April 3,2008 00:42

Uì Ladefoged ê 話講起


Generally a language dies because mothers do not speak it to their children and the language of the home changes.


When a language disappears much of the culture often disappears with it. In the face of socioeconomic changes, small groups are forced into a choice that can seldom be fully satisfactory. They have to choose whether to keep at least partially to themselves.....outsiders should note that the choice between remaining apart and assimilating can be made only by the members of the group themselves. No one except the speakers should decry the loss of a particular language. Others who do so are being paternalistic and assuming they know what is best for other people.....As a linguist I am sad that many languages are disappearing so that I will no longer be able to study their wonders. But it is not up to me to decide whether efforts should be made to keep a particular language alive. The Speakers may find the costs too great, and the benefits small in comparison with becoming potentially equal members of a larger group. (P. Ladefoged, Vowels and Consonants 2005:3)

頂 kuân 引--ê,是過身無 juā 久 ê 語音學家 Peter Ladefoged tī i ê 冊--ni̍h ê tsi̍t-kuá 話,初初讀--著,有真 gông-gia̍h,對 siánn-mih 所在感覺意外 leh? M̄ 是別位,就是 Ladefoged 對語言社群本身處置母語決定 ê 尊存。


讀著 tsit 段文字無 juā 久,tú 好頭 tsi̍t 擺看 tsit 齣影戲:the Wind that Shakes the Barley,兩項代誌交 tsham 來想,感想 koh-khah 濟。


先講 Ladefoged 無 beh tshap 手別人是 m̄ 是 hōo 母語滅無 ê 部份,主觀的來講,tse 當然是尊重別人 ê 價值觀 kap 生活選擇,m̄-koh 客觀的來講,mā 是無 tā-uâ 也 kú 敢,有影,若是 1 ê 族群大多數人決定放棄母語傳承,mài 講是 1 ê 外人--a,就準是 hit-ê 族群--ni̍h ê 人,恐驚 á mā 足 oh thang kā phuà-tsām,按呢講實在真鬱卒 lah!因為你咱 ê 母語 tú-tú 是 1 ê 例,也咱 koh 有 sîng teh kap 虎拌獅 ê 三兩雞 á。


Tsit 件代誌是按怎 kap hit 齣影戲有 tī-tāi leh,有看過 the Wind that Shakes the Barley ê 人,kiám-tshái lóng 因為兩兄弟中間 ê 衝突 kap 矛盾 peh 腹,我相信咱內底 bē 少人定著足氣 hit-ê 做兄哥--ê,mā 足可惜 hit-ê 做小弟--ê,ē khiā tī 小弟 tsit pîng thīn i,為 i 為理想踏硬甘願犧牲 m̄ 肯 tháu-thuah ê 精神深深感動;總--是咱 beh 進 tsi̍t 步來想--無,想看:1 个人人 lóng 為著 ka-tī ê 理想 gia̍h 刀 pui̍h 銃流血割 ām mā 無惜 lio̍h ê 世界,he 是 1 个 siánn-mih 款 ê 世界?


Mài 講 siunn 遠,咱 kan-tann 講影戲內底價值觀 ê sio kha̍p 就好,a 兄 tsit pîng ê 人 tī 政治上接受甘蔗隨目 khè ê 哲學,tī 經濟上 khah 接受市場運作、ta̍uh-ta̍uh-á tshui-sak;小弟 tsit 派--ê leh,政治上 in 無 beh kap 對敵 tshui-tshiok,beh tsi̍t 擺做 kah 透底,經濟上 in 無相信市場 kap 自由經濟,in 信仰社會主義 kap 階級鬥爭,beh tshui 行某 tsi̍t 種程度 ê 共產制度。


Tī tsia 並無按算 beh 做制度、信仰 ê 比 phīng,我 kan-tann 按算 koh 倒轉去頭前 hit-ê 問題,kā ta̍k-ê 請教,若是盤情理、講長短講 bē tshun 車 beh 按怎?現實 ê 社會--ni̍h,意見 koh 樣 ê 例  thài 濟 leh,koh suî 人 lóng mā 認為 ka-tī khiā tī 平正、正義或者是有理路 ê hit tsi̍t-pîng,問題是辯論辯 kah 頭毛喙鬚白,mā iáu 有人無 hōo 對方說服也無的確,按呢 beh 按怎?啥人 beh 聽啥人--ê?Kám 講 tsiann 實 beh tshuân ke-si,拚衝殺 tù--ê sìm?


