September 14,2008 20:12

讀冊心得


若是 Ritzer ê 講法是 tio̍h--ê,按呢我 tsìn 前聽趁 Karl Popper tī《開放 ê 社會 kap I ê 對敵》--ni̍h ê 描寫,kā Marx 當做 1 ê historisist 是誤會--i-a。


當然 tsit-ê 部份 iáu 有無確定性 tī-leh,因為 Marx ê 著作 tī 無 kāng 人 ê tshuì--ni̍h,就比論《聖經》tī 無仝教派、學者中間有無仝 ê 開 thiah sio-siâng,tiāⁿ-tiāⁿ 是 1 人講 1 話,taⁿ Marx 本人已經過往,咱真 oh 去 pué-huē i 原底 ê 想法是 siáⁿ 貨。


總--是為著 Ritzer ê 緣故,拙者決定 mài kan-taⁿ 聽一家之言來看待 Marx,ē-kha 引 Ritzer ê 講法,來 hō͘ ka-tī 對 Marx ê 認 bat 有 thang khah 平棒。

Marx 思想--ni̍h ê 辯證法雖然強調現在 kap 未來中間 ê 關係,m̄-koh tse 並無代表講未來是 hō͘ 現在所決定--ê,Terence Ball (1991) kā Marx 描寫做 1 ê「政治可能論者」(political possibilist),也 i 並 m̄̄ 是 1 ê「歷史命定論者」(historical inevitabilist)。


未來雖 bóng 是取現代 ê 模式做基礎--ê,m̄-koh 某 1 款未來並 m̄ 是無法度辟免--ê(inevitably),Marx 所展現--ê,是人有法度做選擇,tsing 差是 in ê 選擇是有制限--ê niā-tiāⁿ。Marx i 本人並無相信工人 ē-tàng tiām-tiām-á 坐--leh thìng 候共產主義 ê 未來 ka-tī 來到位,Marx 所期待 ê 共產主義,tio̍h 透過人 ê 選擇 kap 鬥爭 tsiah ē-tàng tsiâⁿ。


異化(alienation)是 1 ê hőng 講 kah 臭 phú ê 詞--a,Ritzer 對異化有足詳細 ê 說明,若 beh 簡單講,異化就是人 kap 人 ê 本質(species being)、人 kap 別人、人 kap 勞動、人 kap 勞動產品、人 kap 生產過程中間 ê 關係受著敗害、或者是 kui-ê phah 無--去。


關係 tsiah-ê 分析,拙者感覺真有哲學 ê 意涵,mā 足直接去 tsha̍k 著人心--ni̍h ê 感受,莫怪 Marxism 有才調吸引 hiah-ni̍h 濟智識青年,tī 20 世紀 ká 起大風 íng,tse 有影 m̄ 是無因致端--ê(我讀著 mā 真感動--lioh)。


Tsit 部份看 suah,心內有 1 ê 問題浮頭:身軀邊 ê 人不時 teh 埋怨 in ê 頭路 tsiaⁿ 無聊,無想 beh koh 做,做 kah 足無 ta-uâ,tse,kám ē-tàng 借 Marx ê 話來講是人 kap 勞動 ê 關係異化--a?Taⁿ ê 人勞動 kan-taⁿ 是屈 tī 目的 ê 手段 - 獨獨為著賺食(tsuán-tsia̍h)


總--是若 beh 講按呢,咱 tio̍h 代先處理 ià-siān、貧惰 kap 異化中間 ê tsing 差,koh 來,tio̍h 進 tsi̍t 步做歷史研究,去分拆資本社會 tsìn 前人對工作 ê 看法 kap 感受,的實 kap 異化無牽 kha̍p tsiah ē-īng--得。(是保守主義者強調 ê 人性所致,或者是社會結構對人 ê 雕作 khah 濟?)


Koh 來,關係 Marx 對資本主義社會結構 ê 分析,有 1 點拙者無贊成--ê,引 Ritzer 所舉 ê 例:為著 beh 阻擋錢薄--去(『通貨膨脹』)ê 趨勢,中央銀行 kā 利率 tioh kuân,tsit-ê 皮面上是經濟決策 ê 做法,實際上是利益資本家、傷害薪勞 á ê 政治手段。


Tsit-ê 論證 ê 步數約其略是:錢若薄--去,對有粒積 ê 人傷害上大(資產價值減--去),m̄-koh 對領月給過日 ê 人來講,橫直薪金 ē tuè 物價 tín 動,in 受影響 ê 程度就比資本家減 thài 濟。


若拙者斟酌看 tsit-ê 論證,頭 1 ê 問題是:siuⁿ 過單向(cause-and-effect),無合 tī 辯證 ê 思考手路。


第 2 ê 問題是,就經濟學 kap 實務來探究,若資本無受管制,1 ê 所在 ê 錢 beh 薄去,人就 ē kā 資本 suá 去別位來保持 i ê 價值,無可能雙手攬胸 thìng 割 thìng 轄--lah,顛倒是實證頂面,工資一般的 lóng 有硬 liâu 性(inflexibility),beh ài 月給 tuè 物價水準調整,是等 bē 赴飼 khah 大面--lah!當然 tsit-ê 現實 ê 背後有牽涉著資本家 kap 工人之間 ê 權力結構,kap ta̍k 所在 ê 差異,咱暫且按下。


一來二去,beh 講某 1 ê 政策私偏資本家,對薪勞階級無平正,應該 tio̍h 代先想轉來 Marxism 所使用 ê 辯證法,m̄-thang 做直抵直、單向 ê tshui 論,無--tsiá,除去緊緊 kā 人使弄,恐驚 á tiām 理路頂 kuân khiā 無 tsāi 也無的確。

 • lausenghian 發表於樂多回應(1)引用(0)想參詳編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:580

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/7180339

  回應文章
  我個人 sī 異化 lah! :)
  前暫 á 有 teh 読 Marx ê 思想 ê 摘要,想 bē kàu 伊講了真正有夠準,対対 mau 着 lán tsitmá ê 社会。M̄ koh lán nā 領一條薪水買車買厝買電子用品 mā 假 ná kài 快活,無空 tō 算好空 a。
  | 檢舉 | Posted by 暗生番 at September 20,2008 12:10
   
   


   
  -
  贊助商廣告