April 4,2008 00:37

算總 siàu


M̄ 是頭 tsi̍t 擺聽著人問:「是按怎民進黨一直無 kap 國民黨算總 siàu hannh?」(清算),我一直想 bē 曉,按呢問 ê 人有足清楚 ka-tī leh 問 siánn-mi̍h--無?

「算總 siàu」是啥貨?我想足濟人心內所想 ê 款式,kiám-tshái 是親像 1991 年 8--月露西亞(Russia)發生政變,Yeltsin(華譯:葉爾欽)鼓吹軍隊 kap 人民起來反抗,宣布蘇聯共產黨是非法組織,制限共產黨 ê 活動,共產黨 ê 黨產後--來 hōo 國家沒收,經過清算了後 tsiah 准 i 重 koh 成立。


若準 tse 就是咱所講「對顧面桶算總 siàu」ê 意思,請咱 m̄-thang bē 記得 hit-ê 客觀 ê 環境,露西亞 hit-tang 時是發生政變,國家動亂,軍隊進入市區,koh 來,Yeltsin i 有多數 ê 民意 thang 靠勢(tse thang uì Yeltsin 尾--a 當選頭 tsi̍t 任民選總統來證明),所以有才調 khiā 出來做超出體制 ê 號召 kap 行動,在拙者有限 ê 智識--ni̍h,有 kā 前獨裁政黨算總 siàu ê 國家(東歐 kap Baltic 3 國 t.t.),若 m̄ 是民意支持透過立法,無--tsiá 是 lóng 有 sio-siâng ê 條件:體制外 ê 政治大變化(政變、革命),換話來講,若無透過暴力 ê 手路,差不多只有「體制內」ê 路 thang 行,tī「體制內」teh huah 趕緊「算總 siàu」ê 人,借問--tsi̍t-ē,kám bē siunn 過「欠缺現實感」?


咱 m̄-thang bē 記--得 neh,民進黨提著執政權,甚至 m̄ 是 tī「頭 tsi̍t 擺 ê 台灣總統大選」neh,台灣頭擺 ê 總統民選,當選者是國民黨 ê 李登輝 oh,m̄ 管你有 kah 意--無,tī hit-ê 時 tsūn,中國國民黨就已經透過 the̍h 著過半 ê 選票,得著某 mi̍h 款體制內 ê「正當性」--a(台灣人民用選舉表示認同中國國民黨 ê 意向,tsiū tsit 點來講,李登輝 sak 民主化,有影是救中國國民黨 1 命),咱 koh 進 1 步來想,借問 hiah-ê tshuì--ni̍h 不時 leh huah:「是按怎民進黨無 beh kap 國民黨算總 siàu」ê 人,民進黨 tī 2000 年選贏總統(得票率無到 4 成),是有 siánn-mih「體制內 ê 理由」來清算民主選舉 ê 競爭政黨 hannh?而且,tsit-ê 政黨 koh bat tī 4 冬前得著大多數民意 ê 支持--過 leh,客觀環境 kap 條件全全無仝,我 m̄ 知影「選贏執政」就 ē-tàng 學人露西亞 kap 東歐算總 siàu ê 講法是 beh 按怎講起。


有人講,民進黨當選了後,應該 suî 宣佈戒嚴,跳過任何法律程序,成立特別委員會,調派軍隊、警察佔國民黨 tī 全國 ê 活動地場,查封、凍結國民黨 lóng 總 ê 資產 kap 資料,追究國民黨人過去 ê 犯罪進行審判;m̄-koh 我借問--tsi̍t-ē,2000 年 ê 時,軍隊 kap 警察 kám 有可能和齊乖乖 á 聽民進黨政府 ê 差遣?台灣 kám bē suî 發生暴亂甚至是內戰? 究真 kā 想,tsit 款做法 kan-tann 有 1 種成功 ê 可能:就是發生動亂了後,民進黨政府有鎮壓過手,猶原 la̍k 權,按呢,tsiah 有可能順利 kap 國民黨算總 siàu。 Ta̍k-ê ē-tàng ka-tī 設想看 tsit-ê 成功 ê 機率有 juā 大,m̄-thang bē 記得 oh,軍隊 kap 警察有無聽頭擺政黨輪替 ê 新政府命令 ê 可能性 oh,mā m̄-thang 忽略 hit-tang-tsūn 民進黨 kan-tann the̍h 著 38% ê 選票支持,有 juā 濟人民 ē 冒性命危險出來 thīn tsit-ê「革命」,真 hōo 人 giâu 疑。


咱就直人講直話 lah,beh 達成「算總 siàu」ê 目的,國內外 lóng sio-siâng,大部份 bē 免得透過暴力手段,m̄ 管是胚模 khah 小 ê 政變,或者是翻天覆地 ê 革命,若 m̄ 是 ke-ke 減減有流血,iah-tsiah 是人民有 khah 一致 ê 意向展現,我有影看 bē 出咱是 beh 按怎「跳過體制」。


若 tsi̍t-ē 牽涉著「暴力」,m̄ 知咱有 juā 濟人有赴死 ê 決心?M̄ 知 hiah-ê 三不五--時-á 就 leh huahbeh kap 國民黨算總 siàu責罪「民進黨執政 suah 無法度處置國民黨」ê 人,討厭「體制內改革」ê 人,in 是 m̄ 是有 beh khai 錢買刀 hak 銃,in 是 m̄ 是有 beh kā 遺囑字寫好,準備好勢 thang kap「中華民國國軍」sio 刣--a? In tio̍h-ài 準備了足周至,若無,就 ài 祈禱「中華民國國軍」起內叛,無--者,「暴力革命」若無才調戰贏「中華民國國軍」,he lóng 是空 tshuì pōo 舌、咒 tsuā 別人死、無負責任 ê siáu 話 lah!


