講古分類文章 顯示方式:簡文 | 列表

February 21,2014

(短篇小說)年球
「你叫啥乜名?」

伊翻頭看--我,無隨應,顛倒kā我講:「你kám會當kā我ê車牽去路邊,較免佇hia擋路。」我注神看--伊,三十外歲人,佇車厄tio̍h傷ê人邊--a鬥顧,看--起-來面憂憂。
實在講,in這个時代ê車,我袂曉駛,行倚,坐入去hit隻形ná像角魟,無輪仔,離塗兩吋浮浮ê「車」,tsia摸hia摸,無ta-uâ,手khuè佇椅仔邊ê手扞,才咧想講欲按怎駛去路邊爾爾,手扞煞tshiō出笑青ê光,了,車家己駛振動,寬寬仔徙去邊--a停甲好勢好勢,「喔,用意念就會當控制...」Tsit陣,我想著佇病院ê時,明明昏迷不醒,毋過醫生都也用kōo儀器,透過腦波,問我欲接受器官換新通抽壽--毋,若照按呢kā想--起-來,in tsit个時代ê車會生做按呢,就無奇怪--ah。

伊講伊號做Haava,毋知in ê名是按怎號--ê,我是kā想做「夏亞麻」,姓「夏」ê無濟,取「亞麻」做名--ê真罕,總--是按呢想我會較好記;尾--à,我規氣叫伊「阿麻」,我想伊會諒情啦,閣較按怎講,醫生有提醒我干焦賰一工ê時間,意思就是我嘛干焦tsit一工ê時間會當kā交代代誌,tann過晝--ah,伊若明仔載抑是佗一工想著我,應該袂怪--我啦honnh。

Kā阿麻鬥相共,將昏--去ê駕駛tshah去路邊等救護車,我想,阿麻ê心肝袂bái才著,若佇阮hit个時代,見死不救是四常有--ê,都趕時間、無愛找(tsāu)家己麻煩、閣驚人賴kioh是咱kā害--ê,愛咱kā賠,欲按呢,真濟人規氣假佯無khuàinn,頭越咧做in走。

毋過我會揀阿麻,猶原是靠直覺較濟啦,tse「tawil」終其尾愛交代予一个人,愈善良ê人愈好,啊人心生佇腹肚內,看thài-thó會準?睏破三領蓆都無一定掠有咧,靠直覺做選擇,我想是無較輸啦;閣再講,若連我tsit款粗夫俗子to知影著按怎做較好--ah,阿麻定著嘛會曉才著。


...繼續閱讀

lausenghian 發表於 樂多11:31回應(2)引用(0) │標籤:小說,文學,台語,台語文

September 8,2013

媒人(hm̂-lâng)貴--à家己bih teh房間暗靜仔tsheh氣,細漢查某囝阿香tuì門口行--過聽--著,liam跤倚去伊邊--a,貴--à將津來喙角ê目屎pué掉,phuinnh一句:「恁秀--ê甲tann猶未嫁...」阿香隨知中晝in母--à去街仔,定著koh去搪著Lua̍h-khua̍t姆--à,he Lua̍h-khua̍t姆--à上關心人ê序細嫁娶,見著人連相借問to懶,攏直破問講:「啊恁雄--ā佮公司hit个行了按怎?福榮伯--à講hit个查某囡仔生著kài福相。」「恁阿玲phàng好緊交交--leh oo,三十thóng--à neh...he天保嫂頂工講會替你煩惱...」其實天保嫂--à ia̍h福榮伯--à攏毋捌講啥,是Lua̍h-khua̍t姆--à烏白tshiàng名thang做伊家己ê城垛子(siânn-tó-tsí),khah好伊使話箭,啊人若聽了目頭結結,伊煞會喙仔la-hi,袂輸冤家ê人一句過,直透揬入去對頭ê嚨喉空,佔贏咧風神hit一樣。

