October 31,2008 23:11

為台灣掛吊


線頂報名:做伙來歡迎 上國貴賓 ● hàu-lâm 陳雲林

為台灣 kuà-tiàu‧愛無制限


兩篇文章 lóng 寫 kah 足清楚,拙者無 beh koh ke 話,m̄-koh beh 特別解 sueh「kuà-tiàu」tsit-ê 詞,tsit-ê 詞歌 á 冊內底 tsia̍p 看--見,比論:


為娘掛吊烏礁瘦

或者是

為君掛吊心肝悶


Tú 好咱為著 beh ngiâ-tsih 中國來 ê「人客」,teh 鼓吹 ta̍k-ê 用車 lián 旗、雪山獅 á 旗、四心旗等等,來教育「人客」言論自由 kap 民主自決 ê 普世真理,旗 á、布 lî-á,suah kap「為台灣掛吊(心悶台灣、思戀台灣)ê 字詞有干涉--著,所以真 ài tī tsia thiah 白。

 • lausenghian 發表於樂多回應(2)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:275

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/7480135

  回應文章

  即馬才看著即篇,即句"掛吊"用了真讚。
  我佇南管歌詞頂面看著个,有當時仔嘛寫作"割吊"。
  | 檢舉 | Posted by Arkun at November 3,2008 22:58

  有影,我 mā bat 看--著,koh 有人 tsiū「割」kap「吊」來解 sueh 詞意。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at November 3,2008 23:03