September 14,2009 14:46

【轉貼回批】姓馬


講著這,我就想著讀冊會--裡捌聽老師講--過,這个「馬」姓以早確實是讀白話音做「Bé」,古早搬歌仔戲「山伯英台」,老大人攏嘛真熟似彼个「馬文才」(Bé Bûn-tsâi),會按呢叫--伊無冤枉--啦,因為咱台灣佮閩南對名姓ê呼音,自早是慣勢「姓」讀白話音,「名」讀讀冊音--ê,當然這个中間有寡例外,比論:「林」--姓tsîng-kah-tann攏用讀冊音ê「Lîm」,閣若名較有鄉土味、無teh放孔子白--ê,嘛會直接讀白音,比論:「陳水扁」,咱會講「Tân Tsuí-pínn」,袂刁意故去共用讀冊音讀做「Tân Suí-pián」。

也關係現今中華民國總統ê名姓欲按怎呼音,其實作家陳明仁嘛有捌予請教--過,較早有1擺陳--先-生佮另外1个老師做伙佮彼當時猶未做總統ê馬--先-生見面,根據陳明仁引講彼時陣ê情形,馬--先-生有當場請教在場ê專家:「我這个"馬"著按怎讀才著?」等問來甲陳明仁ê時,陳明仁共應講:「這愛看是中國人抑是台灣人--啦,若阮台灣人是攏讀做"Bé",中國人就通讀"Má"」,在場ê別个老師有掠準陳明仁是teh剾洗馬--先-生,毋過這其實是誤會--啦,咱若知影這个一起掔(tsi̍t-khí-khiàn)所講咱台灣人傳統tik對名姓ê呼音原則,閣加上捌徛踮戲棚跤看「三伯英台」(Sam-pek Ing-tâi,這个人名「三伯」就是讀冊音--喔!),親身聽著老大人teh捎彼箍「馬文才/Bé Bûn-tsâi」話起話落,按呢咱的實會知陳明仁毋是烏白呾--ê,是伊ê程度傷懸,咱現此時ê人已經綴袂得著--矣。

 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:707

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/9959191

   
   


   
  -
  贊助商廣告