March 28,2008 17:23

Phah-piànn 以外


大選 suah kah tann,我 kám 有因為結果無合 tī ka-tī ê 期待來哭?無 neh,講實在--ê,我艱苦 iah 煩惱 ê 代誌 to m̄-nā tsit 項,m̄-koh m̄ 管是 toh-tsi̍t 項,lóng 1 段時間無 hōo 我流目屎--a,我 ê 心輕搖搖,tiānn-tiānn 無張持就 ē tuè kha 步 hua̍h 行飛對別位--去,無好 ê 心情 khah sîng 是行幾 ā 百步 tsìn 前 hit 位堅凍 ê 空氣,翻頭已經鼻無原底 ê 氣味。選舉了後,我是有幾 ā 暝睏 bē 落眠,m̄-koh hit-ê 因端 m̄ 是 ē 引人啼哭 ê tsheh 心, 是因為有讀過台灣歷史,uì 以早所熟似 ê hit-ê 國民黨是殘忍 koh siáu 貪,hōo in huānn 政權,我 bē-khat-kin ē 驚;若驚,kap 艱苦或者是火 to̍h 究真是兩件代誌。


M̄-tsiah 今 á 日收著你 ê 電子批,知影你為著『國際童玩節』suá 去中國杭州辦 leh 氣身惱命 ê 時,我第 1 个感覺就是:你 siunn 激動--a neh,想看 māi,宜蘭人若真正 siūnn 氣,台灣人若真正 siūnn 氣,按呢縣政府「應該」有收著濟濟抗議、反應--a,若真正有 hit-lō beh 捶烏豆 ê 民意,新總統無可能有 hit-ê 膽 kā 吊 tī 耳 á 尾,因為 suî-ê 政黨 lóng 愛選票 thang 掌握政權,kám m̄ 是?


是『國際童玩節』也好、是總統大選也罷,tī tsit-ê 制度 ē-kha,lóng 是台灣人 1 票 1 票做--出-來 ê 決定(選縣長、選總統 t.t.),我 m̄ 知影我(或者是你),有啥物理由 tio̍h 因為 tse 濟濟後果來負責、來艱苦 tsē-kuà,想真咱僅僅是 1 个「人」,1 个為著本身 ê 幸福、意向 kap 價值觀 beh 爭取、beh 努力 ê 人,咱 m̄ 是上帝,koh-khah m̄ 是「唯一」ê 台灣 ê 主人。


選輸--a,tī 後 1 擺選舉 tsìn 前,咱 iáu 有選舉以外 ê 手路來 tshui-sak 改革 leh,koh tsit 幾冬,咱 mā tio̍h phah-piànn 宣傳,thang tī koh 來 ê 選舉 kā 政權提倒轉--來(地方、中央),上無 mài hōo 咱 ê 國家 ê 發展離咱 ê 理想 ná 來 ná 遠。


簡單講,我是 1 个 kài 現實 ê 人,我 tsi̍t 點 á 都無想 beh 為「別人 ê 決定」來負責,別人 ài-beh 台灣 hōo 中國併吞,he 是別人 ê 決定,我宣傳輸--in koh 選舉輸--in,我無話講;別人 beh 棄 sak 母語,he mā 是別人 ê 決定,母語若有 1 工 ē 死,我 mā m̄ 免感覺自責,因為我有出力--過、我有 phah-piànn--過,he 結果是紅是青、是烏是白,仝款 hit 句:我 to m̄ 是上帝,我thài-thó beh kā 濟濟人 ê 愚圖 phāinn tī ka-tī ê 身軀頂來 teh 死 ka-tī?
 


Tī 我 ê 性命內底,只有「有值得做」、「真歡喜做」ê 代誌 niā-tiānn,若出尾啥款,據在 i 去 lah!上帝都無一定致意--a,我是 leh 操煩--啥?


Phah-piànn 以外,he 是上帝 in tau ê 代誌 lah!

 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:548

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/5769255

   
   


   
  -
  贊助商廣告