秀--à欲暗仔下班轉--來,隨tsông入去灶跤,看貴--à就le:「Má!我後月日欲升協理--ah,閣來公司ê總務佮人資就攏我hua̍t-lo̍h--ah oo,副總講月給(gue̍h-kip)上無欲加予我萬五箍neh!」In小妹阿香佇樓頂聽--著,緊走--落-來,「阿姊!Hóo,你báu--死-ah!你愛請阮食飯,無,無欲放你煞啦!」 「戇阿香!餐廳做你揀講,阿姊閣按算年底欲換一台較好ê車--咧,我轉--來ê路--裡有土算,街仔hit間透天--ê無,凡勢落後年貸款就會當納清--ah,eh...咱明年規家伙仔做伙出國好--無?」

兩个姊妹仔手牽--咧,歡喜甲直直趒,tsiah雄雄注意著in母--à攏無應聲。

「Má!你無歡喜--喔?」 「無...無啦!阿母當然替你歡喜--ah!」貴--à喙罔ngiāu,頭煞攏無越,手--裡煎匙嘛無停,秀--à聽了隨接:「Má!多謝你kā阮飼甲tsiah大漢,閣來,阮會kā你有孝,袂予你煩惱食穿徛起!」 阿香斡頭siam著老母ê面,想著e晡ê代誌,緊kā秀--à kháinn--咧,講欲去客廳討論禮拜欲去食佗一間餐廳。

Lua̍h-khua̍t姆--à tsit陣嘛拄到厝,kā電火擗著,厝內恬tsih-tsih,伊kā pháng hē蹛飯桌頂,將桌頂ê紹興--ê開--開,未曾tîn--一-甌,電話giang--起-來。

「Hàinn.....啥?兩千萬?你有講毋著--無?你當做恁祖媽咧khong--sìm,兩千萬就欲離婚?做你蹛大陸佮越南參hia-ê狐狸精(tsiann)消遙?你食較bái--leh啦!做你去gām想啦!恁祖媽攏有倩人咧綴--leh,你就ke燒寡香予豬哥神,mài予恁祖媽tsang--著,無,你一sián五釐to免想欲留,時到,欲放你煞--無,閣愛看恁祖媽ê心情--leh!」Lua̍h-khua̍t姆講煞,隨將電話手抨--落。

酒拄斟好,就猶未搵著喙唇--leh,電話煞閣tân--起-來,Lua̍h-khua̍t姆--à氣phu̍t-phu̍t狂去攑--起-來:「你聽無人話--sìm!?...」Thài-thó知hit爿頭是一个oo-bá-sáng ê聲。「無...無啦,我咧罵阮翁啦......hennh......伊......伊昨昏對大陸--轉-來.....無啦,真無閒,過--幾-工-仔就愛閣過--ah.....阮阿玉仔?Ai-ioh!天保嫂--à你嘛毋通聽人烏白講,阮阿玉仔是佮in翁冤家niâ,無甲欲離婚hiah嚴重啦!無啦!洗面礙著鼻he to定定有--ê,eh...顛倒是恁阿芳--啊,愛緊揣對象oo,hennh啊hennh啊,無欲做老姑婆喔?」聽天保嫂--à有綴喙,Lua̍h-khua̍t姆--à tháu一口氣,緊紲接講:「另工我kā恁阿芳--a紹介--一-下,保證讚--ê-啦!.....啊.....有人咧tshi̍h電鈴,你等--咧tsiah閣敲--來,好...好...先按呢。」走去kā門開--開,阿玉仔一个面臭tū-tū,兩个烏目墘袂輸點仔膠糊--ê,抱一个幼嬰仔mà-mà-háu。

「阿母!維真愛麻煩你鬥顧--兩-工-仔,he夭壽奶母講逐月日欲ke提兩千,我kā講欲揣別人tshuā,毋過臨時臨iāu猶問無適合--ê.....」

Lua̍h-khua̍t姆--à hm̍h-hm̍h將囡仔tsih過手,翻頭行入去客廳,tsiah講:「Hit-sòo毋是兩百萬予--你,閣講一月日欲匯你一萬鬥出--leh,奶母欲起兩千就予起--啊,to也tshuā tsiah久--ah,重揣kám就較好?」

