August 30,2009 11:46

存檔 - 討論


(Tsit 篇無頭無尾...是 kan-tann beh 做存檔 ê 路用,因為tsi̍t 起 khiàn 行武棋 ê 譬喻 kài 心適,先 kā 留--leh,犯勢 toh-tsi̍t 工 ē 用--著...)


Nah有beh kun--lah,我卒仔tsiah tú過河niā-niā,你suah雙炮tshāi中央,俥已經衝來kah出尾,我馬tsiah tann-á beh去趕你ê俥,無張持你sái TL來kinn馬跤......

Ah TL kám m̄是lā kah臭酸ê話頭--a,beh koh liū? POJ自19世紀西國人設計kah tann,kám lóng無演進?咱sù-siông the̍h《教會公報》做標準,thài-thó ē m̄知《教會公報》內底ê白話字mā bat tuè時間teh sió-khuá修削?

當原初有TL,to m̄是teh假gâu,是為著beh kā TLPA 等等ê陣營kā giú倚--來,uì教育層面先實現書寫系統ê一致(tse是我個人ê理解),結果tann suah hōo 1句「假gâu」khàm--過,án-ne講無公道--lah,若beh án-ne hue,我mā thang誣賴講:「白話字是西國人tī 19世紀基督教坐帝國主義ê炮彈來侵略、殖民東方ê時所創造ê文化武器!」 請問,tsit-lō話kám ē「聽」kháu--得?

你講了真tio̍h,mài koh 1套1套創造系統--a,tse是咱逐个ê共識,tann咱檢定考試、教科書有thang用kap傳統白話字差無juā濟ê系統teh進行,kám m̄是整合ê結果?若無tī教育部kap TLPA等等刣曲柴,tann檢定、教學,是m̄是koh ke幾ā套teh諍teh hue?

我舉福建ê例,無別个意思,是beh講 POJ m̄是「kan-tann」做「獨立建國」、「台灣意識」ê「thia̍p-kha石」,就親像台語文運動伊絕對m̄是獨獨為著beh終結「中華民國體制」tsiah teh tshui-sak--ê,咱ê母語,是1个國際性ê語言,伊ê復振kap發展,有koh-khah大ê未來值得期待。

 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:502

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/9869903

   
   


   
  -
  贊助商廣告