August 31,2009 16:45

Sio̍k-pháng 無 hiah 俗


華語 ê『吐司』,自細漢就聽阿媽 kap 阿爸阿母講做「sio̍k-pháng」,tsit-ê 詞 tī 台灣真普遍,桃園、高雄 ê 朋友 lóng 有按呢 teh 叫。


M̄-koh,tsîng-kah-taⁿ,我無啥知影是按怎 tsit-lō pháng ē hōo 人叫做「sio̍k-pháng」,若 ài 我臆,我百面 ē 想講:「á 就 kap 別項 pháng 比--起-來,平大塊來講,tsit-lō pháng 上 kài 俗,m̄-tsiah ka 叫做「俗 pháng」,事實上,按呢 teh àn 伊 ê 詞源 ê 人,koh bē 少也 kú-káⁿ,to 想--來也合理,粗粗 á 想,mā oh 得有 koh-khah 好 ê tshúi 想--ah。


像我 tsit 款 àu-sái 人,kiàn 若 kā 代誌想做理所當然了後,進 tsi̍t 步就 ē「lia̍h 家己做篙尺」,beh 量人 ê 長短,結果就是看著王宣一 ê tsit 篇文章:〈三少四壯集-麵包狂想曲之三〉(2009.08.31 中國時報) ê 時,隨 ài beh kā thuh-tshàu,王--先-生講:『(sio̍k-pháng)發音是來自簡化了日語裡的「食パン」(しょくパン)。「食」在日語裡面,就是吃,「パン」是來自法文「麵包」(pain)的外來語,「食パン」在日語和台語裡都一樣指的是吐司』,我讀 kah tsia 心內隨 hán :「kám 按呢? Sio̍k-pháng khah 俗你 kám m̄ 知?食米 m̄ 知影米價 lí!」


歹勢--lah,王--先-生,是我日語 ê khám-tsām 無夠,日語辭典內底有影 kā 「食パン」解說做:『大きな長方形の箱形の型を使って焼いたパン。薄く切ってトーストやサンドイッチにする。』Tsit-lō mi̍h,m̄ 是「sio̍k-pháng」,無是啥?


OK!Taⁿ 咱知--a,「sio̍k-pháng」m̄ 是 kan-taⁿ 半个外來語 niā-tiāⁿ,伊 m̄-nā ē 半身 ê「pháng」是日語 ê 借詞,伊根本自頭 kah 尾規个攏是 ùi 日語借--來-ê。也就是講:「sio̍k-pháng 無定著就 khah 俗--lah!」


講按呢 to 也有影--leh,咱無 khuàiⁿ 台北市東區有出現 hit 種貴 som-som ê 高級 pháng 店,買 1 條 sio̍k-pháng ê 價 siàu thang 好買別項 pháng 食 kah kéⁿ-kui--leh.....

 • lausenghian 發表於樂多回應(2)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:600

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/9876945

  回應文章

  萬巒客語mā講「Siok-pháng」,m̄-koh客語--裡並無用「siok」表示『便宜』,客語講價 siàu 低就是直接講「便宜 phièn-ngì」。

  Tse算是「sio̍k-pháng」kap價siàu懸低無tī-tāi,是單純日語借詞ê另外1个證據。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at August 31,2009 23:09

  嗯!我們也講sio̍k-pháng
  以前學生時代寄居外地求學
  買吐司總比買麵包便宜
  覺得吐司就是sio̍k-pháng
  很貼切
  一直不知道這是源自日語
  多謝版主讓我進一步了解

  只不過,我們講便宜就講sio̍k(我倒沒說過便宜)
  剛問過媽媽,她說也講便宜也講sio̍k
  至於其他地區是不是光講便宜,不講sio̍k
  我就不得而知了

  雖然歸屬六堆客語區
  夾居在原住民部落與操著福佬話的平埔族村莊之間的大路關
  或許我們的客家話純淨度也受影響
  其實,萬巒豬咖的客語正本說法應該是萬巒豬腳
  但是萬巒也是受到福佬化影響,說"豬咖"
  我家也是說"豬咖"
  language assimmilation就是如此槑(ㄇ一ㄟˊ)
  (美濃客家人總喜歡再句末加個ㄇ一ㄟˊ,高樹人喜歡笑他們的腔調^^)
  | 檢舉 | Posted by Audrey at September 3,2009 15:21
   
   


   
  -
  贊助商廣告