April 11,2008 22:58

往時盟友,為何反背?


今 á 日讀 1 篇足長 ê blog posting,無 hē 連結 ê 原因:長 bóng 長,用 tsē-tsē 理論 kap 歷史資料,m̄-koh 有 hōo 人 1 種為 beh 展手路 ngē-áu ê 感覺,所以無按算 tshui 薦;雖 bóng 是按呢,內底有 1 个想法 suah put-tsí-á 對點:「面浸桶 ē 落 tshē,是因為中產階級 ê 反背。」


Tsia 所講 ê 中產階級,並 m̄ 是指經濟統計內底佔中間大多數 ê 人(拙者已經講--過,統計數字證明台灣並無 M 型社會,所以 tsia 講「大多數」是實 tú 實 ê 代誌),mā m̄ 是 Marxism kap 一般社會學用職業 kap 意識型態 ê 分類,簡單來講,tsit-ê 中產階級所指--ê,是城市內底 hit 陣「自認是中產階級,koh  tī 某 mih 款"品味" kap "思考方式" sio 倚兼 sio 趁樣 ê 人(當然,tsit-ê「思考方式」beh 講是 1 種「意識型態」也可以)


我想咱的實 ài 反省 1 件代誌:tī 歷史上,tsit 陣人 bat tī 台灣民主運動、民族運動 ê 中間,tsiânn 做咱 ê 盟友 kap 支持者,是按怎 tann 差不多一盡反背,in 就是 hiah 甘願支持爛 àu 爛臭 ê 顧面桶,mā beh kā 面浸桶 kā ah 落底,tse 因端是啥?


咱當然 ē-sái 講:顧面桶過去 7, 8 冬有媒體 kap 資源 ê 優勢,總--是 tsit-ê 優勢,kám 有 khah puânn 過黨外時代兩爿 ê 差別?無可能!Kah 若是按呢,tse nah ē-īng 得用做借口?


面浸桶起基 ê 時,是城市內底 tsit 陣自認做中產階級 ê 人 leh  thīn--ê,南部 kap 庄 kha 所在,根本是顧面桶靠地方派系 kap thiāu-á-kha 綁死死 ê 基本盤,tann 是 siánn-mih 情形,tsit 幾冬 suah 顛倒 píng,koh bē-su tsit-ê 情況是自來就按呢--ê?(事實上城市以外面浸桶 mā 無可能穩贏 leh。)


Beh 責罪台灣人算 hīng、beh 怪人民目 tsiu 糊著 lâ-á 肉、無正義感、無智慧‧‧‧‧‧OK!Tse 當然 lóng tio̍h,問題是,仝 tsit 陣人,往過 khah 好 khiú 來 khiā 做伙,tann suah 變面 leh 起 tsheh,咱 kā 看,媒體 kap 資源 kap 以早比--起-來,面浸桶並無輸 ke khah 濟,是按怎,往時盟友,tann suah 反背,tse kám 無值得咱深入去思考?

 • lausenghian 發表於樂多回應(2)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:315

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/5845765

  回應文章

  我也有看那一篇 真正足長
  有時我是覺得疑惑
  選舉都是無記名投票
  用那種「軍公教都支持顧面統」「一高二低都支持愍浸桶」「中產階級由綠轉藍」做為立基論述的
  到底有多少強度?


  morning:

  那的確缺乏統計的基礎,不過有一個觀察似乎是對的,面浸桶早期是在城市發跡的,是先在城市當中拿到執政權的,面浸桶曾經帶著年輕、進步的意象,給人一種屬於城市中那些非守舊派的政黨的感覺;不過,這幾年這意象竟然翻轉了,民進黨竟然成為所謂南部、鄉下人支持的政黨。

  當然我的意思不是說鄉下人就不好,也沒有看不起南部的意思,我的意思是,民進黨既然由城市中發跡,也成功地走出城市、進入鄉村,為何會反而失去城市及原有的意象,這當中或有某些失敗之處。

  Taokara
  | 檢舉 | Posted by morning at April 12,2008 02:07

  因為,顧面桶後來成功的把面浸桶的形象塑造成一高二低人支持的黨,所以城市裡的很多人就不想支持了.... XD

  隨便亂講,不要打我....(逃~)
  | 檢舉 | Posted by Nakao at April 16,2008 18:13
   
   


   
  -
  贊助商廣告