรรณกรรมอะไรก็ใด้ ที่พระมหากษัตริย์เป็นคนแต่ง 國王著的禦作 ทรงรับซื้อ รับซื้อ 購買 ทรงสนพระทัย สนใจ พระทัย สันใจ ใส่ใจ 關心 ทอดพระเนตร ดู 看 看見 พระนคร นครหลวง 首都 บรนนิบัติ เอาใจใส่ ดูแล รับใช้ 關心 照顧 บรมราชาภิเษก พิธีสรงน้ำตั้งพระภชาพระราชพิธีในการขึ้นสืบราชสมบัติ 登基日 บำเพ็ญ ดำริ ทำ 實行 做 ประทับ พัก อยู่ 居住 在 โปรด รัก ชอบ 愛 喜歡 โปรดเกล้าฯ กรุณา 請 吩咐 命令 下令 ผู้สนองพระราชเสวนีย์ ผู้รับสั่ง領สนอง領,接受พระราชเสวนีย์ คำพูด สั่ง 命令,諭令 說 เฝ้า ฯ เข้าเฝ้า 朝見 拜見 เฝ้ารอ รอ 等 พระกระเป๋า กระเป๋า 口袋 พระกระยาหาร รับประทานอาหาร 吃飯 พระจริยวัตร จริย จิตใจ 心靈 品行 美德 พระฉายาสาทิสลักษณ์ ภาพ รูป 相片 畫相 พระดำรัส คำพูด 命令 言辭 (與王室用語ตรัส รับสั่ง同義) พระทัย ใจ 心 พระที่นั่ง (เรือนหลวงในพระบรมมหาราชวังและในพระราชวัง ไม่ว่าจะเป็นประเภทเรือนยอด ที่เรียกว่าประสาทหรือเรือนหลังคาจั่ว คือเรือนหลังคาไม่มียอดปลูกสร้างไว้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์หรือสถานที่ภายในองค์ประสาทที่สำหรับกิจการต่างๆ ก็เรียกว่าพระที่นั่ง ทั้งนั้น ) 宮殿 王宮 พระที่นั่ง เรือนหลวงในพระบรมมหาราชวังและในพระราชวัง 宮殿 พระธรรมจักร ธรรมจักร 法輪 พระธำมรงค์ แหวน 戒指 พระธิดา ลูกสาว 女兒 公主 พระนาม นาม ชื่อ 名字 姓 พระนารดา แม่ 母親 母后 พระบรมฉายสาทิสลักษณ์ ภาพ รูป 相片 畫相 照片 พระบรมราชโองการ คําสั่งราชการของพระราชา 王室的諭令 พระบรมราชโองการสถาปนา สั่ง ให้สถาปนา 下令頒佈 พระบรมราชินูปถัมภ์ การบริจาก 女王的贊助 พระบรมวงศานุวงศ์ เป็นศัพท์สนธิประกอบด้วยคำ บรมวงศ์ กับ อนุวงศ์ (คำแรกหมายถึง พระราชวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่พระราชโอรส พระราชธิดาขึ้นไปคำหลังหมายถึงพระราชวงศ์ที่ทรงศักดิ์เป็นพระนัดดา พระปนัดดาของพระมหากษัตริย์และมีพระยศเป็นพระองค์เจ้าและหม่อมเจ้าขึ้นไป ) 皇親國戚 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวง พ่ออยู่หัว (泰國第九世國王普密德蓬 阿杜德) 國父 國王) พระบิดา พ่อ 父親 國王 พระปฐมบรมราชโองการ คำพูด 諭令 命令 意旨 พระปรีชาสามารถ สามารถ 能力 พระพลานามัย สุขภาพ 身體 พระมหากรุณาธิคุณ พระคุณ 恩賜 王恩浩蕩 恩惠 พระมหากษัตริย์ มหาราช 國王 พระมหากษัตริย์ ในหลวง 國王 พระราชกรณีกิจ ภาระหน้าที่ 職責 พระราชกรณียกิจ ภาระหน้าที่ 職責 任務 พระราชกุศล ทำบุญ 善行 積德 พระราชดำเนิน ปฎิบัติ 執行 พระราชดำรัส คำพูด สั่ง 命令,諭令 說 พระราชดำริ คิด 想 想法 พระราชทาน ให้ แจก 給予 賜予 恩賜 พระราชธิดา ลูกสาว 女兒 พระราชนิยม นิยม 喜愛 歡迎 พระราชบิดา พ่อ 父親 皇阿瑪 พระราชปณิธาน ปณิธาน พระราชประวัติ ประวัติ 歷史 พระราชพิธี พิธี 儀式 典禮 慶典 พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ พิธีฉลอง 慶典 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีสรงน้ำตั้งพระภชาพระราชพิธีในการขึ้นสืบราชสมบัติ 登基典禮 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา งานบำเพ็ญกุศลเนื่อในวันเกิด 誕辰慶典 พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พิธีแต่งงาน 結婚儀式 พระราชภารกิจ ภรากิจ ธุระ 事務 事宜 พระราชมนเทียร เรือนหลวง 宮殿 宮廷 พระราชเสวนีย์ คำพูดขอวราชินี 懿旨 พระราชหฤทัย สบายใจ 安心 舒心 พระราชอรส ลูกชาย 王子 พระราชอัธยาศัย อัธยาศัย 性情 習性 พระหัตถ์ มือ 手 พระองค์ ตัว 自己 自身 พระองค์ท่าน แม่หลวง 文中指王后 พระอภิไธย ชื่อ นาม 名字 姓 พระอัจฉริยภาพ ภาพ รูป 相片 照片 พระอาการ อาการ 症狀 病況 ระชนมพรรษา ฉลองวันเกิด 慶祝生日 รับสั่ง คำพูด สั่ง 命令,諭令 說 รับเสด็จฯ รับรอง ต้อนรับ 接駕 迎駕 歡迎 ราชประเพณี ประเพณี 習俗 文化 ราชาภิเษกสมรส แต่งงาน 結婚 วันบรมราชาภิเษก พิธีสรงน้ำตั้งพระภชาพระราชพิธีในการ ขึ้นสืบราชสมบัติ 登基日 วันพระราชสมภพ วันเกิด 生日 วันราชาภิเษกสมรส วันแต่งงาน 結婚日 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลูกสาวของพ่อหลวง 公主(國王的女兒)詩琳通公主 第九世國王的第三個女兒的名字 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 納黎萱國王 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่หลวง (泰國第九世國王普密德 阿杜德的王后詩麗吉王后) 國母 สมเด็จพระราชชนนี แม่ 國母 สวนจิตรลดา ชื่อสวนพระอินทร์ 因陀羅神花園(花園名稱指詩麗吉王后的花園) สำนักพระราชวัง ที่ทำงานของพระราชวัง 宮廷廳辦事處 (Office of the Royal Household Department) เสด็จประพาส ไปเที่ยว 去旅行 去遊玩 เสด็จพระราชดำเนิน ไป ดินทางไป (การเดินทางไปมาโดยยานพาหนะโดยกระบวนแห่ตามโบราณราชประเพณีหรือเดินไปตามลาดพระบาท) 去 巡幸 เสด็จฯ ไป มา 來 去 เสวย กิน รับประทาน 吃 หม่อมหลวง (คำนำหน้าชื่อบุตรหม่อมเจ้า) 用於王室成員的名字前 ...原文轉載自http://th.hujiang.com/new/p700642/ 泰語中的禮貌、皇室、佛教用語和俗語 說到泰國,大家除了想到它的旅遊景點和美食以外,當然必不可少的是佛教文化,還有皇室,當然啦還有它森嚴的等級制度。所以呢,去到泰國的時候一定要注意自己的言行舉止哦。今天我們就一起來學習泰語裡的一些禮貌用語、皇室、佛教用語和俗語吧! 描述: http://i2.w.yun.hjfile.cn/doc/201410/f0e7f39d3566422090be74e3b58c449b.gif禮貌用語 在日常的生活中,我們可以從一個人的言行舉止看出這個人的品性、性格等等。比如在吃飯時,有人冷不丁的說:我要去拉粑粑。相信大家的感覺都不好吧?但是有人會說:抱歉,我去趟洗手間!這樣聽起來顯得文雅多了還有禮貌。泰語裡邊也是分很多的禮貌用語的,一起來看看: 平時我們跟好朋友可以說:“ กินข้าว吃飯”,可是長輩在一起,尤其是和某些高層領導一起吃飯的時候,就要用ทานข้าว或者รับประทานอาหาร,這樣不僅顯得有禮貌而且還顯示出自己駕馭語言的能力!搞不好領導還會重用呢!說不定下一個偉大的外交官就是你啦!哈哈! 解析:ทาน在佛教用語中還有“布施”之意。(難怪用上了就顯示層次不一樣,立馬就高大上啦!) 很多人都知道啦,便便是ขี้,但是我們不能整天說ขี้啊ขี้的對吧!非常的不文雅。其實它有相對應的文雅詞彙的,這個一定要了解哦! 