Tú-tú 影戲內底就是 tsit-ê 情況 kám m̄ 是,Èire 共和軍 uì 和齊對抗英國,到後--來分做兩派,開會無法度 lia̍h 中和,互相 lóng m̄ 讓手,結果就是 gia̍h 銃 sio 相準,ka-tī 刣,thàng 腹內。


想了無深入 ê 人 ē 足緊就做結論,in 講:「Kán!理想就是 ài 堅持透尾!無惜代價,死 mā 無打緊!!!」 Tse 話聽--起-來足順頭理路,koh 義氣澟澟,tī tsia kan-tann beh 問:「歹勢 honnh!人另外 hit pîng koh 另外 hit pîng kap 另外 ê hit pîng hit pîng 人,mā 有 in ê 堅持 kap 理想 neh,lín ta̍k-ê lóng 講 lín 講--ê tsiah 是正確--ê,tsiah 是有根據--ê,tsiah 是值得咱做伙來順趁--ê‧‧‧‧‧m̄-koh,列位 "有理想" suah 意見 sio-tshut 路 ê 兄姊 ah,我是 beh 聽 lín 啥人--ê  tsiah tio̍h?Koh,lín 若 suî 人 lóng beh 實行 lín ka-tī hit 套,按呢是 beh 做 toh-tsi̍t 套?」


Tsit 聲好--a,kāng-tsi̍t 條 khu̍t 尾巷,iū-koh 是比拳頭母決輸贏--a m̄?


Siánn-mih tsiah 是「好」?Siánn-mih tsiah 是「正確」?是市場機制、或者是有撙節 ê 資本主義?Iah-tsiah 是大政府高稅率 ê 社會主義?Huān-sè 有人 tsiâu 無贊成,in 認為階級鬥爭 tsiah 是真理,無產階級專政就是明宮!


是--a,1 人講 1 話,giâ-kang kap-á 蛇、三不服,我 koh 來 tàu 1 項好 lah,另外 1 齣影戲 iRobot,超級電腦收集人類歷史 kap 思想行為 ê 資料了後,替咱人類所做「上好」ê 決定就是 ài hōo 機器人 kap 電腦來管理人類,實行管制人類自由 ê 制度,因為按呢人類 tsiah ē-tàng 受著保護,bē 行 tsiūnn 自我毀滅 ê 道路!有理--無?Kám hiah-ni̍h-á 無理?!


翻頭 koh 問 ta̍k-ê 1 遍,beh 按怎?Uì 社區到市區,uì 市區到縣區,到國家、到世界,m̄ 知有 juā 濟無仝款 ê「看法」、「思想」、「哲學」、「理想」、「主張」kap「價值觀」leh 相 tsènn,你 beh ài 台灣獨立,我 beh ài「中國統一」;你主張母語復振,我認為母語無路用;你講資本家罪該萬死,我講自由競爭 tsiah 有效率‧‧‧‧‧‧‧‧如此如此、tsè 般 tsè 般例舉無窮盡,suî 人招兵買馬,刣贏--ê 坐位,刣輸--ê 坐 kann--m̄?


列位--a,tse tsiah 是 the Wind that Shakes the Barley 內底 ê 客觀情況--a,mài kan-tann 看皮面,抱 1 个少年人熱性欠三思 ê 心,kha̍p-bē-tio̍h 就 beh liòng 出來替理想「贊聲」,無惜流血來輸贏;kám 講只有「你 ê 理想」tsiah 是「理想」,別人 ê 主張 lóng 是「譀想」(hàm-siūnn)?


影戲內底 ê 小弟 beh ài Èire 全島獨立無受英國束縛,beh 實行社會主義 thang 拯救下層人民脫離散赤 iau 飢;大兄 leh?大兄 kám 無 ài Èire 全島光復?大兄 kám 歡喜 sòng-hiong 人艱苦?咱明明知影 m̄ 是,大兄 kan-tann 是 beh 先 tī hit-ê 階段 ê 進展 khiā hōo tsāi,先 kā 戰爭結束,tsiah koh ta̍uh-ta̍uh-á 爭取奮鬥,khah 免 koh 有人流血、khah 免因為戰輸連談判取得 ê 成就 tsiâu 無,咱 kiám-tshái 無法度接受講 in 兩个人 lóng 有理想(因為咱 ê 頭殼內已經有咱 ka-tī ê 理想 teh 主裁),m̄-koh kám 有影足簡單就 beh 講是大兄 iah-tsiah 是小弟「無理想」、「無天良」?


Tann 我 beh 講我 lia̍h 做 tsáng 頭 ê 部份--a:「Èire 人民 ê 意向」;有印象 ê 人 ē 知我 teh 講啥,當 in 兩派仝心作戰 kap 英軍對 tu ê 時,是 sann-kap khiā tī Èire 議會決議支持 ê 基礎頂面--ê(七成民意支持),後--來 Èire kap 英國政府簽約,Èire 共和軍 suah 意見 bē 合拆做兩派,hit 當 tsūn Èire ê 人民按怎想?請想看小弟 tī 教堂 kap 神父對 tshiàng ê 光景,神父講:「咱 ê 議會已經通過,民意大多數支持 tsit-ê 條約!!!」 M̄-koh 小弟真憤慨,i khiā 起來使話抵:「he m̄ 是民意!He 是英國人武力 hànn-heh ē-kha 驚惶 ê 意向(the will of fear),按呢算啥物民意!!!」


