quasi-twitter分類文章 顯示方式:簡文 | 列表

February 21,2011

開學


IMAGE_143.jpg
老學生 mā 是 ài 開學,今仔日去 kā 註冊 ê 程序走 suah,趁早起 tsit 門課老師無來(伊慣勢頭一禮拜無上課),去圖書館揣資料,to 後禮拜 beh 討論 ê 兩篇論文內底 lóng 有寡所在讀無,想 beh 去 tshiau 文獻,看參考了後 ē khah 理解--無。


兩本冊揣--著,kā 新點點 ê 學生證 sa--leh,去櫃台辦借冊,結果學生證 lú bē 行,館員 khà 去總館問,ìn 講系統內底 iáu 無我 ê 資料;Ài 總館建立檔案,總館 suah 講 ài 等註冊組 kā 資料送去 kah hia,tsiah ē-sái 起檔.....阿娘--ueh.....tse 行政效率低路低路--oo,若 m̄ 是 tī Ho-lan 看過 koh khah 荒譀 ê 行政運作,我定著 ē 心肝 gîng(ah 我已經是 tsia ê 學生--a,koh tann to 也開學--a,我來借冊 koh ài 小等,無,是我 siunn 早開始用功--a-sìm)。


無張持心念 se̍h 轉頭,kā 冊 kap 論文提去用 kha-mé-lah 翕翕--leh,mài
借就 mài 借,aih...按呢 mā 好,khah 免揹冊揹 kah 重 huainnh-huainnh。

lausenghian 發表於 樂多23:31回應(2)引用(0)

February 20,2011

Bē 慣勢


IMAGE_128.jpg
物件 ná 搬,新竹已經來幾若 tsuā,今仔日是第二擺 tī tsia 過暝,實在講,我 tsiok bē 慣勢,想--來,大多數是因為 iáu kā 家己當做人客,iáu 未 kā tsia 當做徛家。


Ài 慣勢--ê,除了 tsit 个外頭山無 sîng 故鄉台北,tī tsia 稅 ê 房間 koh 真細間,比進前 tī 台北稅--ê koh khah 細,tsiah-ê lia̍h 外,新竹 ê 路對行路 iah 騎鐵馬 ê 人真無友善,舉例來講,beh uì 學校轉厝,咱 tio̍h 經過高速公路 ê 交流道 hit tah,uì 高速路 ē-kha nǹg--過,高速路 ē-kha ê 人行道是破糊糊兼 lah-sap-li-lo-kô,tsia 以外,出去 kap 入來 hit 箍圍 lóng 無人行道,行路 ê 人 tio̍h kap 光復路頂 hām tsiūⁿ 落高速路 ê 車 sio 閃。


M̄-tsiah 見若經過 tsia 一擺,我就 tshoh 一擺,tse 算啥物款市政府?死坐活食, 無 teh 為人民設想。怒

lausenghian 發表於 樂多21:58回應(2)引用(0)

February 15,2011

奉送起程


政大書城
舊年熱--人(hennh,穿 su-lí-pah ê 熱--人),佇師大路 ê 政大書城翕 tsit 張像,tú-tsiah 看--著,致覺講天變地變--a,tann tse 相變做紀念,原底 ê 店面,聽講已經 tshiânn-keh 做 Starbucks,政大書城,送你一句「慢"分"」ê 奉送起程!

lausenghian 發表於 樂多20:48回應(0)引用(0)

January 20,2011

01-19~20


Tai-pak Pin-kuan
昨昏規工攏 teh 趕 khang-khuè,趕 kah e 晡四點外倚五點,已經 lut 力,好佳哉接著 SI ê電話,講講--leh khah 振作,硬擋 kah 五點四十,有一个坎站 thang 交--出-去,了後,睏一點鐘 tsiah 咬根 peh 起。


暗時,koh 為著另外一 tsân teh 操煩,看資料、寫電批一直 kah 翻點,一點外 tsiah 去眠,tse 對我來講實在真傷,親像我 tsit 款漚中年,若睏無好是 ē 隨破病--ê,毋 tsiah 今仔早起刁工睏 hōo khah 晏,無掠講九點外 hōo 電話 giang 精神,suah 是一个真意外 ê 人,講半點鐘久,講 kah 我聲直直 giâ 懸,我 ê 個性,真罕得 kap 人 āng 聲,毋過 he 代誌有影過頭譀,無出力 kā pué 會袂直!!!

lausenghian 發表於 樂多13:36回應(0)引用(0)

