March 23,2008 11:02

Koh 活節早起 ê 電子批


早起收著 1 ê 朋友 ê 電子批,我 ê 回批順 suà 貼 tī ē-kha,算是暫替我一直無寫--出-來 ê The Wind That Shakes the Barley ê 觀後感。
* * *


我 ê 想法 khah 無 hiah 深入,雖然我贊成 Said 所講永遠在野 ê 智識分子位置,m̄-koh tī 我來想,hit-ê 位置是因為人 kap 社會永遠 ê 無完滿,所以 tsiah ē 有 hit 款位置一直 tī hia,總--是咱真向望咱所做--ê 有機會變做「主流」,thang hōo 咱 uì 原底 m̄ 是主流,m̄-koh 尾--a suah 變做主流 ê 原位置離開,koh 重去 tshiau-tshuē 新 ê 位置 phah-piànn kám m̄ 是?


做母語,就是向望有 1 工咱 ê 母語 ē-tàng 親像 Ivrit (Hebrew) uì 衰 lám 到大興,上無 mā ài 親像 Èire 提著平等、有尊嚴 ê 地位,所以我猶原真希望咱 ê 母語有 1 工 ē-tàng 變做「主流」,thang hōo 咱頭理路直的直接用咱 ê 母語做溝通 kap 宣傳 ê 語言,去做「新 ê 戰鬥位置」ê khang-khuè,追求新 ê 目標,無--tsiá,有影 ē m̄ 知奮鬥 ê 理由是啥物。


Kiám-tshái 是我 khah 現實,beh 戰,就 ài 看 ē 著有戰贏 ê 1 工,若無,就 m̄ 知是按怎 beh 戰--a。


也因為按呢,我有時 tsūn 甚至 ē 想講:huān-sè 有 1 工我 ē 因為 tsit-ê 母語已經 hōo 母語人 in 本身放棄,也 hit-ê 時 tsūn 我何 mih 苦 tio̍h 替 in piànn 死挽回 in 無想 beh ti̍h ê mi̍h,究真語言是活 tī 語言社群--ni̍h-ê,咱想 beh ài--ê,應該 m̄ 是 tī 學院 kap 博物館內底保存了足 tsiâu-tsn̂g ê 語言資產,kám m̄ 是?


M̄-kú,hit 條線真歹畫,啥物號做「母語人 in 本身放棄--a」,是親像日本北海道 ê Ainu ê 程度,或者是親像台灣原住民語 ê 程度?我 iáu-koh sa 無。


母語 ê 部份講 tsiah 濟,若 uì 母語 ê 議題跳--出-來,單純看選舉 ê 結果,我真平靜(咱 ê 人無親像顧面桶 hiah 無風度 m̄ tam 輸),人 ê 組合,是社會 iā 好,是國家 iā 好,若無想 beh 用刀銃來爭取主導權,若無 beh 流血比啥人 ê 拳頭母 khah 大 khian,按呢就只好用投票 ê 方式決定,投票雖然 mā 無足公平(咱 thang 埋怨 in 有黨產、有媒體),總--是咱絕對有機會透過宣傳 kap 運動爭取選票,游擊隊 mā 是有才調刣贏正板軍,tsing 差是策略無 siâng niā-tiānn,事實上咱 mā bat 贏--過 leh。


雖 bóng 若講著爭取選票,就無親像「在野 ê 智識分子」--a 蒜,m̄-koh 就準是相信「流血革命」ê 人,in 上路尾 ê 目的 mā 是 beh kā 權力掌握 tī in ê 手--ni̍h,thang 實現 in ê 想法 ,所以做運動 kap 宣傳以外,mā 是 ài 想辦法 hōo 權力掌握 tī 「khah 合 tī 咱 ê 期待」ê 人手--ni̍h,咱奮鬥 tsiah m̄ 是空空著磨。


總講--1-句,我尊重選舉 ê 結果,he 是台灣人 ê 選擇,咱 ē-tàng 講台灣人 gōng,mā ē-tàng 講大多數 ê 人無啥理想、無啥智識,tsit 款智識分子 ê 科頭話 lóng ē-īng 得講--得,m̄-koh 我 koh 足 ài 講:是咱無夠 gâu 無夠 khiáu,tsiah ē 無法度爭取著大多數人 ê 支持 kap 認同,按呢,咱 ài koh phah-piànn,因為,咱向望咱 ê 理想得著 tsiânn,咱 tio̍h-ài tī 傳鑼 kap 爭取 ê 市場/戰場頂 piànn 輸贏。

 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:504

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/5741435

   
   


   
  -
  贊助商廣告