June 28,2009 13:59

Lô-má-jī ê 普及程度 ē hōo 人 giâu 疑


關係lô-má-jī ê普及程度,tann咱khah知ê 1 ê資訊是中國學者黃典誠1955年ê 統計,伊認為白話字ê傳播地區kap人額是hānn過國界線--ê,而且有捌有超過10 萬ê使用人口,伊所提供ê額siàu hē tī ē-kha:

lomaji suiong jinkhau

Beh講普及ê程度,咱袂免得ē想著印刷語言tī國族想像ê路用,除去別項出版品(文學、醫學、科學等等),《台灣教會公報》thang講是台灣歷史上發行時間siōng-kài久ê羅馬字印刷品(1885-1968),也咱tsîng-kah-tann就一直tsiok hòonn-hiân《台灣教會公報》ê發行量,koh tsiann ài beh kā tsit-ê數額提來kap漢字ê媒體譬論《民報》來比,因為發行量ê濟iah少,牽涉著台灣國族想像ê「印刷語言」是啥物,是羅馬字ê台語,或者是漢字ê中文。


《民報》ê發行量有偌儕?咱tann看ē著ê數字有:1925年《台灣民報》發行量超過1萬份(何義麟 2004,資料來源),到1937年,《台灣新民報》日刊ê報份已經puânn過5萬份,kap hit當時日系最大報《台灣日日新報》的發行量平拄thing(資料來源,參考日期2009.6.28)。


差不多hit tsūn ê《台灣教會公報》--leh?這个數字khah僫揣,m̄知kám有人有捌看--過,窮實
tī 1941年(昭和16年)9--月ê 678號第4-5頁,《公報》有公佈tsit-ê資訊,tann 引用tiàm ē面:(原文是lô-má-jī,已經翻寫做漢羅lām寫)

------------------

〈請來看,千四外〉

不才名公報,ài kā列位請安,suà講幾句。我ê年歲50外,出世chiū拖磨。人想我是台灣教會ê機關紙,實在是聖徒精神ê連絡線。存心ài人基督化,請恁khah濟倚來看,m̄-thang只有千四外。Ē面所排是本報每月銷賣ê所在佮額siàu。

(引註:中會以下小會ê統計數省略)

高雄中會內:共359

台南中會內:共197

嘉義中會內:共225

台中中會內:共318

其他:353(包括:內地(日本)24、滿洲3、Chi-ná 5、外國5)

----------------------

Uì tsia咱thang知,1941年ê時,《台灣教會公報》ê ta̍k期發行量tsiah約其略1千四百外份,tse比《民報》1925超過1萬份、1937銷5萬份khah ke,實在全bē比phīng--得。Koh咱tsit-ê比較猶未kā別ê漢文刊物sa tsham--入-來-leh,總--是《公報》suah是咱所知hit時孤tsi̍t份khah有銷ê全羅定期刊物,beh koh揣sio-siâng ê例來比mā無--a。


Tsiū數字來看,漢字tī國民黨佔台灣進前,就已經是社會ê主流,也咱若beh講台灣國族想像tsiok早就起鼓,按呢hit-ê想像ê印刷語言應該是漢字ê中文,tsit-ê趨勢,m̄是tsit幾十冬tsiah形成--ê,是uì日本時代就已經生成按呢--a。


換話講,lô-má-jī tī台灣歷史上m̄-nā輸漢字thiám-thiám,伊ê普及程度也的實ē hōo人giâu疑。


註:頂懸引《公報》ê統計,hin內底「其他」--ni̍h有1項真心適,統計者kā日本、滿洲、中國以外ê所在tsiah算做外國,m̄知這是因為日本tī hit當時佔中國真濟土地ê關係,或者是編者有1種kāng款屬tī漢人ê特殊感情。


 • lausenghian 發表於樂多回應(4)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:523

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/9325881

  回應文章

  當然tī以早無hiah濟人bat漢字,所以我tsit篇是tsiū「國族想像ê印刷語言」來出發--ê,咱知「國族想像」tī thong世界lóng是捌字ê中產階級ê運動,伊從來m̄是「全民」ê運動。
  | 檢舉 | Posted by Taokara補充1 at June 28,2009 18:44

  Tī日本時代,雖bóng捌漢字ê人真少,m̄-koh犯勢捌羅馬字ê人koh-khah少,今仔日因為教育制度ê tshui-sak,國族想像者ê gia̍h-siàu比以早ke真tsē,suah感覺bē輸是全民ê活動。

  脫漢m̄是無可能,任何代誌若有策略、做了有應效,lóng mā有可能。我獨獨是感覺漢字、羅馬字tsit兩項物件,有時tsūn suah已經變做2種宗教/信仰,1種是「無用漢字就袂用--得,看tio̍h羅馬字就氣phut-phut」,koh 1種是「無用羅馬字就袂用--得,看tio̍h漢字就風火to̍h」,親像tsit款想法,kám m̄是使極步?

  脫漢,就是beh tī認同kap國家主權「排除中國」,問題重點m̄是想像ê語言是toh-tsi̍t-ê,tse koh kap台語beh用啥物文字系統書寫無直接ê關係。

  就比論:咱用羅馬字,並無代表咱beh做羅馬帝國(義大利?)ê人,kám m̄是?
  | 檢舉 | Posted by Taokara補充2 at June 29,2009 11:19
  自古以來,台灣捌漢字--ê的確比捌羅馬字--ê khah濟。這毋免相諍,毋免giâu-gî。入內山出海口,四界去訪問老大儂著知。
  | 檢舉 | Posted by khoguan at July 3,2009 02:52

  Kho-guân兄,多謝。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at July 3,2009 18:35
   
   


   
  -
  贊助商廣告