January 10,2011

走賊拄著虎


Brugge
騎孔明車去hōo先生(sing-senn)看,ná 騎 ná 沃毛毛仔雨,tse 無--打-緊,外套規領澹 to 也歡喜甘願,thài-thó ē 知 he 先生(sing-senn)袂輸是先生(sian-sinn),去門診 koh tio̍h hōo 伊歹喙 kā 咱 hat,出--來了後,已經 khi-móo-tsih bē giang--a,無疑悟俗語話「走賊拄著虎」講著聖聖(siànn-siànn),咱沃雨騎來 kah 古亭,倒爿 ê 跤踏仔無張持規个落--去,phiân-phiân 倒倒來 tī 路邊,有影足想 beh kā 車 phiann--leh 做咱坐電車倒轉--去。想想--leh,tse 車是 tò-sàng--ê,若 hiat--leh 做咱走,緊 tsua̍h 慢 mā 是 ài 轉來牽車去修理,只好牙齒根咬--leh,kā 車牽 leh 步 lián 去討救兵,無 ta-uâ 規路斷半間跤踏車店,行點外鐘,行 kah 腹肚 iau,行轉來 tī 厝--裡附近 hit 間店,交老 sai--ê 修理,伊提新 ê 踏仔 to 也鬥袂起--lih,看看--leh,tsiah 知 he 跤踏仔 ē 落--去無意外,to 跤踏 ê 車 sún 牙攏磨 kah 無--去-a,毋 tsiah ē 拆伙鼎無 ài 和齊。尾--a 規組總換,好佳哉 tsiah 收咱兩百箍,to iáu 較少 tsit tsuā 去看先生開--ê 所費--leh,是講,按呢寒天 siàm 雨 koh 拖磨 tsiânn 點鐘久,he 恐驚仔 tsiah 是上蓋傷重--ê。

lausenghian 發表於 樂多15:15回應(0)引用(0)

January 8,2011

2011 頭一篇


Den Haag
今年ê頭一篇文章,無啥歡喜ê話beh講,mā無啥好消息thang報,tsit站仔直直經驗著心理kap身體擺替teh互相影響,雖罔看--起-來無啥嚴重ê症頭,窮實毛病斷bē離,有時仔koh sann交kânn,舞kah連tio̍h去看toh一科to毋知,koh有ê「老朋友」是暗bih--ê,無去斟酌bē知in teh khia空,若hōo in tsi̍t-ē揣著空縫,suah攏一睏仔就ē kā人害kah真傷重...

Ing暗kan-tann感覺:活著真thiám。

lausenghian 發表於 樂多22:14回應(2)引用(0)

December 30,2010

12-30 tsit 工


Rotterdam
離校手續辦 kah 上尾站,教務處 ê 人煞講 1/17 畢業證書 tsiah ē 做好勢,ài 我到時 tsiah 去辦,結果,圖書館 hia 代先辦了--a-neh,意思就是:我無法度入去圖書館、mā 無法度 koh 借冊--a,有夠戇--ê。哭


食暗了後,tsūn 電視看著公共電視『下課花路米』,in 採訪雙溪國小,內底有六个學生組一个號做「母語救生隊」ê 團體,毋 nā 做家庭訪問,了解母語使用 ê 情況,koh 透過活動、宣傳鼓勵同學做台語人,傳承台語文化,我看 tsi̍t-ē 目屎險仔 liàn--落-來.....tsit 號天年 ia̍h 有 tsiah-nī 有文化意識 ê 囡仔姊囡仔兄--ooh,感動--lah!

lausenghian 發表於 樂多18:26回應(0)引用(0) │標籤:life log

December 29,2010

So long...NTNU


Den Helder
離碩士論文口試 beh 五月日--a,了後去 Ho-lan 三月日,雖 bóng 轉--來 to 也 beh 一月日--a,考慮中研院 ê 補助條件,一直 iân-tshiân 無辦手續畢業。


Tann 為著 ē 赴申請下學期提早入學,tsa-hng 有 kā 碩士論文檔案傳起 lih 圖書館--a,圖書館審查 koh 真緊,講 ài 三工,事實上一 e 晡就好勢,tsa 暗就收著審查通過 ê 知單。今仔日有去加印論文 thang 好交所--裡、圖書館 kap 學校,明仔載就 ē 用得 the̍h,若是有順利,按算拜四 iah 拜五就 ē 辦煞。

lausenghian 發表於 樂多18:38回應(0)引用(0) │標籤:life log

December 25,2010

12-25 tsit工


Delft porcelain museum
規工攏 tī 新竹清大聽 workshop,三場內底,有一場真心適,另外兩場真有啟發性,上尾篇雖罔是關係 the imcompleteness of zhe,毋過因為牽涉「態」(aspect),拄拄好是我按算 beh 做比較句法內底 ê 領域 ê 一个,也 handout 所列--ê 文獻對我來講真有價值。


台北、新竹落雨,澹 koh 寒,感覺真 ak-tsak,沃雨騎鐵馬 uì 轉運站轉--來,心情真 bái,到厝了後,kha̍p-bē-tio̍h 就 tshoh bē 停。

lausenghian 發表於 樂多19:57回應(0)引用(0) │標籤:life log

December 24,2010

12-24 tsit工


Beh暗仔kā TBTS ê翻譯ka̋n-jió͘!若禮拜AKS ê PPT,頂晡就用舊年ê檔案做好--a,今仔日猶原是趕khang-khuè ê一工。

lausenghian 發表於 樂多17:27回應(0)引用(0) │標籤:life log
 [1]  [2]  [3]  [最終頁]