大便----- อุจจาระ小便----- ปัสสาวะ 這兩個就是比較文雅的啦,也是醫學詞彙,醫學詞彙一般都是用文雅的詞語的啦。 其實呢,一般內急的話,就說ดิฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ就可以啦!相當於漢語中的“我去趟洗手間”。 還有一組詞語也是經常看見的,就是ผัว和เมีย啦,這一組也不是很文雅喲,為什麼呢?接下來一起來看看它有趣的意思吧,看了以後你肯定理解了為什麼不雅啦,嘻嘻!ผัว丈夫(象聲詞,長臂猿叫聲)------- เมีย妻子、老婆、母的 啊,你是不是看出了端倪?對啦,長臂猿叫聲、母的,這兩個肯定不雅嘛,好啦,那麼它對應的文雅詞彙又是什麼呢?สามี(主人、主子、老爺)-------- ภรรยา妻子、夫人 哇,這個是不是上得廳堂的詞彙?我想大家心裡都有數啦!以後給人家介紹自己的那啥的時候就記得用上哦!哈哈! 描述: http://i2.w.yun.hjfile.cn/doc/201410/f0e7f39d3566422090be74e3b58c449b.gif皇室用語 在古代,皇室有自己的用語,諸如:朕、哀家、用膳、免禮、跪安、請安等等,愛看古裝劇的盆友們肯定對這些詞彙不陌生的,泰國的皇室用語呢,也是很好理解的,下邊我們來看看吧! 我們平常說“工作”是ทำงาน,但是皇室用語,就在前邊加上一個前綴ทรง(王室用語的事物動詞,其意義根據定語而定),變成ทรงทำงาน就好了,怎麼樣?是不是很簡單呢? 好,皇室的成員中,最厲害的肯定是皇上啦!我們先來看看皇室用語中一個比較通用的詞:เสด็จ陛下、殿下,(對國王、王族的稱呼)。好了,接下來就舉幾個簡單的例子: 返駕----- เสด็จกลับ(กลับ回去、返回) 駕崩----- เสด็จสู่สวรรคาลัย(สู่到、至;สวรรคาลัย死、仙逝、仙遊【用於王親貴族】;สวรรค์:天堂、天國、仙界) 此外皇室用語還有一個出鏡率最高的詞:พระ(有พระ做前綴的,大多數表示皇室用語或者佛教用語,加在帝王、神靈、崇敬物之前表示尊敬。)在皇室用語裡,王子公主不會叫皇上做“爸比、爹地”吧?那叫什麼呢?พ่อ 爸爸---- พระชนก、พระบิดา 父親、生業之父!(ชนก、บิดา都是“父親”。)【皇室用語】ที่ 位置---- พระที่龍床、床【皇室用語】 怎麼樣?簡單吧?掌握พระ的含義,你還擔心hold不住嗎? 描述: http://i2.w.yun.hjfile.cn/doc/201410/f0e7f39d3566422090be74e3b58c449b.gif佛教用語 泰國是一個90%以上的人民都信仰佛教的國家,男子都會短暫的出家。我國的佛教用語中有:齋飯,阿彌陀佛、善哉、慈悲為懷、慈航等等。有時候我們還看不明白的有木有?看到這個你千萬不要自己自卑喪失自信心啦,接下來是漲自信的時候,不信你看:ฉันข้าว進食、用膳(ฉัน,對啦,你沒有看錯,就是我們女孩子常用的“我”。)ฉัน ----進食、用膳ฉันเช้า ----進早餐พระธรรม ----佛法,法(ธรรม:善、善事、佛法、美德、公道)พระเจดีย์----佛塔(เจดีย์:塔)ปัจจัย ----因素、生產或生活的資料;(錢)用於僧人。同理:有พระ在前邊的,大多數是表示皇室用語或者佛教用語。พระ:僧人、比丘、佛像。 描述: http://i2.w.yun.hjfile.cn/doc/201410/f0e7f39d3566422090be74e3b58c449b.gif俗語 中華上下五千年,它的文化博大精深。因此呢俗語咱們中文的就有很多啦,不勝枚舉。它的特點是簡練而形象化,下邊要介紹的泰語俗語也是一樣的,異常的生動形象,你以為它就很複雜嘛?賣菜賣菜吶(不是喲!),哈哈,接下來就帶大家一起玩轉泰語俗語!พลาดไปนิด ฉลาดขึ้นหน่อย吃一塹長一智 原意:小小的失誤後,變聰明不少。 แกงจืดจึงรู้คุณเกือ失去才知道珍惜 原意:湯淡了才想到鹽。 มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน有福同享有難同當 願意:有福共同享用,有困難共同擔當。 ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว一石二鳥。 原意:打一發彈(一槍)得到兩隻鳥! ตบหัวแล้วลูบหลัง軟硬兼施 原意:打頭了再摸背。
 • 您可能有興趣:

  東協之都泰國/「泰」有機會 台年輕人放眼東協
  thaila 發表於樂多回應(0)引用(0)精采文章編輯本文
  樂多分類:日記/一般切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:1501 │標籤:東南亞,泰文,目的達,東協.泰國.東南亞,泰國佛教,泰語學習
  贊助商廣告
   

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/57850984