阿玉看著飯桌頂ê酒,「阿母!你閣啉!你to高血壓...」

「好--ah啦!我咧問你你是有聽--著-無?Hit-sòo予--你-ê無夠補添--sìm?」

「阿母!你有食暗--無?哪會桌頂佮冰櫥內底攏空空?」

「玉--à!你是去予恁hit箍毋成老爸帶--著-sìm?臭耳講攏袂翻車!我問你hia-ê錢--leh!你是攏開去tueh?你是無咧替維真拍算sioh!」

「阿母!」阿玉雄雄咻足大聲!「戶政事務所手續辦to辦--ah,伊錢毋匯--來我是有法度--sìm!!!我逐工上班忝甲欲死!!!是欲按怎有hit號閒工走法院kā告愛伊吐錢出來啦?」

Lua̍h-khua̍t姆--à坐佇膨椅頂,孫抱--leh,頭犁犁,喘氣ê時,感覺規間厝袂輸罩烏雺洘洘,胸坎縛縛,電話giang一聲,伊規个人tsua̋nn趒--起-來。

「Hàinn...天保嫂喔...無...無啦,是隔壁來借豆油啦.....拄tsiah講kah tah--ah...啊,hennh,安排恁芳--ê對看,tio̍h啦!看會當緊嫁嫁--leh-無,咱講有一个倚靠honnh,做爸母--ê嘛較放會落心,較免逐日操煩.....」Lua̍h-khua̍t姆--à羊羔面快píng,目nih仔閣喙笑目笑--ah,心內開始咧拍算欲牽佗一家ê後生予he芳--ê,會較有機會。

lausenghian 發表於 樂多0:52回應(0)引用(0)

December 6,2012

Étude 121206伊坐tī一隻有手huānn ê椅仔,身軀khi-khi斡來倒爿hām我相對面,我想是m̄-thang tsiah-nī倚khah妥當,總--是人伊beh按怎坐,我sian bē-sái siunn過消閃--得,無,m̄就bē輸teh嫌--人,án-ne kài無禮貌tī--leh,只好將喘氣ê速度放hōo極慢,m̄敢siuⁿ過出力,tī kiōng-kiōng-beh絕氣ê lím墘仔,就bē去鼻著伊ê氣味,伊ê氣味ē siânn--人,m̄是有hiù芳水,是因為伊ê形影kap伊pûn--出-來燒燒ê空氣,tī我ê心--裡絞做捲螺仔風,笑水色ê sih-nah起狂tso̍h kah無ti無tang,設使我若學ē-hiáu禁氣,心情檢采ē khah好thang tshē-tiānn。

Kám是因為teh-beh bē轉氣ê關係,我ê耳仔聽無啥有聲,看伊ê目睭kap喙笑做三粒光iànn-iànn ê太陽,就ká-ná黃酸仔雨透gàn凍風ê卌九(siap-káu)日烏天開,規个人lóng燒lō--起-來,是tang時仔倒手ê手盤kap伊ê手盤去sio-ù--著-ê,aih...明明親像浸溫泉hiah爽神,手盤磕--著ê hit一tiap仔囝,suah koh ē起ka-lún-sún,照講ài緊徙離開tsiah tio̍h,mā m̄知是伊咱中間ê佗一款理解,iah--tsiá是毛管空kâm毛尖oh pak,ù--著了後suah無koh勼倒頭。

也伊將手板se̍h九十度,用伊幼幼燒燒ê手蹄phīng倚--來ê時,咱to也知將手蹄交--伊,十枝指頭仔咬做一me,m̄-nā臭耳、目暗niā-niā,一時間,我感覺規sian人lóng堅凍--去-ah,hit-tsūn獨獨倒手板有感覺、有溫度、hia ê逐條血筋tsiâu親像水hiânn滾teh bū-pho兼起湧,眼前hōo雲尪半遮tsa̍h,無張持看著伊目睭放瞌喙翹kuân,頭殼內tsiūnn千萬條考慮飛--過,suah m̄知m̄-thang,suah m̄知tse後果înn-înn-tînn-tînn太驚--人,總--是牽蹛面頭前hit條理智înn-tînn ê索仔雄雄掣斷,頭tham ǹg前去kā唚一下,了後隨坐直,啥mih起致--啊,tse是啥mih情形--leh,哪ē lóng無講破,aih...凡勢人伊有講,是我臭耳bē-hiáu聽。