我若有機會,我想 beh 問小弟:「借問--tsi̍t-ē,當原初 lín tú 起來革命,看--起-來全無贏面,m̄-koh 人民 lóng 無"驚惶"透過議會表達支持 lín ê 意思;tann 人民 koh tsi̍t 擺表示意向講:好--a,mài koh 刣--a,先按呢,咱 tsiah 來慢慢 á tshiâu,你 suah 講 in 是因為軟 bú 無膽?按呢 kám bē siunn 過侮辱當初時 phe 命支持 lín 革命 ê 鄉親 sī 大?Kám 講你是上帝,你講是民意--ê tsiah 是民意,一切 lóng  tio̍h 你講 tsiah 準算???」


話講到 tsia,相信真濟人應該知影我想 beh 講啥--a,tī 1 个意見 liāu-liāu ê 世界,咱若無 beh 學古早人用刀銃輸贏,按呢就只好算人頭來行,投票 ê 結果說明大多數 ê 意見,咱 tio̍h 接受 hōo 選贏 ê 人去做,透過制度來監督 at 制,積極宣傳,thìng 候後 tsi̍t 擺投票爭取大多數人 ê 支持。


M̄-thang 誤會拙者寫 tsit 篇是獨獨 beh 安 tah ta̍k-ê 接受 tsit 擺總統大選 ê 結果,拙者主要 ê 目的,是 beh 思考「1 陣人、1 ê 社會 beh 按怎做決定」,suî 人有 suî 人 ê 主張 koh 樣,kám tio̍h-ài 流血 kap 損 tn̄g 性命?


當然有人講選舉 mā 無平正,因為有人買票、有人 hâu-la̍k,koh in ê 意識型態控制主要 ê 媒體 kap 幾 ā 十冬 ê 教育內容,咱是 beh 按怎 kap in pinn-pui̍h;tsit-ê 講法就好 tshan 像共產主義者講:社會上層 ê 結構決定一切,資產階級不知不覺 tsiânn 做共犯,tio̍h 透過階級 ê 武力革命 tsiah 有可能改變,其他免講!!! Kám 按呢?


若是「宣傳」無路用,是按怎共產主義 ê 思想 ē bat hiah-ni̍h-á 時行,全世界 ta̍k 所在、m̄ 管好額散 lóng 瘋共產思想? 若是「宣傳」無事使,一定 tio̍h 靠刀銃,按呢國民黨根本 m̄ 免驚,in 應該自頭 kah 尾地方、中央 ê 政權 lóng la̍k tiâu-tiâu tsiah tio̍h,nah ē 有起有落?


是 lah!In 掌握主要 ê 媒體 kap 教育 ê 內容,in ê 意識型態深深影響人民,所以 leh?所以咱 lóng 無勢面--a,無買銃革命 bē 用--得-a?(beh 武力革命 tio̍h 實際上去採取行動,mài kan-tann ē-hiáu phùn tshuì-nuā 咒 tsuā 別人死!)按呢請問韓國 ê 前 tsi̍t 任總統是按怎選 tiâu--ê?韓國主流媒體按怎 tsau-that 盧武鉉--ê,少年 ê 支持者 koh 是按怎透過網路貫串突破主流媒體勢力,成功戰贏保守派 kap 媒體 ê 大軍--ê?


用銃用刀就準革命成功--a,kám 就有才調改變 kap 你想法無仝 ê 人 in ê 想法?咱若連日本時代台灣文化協會 in ê 宣傳、啟蒙 ê 熱情都無,kan-tann ē-hiáu 怨嘆「in ê 制度、in ê 意識型態、in ê 文化霸權、in ê àu 步 kap 媒體使弄」,按呢咱有影 siunn 過看 ka-tī 無 lah!咱 bē 記得國內、國外、歷史前前後後明明 lóng kā 咱證明:咱有機會!只要有步數、有 mî-tsinn phah-piànn,咱 tsāi-tsuí 有法度贏!啥人講游擊隊一定戰 bē 過正板軍,越南戰爭 ê 時,美軍有戰車、飛行機 kap 大摃,武器 khah 好越共 hiah 濟,越共 kám 就全 hōo 美軍 thui 軟 á?


Tse 是「宣傳」ê 戰爭,是「運動」ê 戰爭,咱若輸--過,m̄-thang kan-tann 埋怨人民 gōng 人民無水準(雖罔我 mā 按呢想),咱 ài 問講:「是按怎咱無法度說服大多數人,咱 ê 理想 kap 想法明明是 khah 好--in-ê!」


一來二去,宣傳 kap 選舉總是 khah 好弄刀 kap 彈銃!Beh 救母語、beh 改變台灣 ê 未來,咱尊重人民 ê 選擇,m̄-koh 絕對無放棄爭取人民、說服人民 ê 機會 kap 權利!


咱 tio̍h khah piànn 勢 lah!

 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:312

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/5797763

   
   


   
  -
  贊助商廣告