April 8,2008 16:51

講理簡單、理性 oh 覓


Tsit tsām-á 為著心內某 mi̍h 款 ê 虧欠(hông 問講 lóng 無看見影),有 khah tsia̍p log on MSN,也因為按呢今 á tsái 起 tú 著 1 个 8 冬前 ê 同事,i 先來 khà--我,相借問了後,頭 tsi̍t 句話就 tshiàng:「tsit 擺若是蘇貞昌出來選,我  tsit 票就 ē 頓 hōo--i-a。」第 2 句講:「因為蘇--ê 是 1 个 ē 作 sit ê 人。」


Kah 若人 to 大大典典 beh 話政治--a,咱當然無走閃 ,自按呢,兩个人 uì 台灣 ê 月給水準變化,講到經濟狀況、對外投資、決策風險、個人 kap 整個 ê 決策觀點 tsing 差、制度差異,tsit 內底除去 the̍h 數字做證據,koh 舉濟濟歷史 ê 例來助贊。


Tsit 个朋友真有自信,phah 字真緊,i huān-sè 想講 i tī 金融界食頭路,消息定著比我 khah 通 tháu,suah m̄ 知金融界我 mā tiàm--過,媒體我 mā khû--過,i 講--ê 現象、數字等等,差不多無 1 項對我來看是新--ê,咱雖然無啥愛看台灣 hiah-ê 無專業道德、無專業水準 ê àu-kóo 媒體,外國媒體咱 iáu 有 leh bóng tsih-tsiap leh,社會上有啥議題,咱做 1 个負責任 ê 公民,無可能無去思考--過,tsing 差想深 iah 想淺 niā-tiānn,m̄-tsiah kap tsit 个朋友交談 ê 中間,i ê 厚話,tī 我 ê 眼中,並無 tun 出思考 ê「厚度」,koh i 不時 ài 引用社會上時行 ê 話 sái:比論:「鎖國」lah、「經濟倒退」lah,hōo 我 bē-khat-kin beh 煩惱咱金融從業人員 ê 平均素質是 m̄ 是 teh 落 tshē。


M̄-koh 拙者無按算 beh tī tsia 斟酌開 thiah kap i ê 談話內容,因為 i 並 m̄ 是 1 个頂真討論 ta̍k 項主題 ê 人;親像:我問 i siánn-mih 是「『鎖』國」,ûn-ûn-á 1 步 1 步用數字 kap 現此時 ê 經濟現實 kā tshuā,兼舉國際的 ê 例 kā 說明,i suah bē-su 1 隻蛇 hiah 滑溜,見若發現 ka-tī 講著欠理路--a,就開始 siau 閃,開始換話頭‧‧‧‧‧aih‧‧‧‧‧kah 若是無 beh 做意致,m̄ 知 i 起 khiàn 頭是 beh 創 siánn?Kám 講 i ê 目的是展威? Aih‧‧‧‧‧展威 kám 免揀人--ê-sìm?


Tann 想--起-來,tsit 款討論 ê 意義是 tī toh 位 leh? 咱 beh 講理真簡單,咱無親像顧面桶 tsi̍t-kuá 民意代表腹內無膏(KMT 牌烏心 a 片膏 lia̍h 外),koh 貧惰讀冊,問題是咱無法度制限通世間 ta̍k 人 lóng ài 有理性 ah,「理」是 kan-tann 對「有理性」ê 人有事使,1 个 kā 理性當做頭 tshah,歡喜 tsiah 用來 tsng,無用 mā 無要緊 ê 人,講理 ê 效果,恐驚 á koh bē 比得對牛念經 leh。


是 ah!佛家信眾生皆有佛性,牛聽經聽久 mā 有可能覺悟脫出六道 neh,ah 若無理性 ê 人 leh???

 • lausenghian 發表於樂多回應(1)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:518

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/5831559

  回應文章

  Soan hu-chong-thong kam bo sng "chu-lai-soan?".

  E kong chit ku oe e lang,to sng kong chui-au si Sou cheng-chhiong soan chiann--e i ma bo-kho-leng ka phio tng ho Bin-chin-tong.
  | 檢舉 | Posted by a23456 at April 8,2008 17:57
   
   


   
  -
  贊助商廣告