Koh見面ê時,是一陣人相招beh去某mih所在,無koh kap伊私跤ē(su-kha-ē)做伙,kan-taⁿ有一條祕密ê線tī gún兩个中間牽tiâu--leh,有時thām-thuī,有時penn-ân,想--起-來,有一寡代誌無拆白顛倒khah迷人to tio̍h。

天bē-tsîng光,我已經精神,猶原the--leh,teh想tsit个tsit站仔上奇巧(kî-khá)ê夢。

lausenghian 發表於 樂多12:54回應(0)引用(0)

May 28,2012

August 13,2011

【短篇小說】小弟 (下pha)


李滸賢話講kah tsia,刁工擋恬,teh觀察黃振球,總--是黃振球lóngtshioh--著,看伊tsiah-nī冷血,伊bē-kā-kin毛管tshàng-tshàng---來。

黃振球攑頭看伊,講:「你掠準講我無愛盼信?其實我極愛tsit个囡仔,我甘願為著伊失去性命!」

Hau-siâu!親像你tsit款殺人兇手,我看真濟--ah,你老實講,你是按怎beh刣黃盼信?」

「為著beh--伊。」黃振球應著不止仔suà喙,講ê時目睭對直看李滸賢,lóng無轉lûn。李滸賢心內直直寒(hân---來,目睭徙去看別位,講:「你mài koh--ah,凡勢黃盼信根本是你外口kap人生--ê,為著驚代誌出破,你tsiah ē hē手刣--伊。」


...繼續閱讀

lausenghian 發表於 樂多19:19回應(2)引用(0)

【短篇小說】小弟 (頂pha)


Hit暗,黃振球提三粒藥丸仔hō͘盼信。

「感冒m̄-thang siuⁿ拖,藥仔緊食食--lehtaⁿto也六歲--ahkhah ē-hiáu--ah,就koh磨粉--ah!」

知是按怎,盼信ē躊躇,六歲囡仔,趁做醫生ê老爸ê意思,食感冒藥仔,kámkài四常,盼信ê心裡suah有另外一个「是盼信ê盼信」,teh huah-hiu講:「Mài食!Mài tshap--伊!」

...繼續閱讀

lausenghian 發表於 樂多19:10回應(2)引用(0)

October 23,2010

河頦ê譀古


河溪有幾若百粒星tshih低半lâm-hânn,聽講河溪生下頦(ē-hâi),就有gâu人驚若下頦跋--落,ē是天地尾災,為著河頦,人人著用天平秤來sìm看家己ê跤手kap心,卜(pok)看kám有合河頦ê意,總講就是做河頦ê奴,ài趁人眾ê喙(毋thang犯人嫌),咱比論講:親像時計果tsit款英語名有破phah--ê,就受放puah,beh食ê人ài不時摸心肝,為著眾人,無問眾人是啥人,為著河頦,毋知河頦是按怎teh食名,橫直,食hōo中中仔,愛mā hōo中中仔,一百句,五十雙,人生就kā活hōo中中仔,為著河頦,逐个sio學樣,mài有家己ê主張,sian毋thang對逆人眾,tio̍h隨人身軀縛線,hōo繼承傳統ê老sai-hū來hua̍t-lo̍h,為著河頦,為著逐个好(逐个是啥人?),為著咱ê將來(啥人ê將來?)。


有一人姓梁名禮,名號了好聽,可惜人袂大漢,三十歲to有--a,煞猶原細粒tsí,人講tse細漢人ê體格,koh帶(tài)囡仔siùnn,就kā hiàm做臭奶梁禮,伊生成逆kuāinn,無teh kā河頦ê教示信táu,koh kā身軀頂ê線tsiâu創hōo斷,講:「隨人出世,隨人過身,極加數十冬,毋thang做傀儡尪,若無beh家己活--過,人就來替你活,可惜,時間到,to也無人ē替你死,替你想退悔,怨嘆無重來ê機會。」伊上愛食時計果,若禁忌--lah、khiàn-sńg--lah,是無teh kā tsùn-būn--ê,食做伊食,睏做伊睏,愛--著就愛kah無坎無站,活--leh就是beh極táu盡帆!


