July 26,2009 17:15

讀怪獸ê批


Hit-ê時tsūn我ê人生猶put-tsí-á單純,雖bóng tann ê記持已經霧霧無明。Kan-tann ē記得m̄知是siánn起致去聽著拄出第一張曲盤ê五月天,對in ê台語歌ê款式是kah意kah心狂火熱,對我來講,hit-lō sahnn心ê程度,猶比hit支濟濟人當做台語歌歷史頂懸所tshah ê標:「林強ê向前行」koh khah厲害,tann對五月天ê欣賞已經消風,就親像全m̄-bat為著林強灌風hiah-ni̍h-á ta-mooh。

Tann若問--我,我kāng款beh講五月天ê歌好聽,是台語歌ê量減tsiok濟,詞mā無親像第一塊唱盤hiah-ni̍h-á新款siânn--人,講好聽是老實話,因為我猶原有去it-tio̍h in後--來ê華語歌,比論〈倔強〉,m̄-koh beh ài我甘願jîm錢買曲盤,只有in ê新款台語歌tsiah有才調tī理智ê層次kā我說服。


Tī tsit-ê背景ē-kha,e-poo讀tio̍h怪獸ê批ê時(tsia mā有貼),心內suah有無仝ê感想,thài久無致意五月天--a,根本mā m̄知怪獸in a母ê代誌,獨獨是注意tio̍h i文章ê上尾有寫(華語):


: 你(註:怪獸in a母)已經兩年沒教我們怎麼寫台語歌啦
: 起來聊聊天也好啊
: 趕快啦
: 你看現在一堆人在幹我們不寫台語歌啦
: 啊就寫不出來阿...
唐突中間理解:「kám講五月天ê台語歌ê靈感、源頭kap動機,是in ê序大?Kám講就是tsit-ê因端,in ê台語歌tsiah ē愈寫愈少,koh tī hin內底mā揣無當原初hōo我感心ê新元素?」


究真in是華語做底蒂ê 1代,就準台語是in ê族群母語,in ê台語mā lóng hōo台灣ê語言屠殺政策thāu-thāu--死-a,實話講,華語tsiah是in ê「事實母語」,因為in ê爸母kap in講話,kiám-tshái就是華語khah濟過台語,就親像阮兜按呢。M̄-tsiah in寫無路來--a,因為幾ā十冬久,in大漢ê路站--ni̍h,in ê感動、生活、思想,lóng已經慣勢、mā直直teh用華語接載,也咱知影1 ê人上自然、上好ê創作語言,tsāi-tsuí是kap i ê性命相黏蒂帶ê hit-ê語言。


Tse是徛真徛現ê代誌,阮tsit代,ē知影聽台語老歌tio̍h等淡水河ē清,ē欣賞演歌(iàn-kah)氣味ê台語歌tio̍h等Ketagalan大道發草,當tshìng ê歌手若唱台語歌,kám就有才調tsiânn做吸引少年人ê文化產品,我m̄知。我kan-tann知家己tī Youtube頂頭聽五月天ê華語歌to 也感動kah目屎kâm目墘,是精差理智kā我講我tsiann向望in唱台語歌niā-tiānn,事實是:倚20冬ê教育,早就kā我kap in hām濟濟台灣囡仔,lóng sīnn kah透心,變做連皮tah底ê華語人--a,恁若ài我舉1 ê我kah意--ê、專途唱台語ê歌手,我ē舉無例,m̄-koh tsiâu唱華語歌ê盧廣仲,i ê詞suah ná銀針tu̍h三層直透唱入去kah我ê心肝ínn-á。


講講tsiah濟,in ê第一張唱盤感動我ê新元素是啥?Kám真正是台語?Koh,我suah猶原用台語tī tsia blog,堅心beh用台語寫作,tse kám無gāi-gio̍h,tse kám無悲哀?

 • lausenghian 發表於樂多回應(2)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:594

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/9529811

  回應文章

  Guá tann 一句話:guá tī 厝 ê 九十 pha lóng 講台語,guá 感覺 免 tsiah iué-tsì.

  Guá ê 學長胡長松十幾歲時 tio̍h 堅持寫台語,寫kah 連本來 bô看好i ê guá mā 開始寫台語啊!koh 堅持落去,鐵樹 mā ē 開花.
  | 檢舉 | Posted by 無諍金剛 at July 28,2009 22:27

  無諍金剛,

  我講--ê m̄是別項,是1種失語ê悲哀。對我來講,上熟手ê語言,suah是殖民者ê語言,我歡喜用ê文學語言,已經受殖民ê政策損斷。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at July 28,2009 23:06
   
   


   
  -
  贊助商廣告