September 17,2009 23:26

馬來西亞 Astro 歡喜台 ê 廣告馬國講福建話 ê 人可能 bē 少,商業電視台 beh 趁錢,應該 bē 做無市場 ê 生理 tsiah tio̍h。


其實台灣雖 bóng 講台語(語言學來講是 1 種福建話 iah 閩南語 ê 方言)ê 人口 tsiok 濟,m̄-koh 並無超過 tsit-ê 語言人口總額 ê 一半。閩南語 tī 全世界 6000 外種 ê 語言內底,是 1 个大語言,根據 Ethnologue ê 統計,閩南語 ê 使用者有 khiā 通世界 10 个國家,人額有 4 千 7 百萬,tī 6,909 種語言內底,有資格排第 26 名(m̄-koh Ethnologue kā lóng-tsóng ê 漢語族語言 lóng lām 做 1 種語言 teh 排),台灣若有野心,應該 ài 想辦法做 tsit-ê 大語言 ê 文化首都、輸出中心,m̄-thang hōo 台語 kan-tann 制限 tī teh 做政治 kap 意識型態 ê ke-si。


Ethonologue 網路版:語言人口 kap 排名

 • lausenghian 發表於樂多回應(4)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:724

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/9977811

  回應文章
  我想把這篇轉貼到我的部落格, 我會轉貼原文, 後面會加上華語翻譯. 當然會註明出處.
  可以嗎?
  | 檢舉 | Posted by hktai at September 19,2009 04:49

  hktai,

  沒問題,請。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at September 19,2009 13:48

  已轉貼:
  http://blog.roodo.com/good_mind/archives/9992989.html


  翻譯得不恰當之處請告訴我

  我並不是很肯定文中bóng字及khiā字的用意.
  | 檢舉 | Posted by hktai at September 21,2009 05:50

  hktai:

  看過了,沒什麼問題,謝謝。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at September 21,2009 13:23
   
   


   
  -
  贊助商廣告