看世間人受束縛,伊袂堪得氣,真ài beh kā in tháu放,khah hāi--ê是he縛--人ê線,毋nā是縛tī跤手,koh縛tī人心,縛久,人suah因為慣勢,無受縛ē tiuh痛,無順趁ē凝心,tse臭奶梁禮hē願beh救世,所拄--著ê,kánn有比the Matrix(『駭客任務』))內底ê人類反抗軍所遭遇--ê koh khah艱計,河頦kap臭奶梁禮ê戰爭,輸贏猶無定著,目今ê世間,猶原可憐tse河頦食--人攏無惜略(sioh-lio̍h)

lausenghian 發表於 樂多17:42回應(4)引用(0)

August 30,2009

業務員 - 頂pha:約伯ê死 (舊作品重翻譯)


「我甘願為著關係來棄捒一切。」

我ná聽伊講話,ná佇記持內底tshiau揣伊ê生張,伊teh欲30歲--ah,毋過面kháng看--起-來猶有囡仔相,nā伊teh講話ê聲音佮話款是真幼秀,幼秀罔幼秀,he聲--ni̍h煞親像有包鐵筋,ē予人感覺伊對濟濟代誌心內攏有子午tī-leh。
...繼續閱讀

lausenghian 發表於 樂多10:47回應(0)引用(0)

February 26,2008

惜皮


16 歲 ê 1 个暗時,Atai uì 5 樓 phâng 1 碗公圓 á,起 lih 樓頂 kap 小弟分 leh 食,食了 beh kā 碗公 the̍h 落去樓 kha 洗,無 tiunn-tî lut 手「khiang」1 聲 siak tī thôo-kha,碗公破做幾 ā tè,代誌發生著青 tiānn 白 tiānn,Atai kha 步無 tòng,好死 m̄ 死對破片 kā hua̍h lueh,破去 ê huî-á 利劍劍, tú 好 tī 大步拇 liô 1 khang,Atai ànn 落身看,khang-tshuì tsiah 開 ê 時白粉白粉,親像 3--月ê 雨水 tú 洗--過 ê tsínn 芽,koh mā bē thiànn,tìm 紅 ê 血 tī 白 sí-sat ê 肉 nn̂g khuann-khuann-á tòo 染,親像用水筆 ùn 紅銀朱 hiù tī 棉 á 紙頂 kuân hit-tsi̍t 樣,liâu-liâu-á thuànn--開,無仝 ê 位 á 是,大步拇 ê 紅是 uì 棉 á 紙內底 sìm 倒出--來-ê,血水 tī khang-tshuì jú 積 jú tsē koh jú 積 jú tsē,是微細世界 ê 1 pái 海 tiùnn(siáng 人 m̄ 是按呢看待 ka-tī ê 細 lih「大」khang leh?),血 íng giâ kah 尾--a 做 tsi̍t-ē 「崩」落--來,tin 過 kha-tê,kui-ê「pua̍h」tī 烏 tòo 紅 ê thài-luh 頂面,血滴破--去 ê 時ka-tī bē-ài 出聲,kan-tann tiām-tiām phak tī thài-luh 頂 kuân,暗紅 ê thài-luh 配暗紅 ê 血水,1 點 1 點,日光燈 ê 白光 tshiō 著 mā 看無 kài 明。
...繼續閱讀

lausenghian 發表於 樂多23:53回應(0)引用(0)

January 11,2008

貨底


有講古 ê 人 bat 講:tio̍h 保守你 ê 故事親像保守袐密,直直到 i 大母人種 ē 見得人為止。Huān-sè 是我 siunn 過 tsia̍p kā 未成丁 ê 胎身照超音波,tsiah ē 看 in 永永 bē 大漢,ná 碎骨分屍 hia 1 tè tsia 1 角 m̄-tsiânn 形體,雖 bóng 是按呢,tio̍h 知人自來就是「原性不改」ê 動物,iā 我猶原按算 kā 柴料先落 tiàm tsia,煩惱 siánn?Sûi-tsāi i 去 lah,sûi-tsāi i 去生生死死。
...繼續閱讀

lausenghian 發表於 樂多0:12回應(5)引用(0)
 [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [最終頁]