咱況兼 iáu-bē 講著國際情勢 leh,ká-sú 若台灣因為革命發生內戰,中國 kám ē tiām-tiām-á khiā kuân 山看馬 á 相踢? 你想 leh?


Ē 寫 tsit 篇文章,實在是聽 hiah-ê 人「出 1 支 tshuì」聽 kah 耳 khang 結 lan 擋 bē-tiâu ah,無開 phuà bē-īng--得,in 不三時就用 tshuì-ān huah「清算」、怪東怪西、怪民進黨做無頭路,suah m̄-bat 看 in 有膽起來革命、行體制外 ê 路,我有影真看 bē 起 hit 種「反體制」、「反體制」、「反體制」直直 huah,suah ka-tī 無按算流血 phe 命 ê「tshuì 唇革命者」,in m̄ 知 siánn-mih 時 tsūn tsiah ē-tàng 精神--過-來,sió kā 目今 ê 情況看 hōo khah 斟酌 leh:咱現此時有 tsit-lō 和平安穩 ê 過程,tse 就是無流血、體制內改革 ê 利益,問題是,體制內改革 ê 代價就是無法度做 tsi̍t-khùn kā 原底 ê 體制 kui-ê píng hōo 倒,無法度 liam-mi 算總 siàu!世間原底就無 hit-lō 也 beh 父也 beh 饅頭 ê 代誌,好 khang--ê tsiâu beh báu,bái-tsâi--ê lóng m̄ ti̍h,tse m̄ 是陷眠無是 siánn-mi̍h?


Mài 誤會我是 teh thīn 國民黨,本人上 kài tu̍h-lān 國民黨,mā kap 濟濟人 kāng 款,想 beh kap 國民黨算總 siàu,m̄-koh 我真有現實感,我無才調 gia̍h 銃起來 kap 中華民國國軍 sio 刣,所以只好取體制內 ê 路,我支持「轉型正義」,體制內 beh 實現「轉型正義」ê 條件 kan-tann 1 个,就是 ài 得著大多數民意 ê 支持,掌握國會、行政權,透過立法程序 kap 行政執行來達成目標,若無,就無可能完成。


我真正無法度理解,是按怎有人 ē 「本身無想 beh 流血」,suah 直直 siàu 想有「體制外完成清算」ê 速度 kap 成果,tse 到底是 beh 騙人騙 ka-tī,或者是死道友無死貧道 ê 自私心理? 理性 ê 人無道理選擇 beh hām 人照規則比賽,suah 向望比贏 ē-tàng liam-mi gia̍h 刀 kā 對手 phut hōo 死,比賽 huân 比賽,相刣 huân 相刣,兩項 ê 過程 kap 結果 tsāi-tsuí koh 樣咱 kám m̄ 知?若 beh ài 有刀銃 ê 緊快效果,m̄ tio̍h ài ka-tī 有犧牲 ê 勇氣實際的去行動,無,kui 工 huah 東 huah 西是 leh huah 心酸--ê sioh?


Beh 講民進黨過去 tsit 8 冬有做了無到角 ê 所在,我僅僅 ē 講陳水扁政府三八假賢慧 lah!明明是「體制內」、「合法的」應該 ài 做 ê khang-khuè,比論:撤銷違反法律 ê TVBS 執照、量早 kā 中正紀念堂改名、取消慈湖 ê 哨兵等等,tsiah-ê 應該做、照法律 mā ē-tàng 做 ê 代誌,in suah 無 beh hē 手,無就 kha 手慢 tūn 硬死 sô,tse tsiah 是 in 應該受責罪 ê 所在。Ah 若 beh 問是按怎民進黨執政了後,黨產無法度 suî 總討,是按怎無法度 liam-mi 審判蔣介石、彭孟緝、宋楚瑜 kap hiah-ê 獨裁政權 ê hóo-á(比論:馬英九、胡志強等等),拜託 leh,請你先了解「體制內」tsham「體制外」tsing 差 tī toh,「體制內」ê khang-khuè ài 研究法律 kap 制度、piànn 勢爭取人民 ê 支持,「體制外」ê 部份 ài 用暴力革命,效果緊快,你若無 hit-ê 決心 kap hit-lō 膽,無準備 beh 親身去行,請 mài koh 喊 huah 兼 hâu-siâu ah,因為我聽著真 ià,有夠 ià!!!

 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:340

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/5806521

   
   


   
  -
  贊助商廣告