March 22,2008 23:52

Koh 活節,啥物 koh 活?


Ing 暗有人 kā 我講明 á 載是「koh 活節」,tann 想--起-來的實是有 1 个惡質 á 團「koh 活」--a,窮實是幾 ā 月日進前 in 就已經金光閃閃瑞氣千條,現此時 koh-khah 是移山倒海 tshìng kah tú 著天,相信免 ke 解 sueh ta̍k-ê mā lóng 知 in 是指 toh-tsi̍t-kuá 人。

Tshím 知影消息 ê 時,意外--ê m̄ 是 hit-ê「結果」,是 hit-ê 結果後壁 ê「數字」,自來面浸桶 ê 民調 lóng m̄-bat hâu-siâu--過,是按怎 tsit 擺 suah tsi̍t 丈差九尺?Kám 講原底小輸、小贏 ê 按算是無影無跡?或者是後--來有啥事件致使 kui-ê 起變化。


M̄-thang 感覺怪奇,是按怎拙者 ē koh 是 tsit-ê 態度,tsiah-ni̍h-á 無量,lóng 8 冬--a iáu 無才調接納顧面桶,究真人是講「浪子回頭金不換」,值得疼惜--ê,是「回頭」(huê-theû)ê 浪子,m̄ 是猶原 leh 放蕩 ê 歹 kiánn,別項先 mài 講,顧面桶 tī 半世紀獨裁統治中間偷提 ê 幾 ā 千億黨產硬死霸 tiâu leh,m̄ 還就是 m̄ 還,獨獨 tsit 點,就 thang 知顧面桶根本無退悔--a,無 lia̍h 講台灣人 tsiah-ni̍h-á「寬容慈悲」,性命 hōo 損 tn̄g,錢銀 hōo phah 損,猶原無 beh 追究,tsit 聲有影無機會 thang kap 顧面桶算總 siàu--a。


對 tsit 點,ing 暗我 kā 朋友講,源頭是台灣人 ê 民族性:「欠缺理想性、致意現實利益」,tse 咱 koh thang uì 教育改革 kap 母語運動來看:教育多元化明明是世界潮流,m̄-koh 台灣 ê 家長、教師 kap 學生為著既得利益 kap 現實甘願反對、母語復振明明是世界公理,m̄-koh 現實 ê 台灣人僅僅 kā 語言當做「溝通 ê 工具」、「趁錢 ê ke-si」,tse 以外無要無緊,帶 tsit 款價值觀 ê 人民 ē 去 kā 顧面桶 lám koh tsim,thài-thó 有意外 leh?


當然顧面桶有人 in gâu ê 所在,你 thang 虧 in 是紅龜包鹹菜,問題是人就是有法度做出「紅龜皮面」--a,咱 ê 人明明做--ê 是正確 ê 代誌,suah bē-hiáu 學顧面桶 ê 政治表演學,kan-tann ē-hiáu「huah hōo ka-tī ê 支持者爽」,無顧社會觀感,無惜爭取非支持者認同 ê 機會 kap 手路。咱若 tsiann 實 khuà 念媒體 tī in ê 手--ni̍h,咱 m̄-tio̍h koh-khah 知影替 ka-tī 抹粉點胭脂 tsiah tio̍h,聖經有 1 節經文講:「親像送羊入去豺狼 ê 中間,所以 lín tio̍h 親像蛇 hiah-ni̍h 靈巧,親像粉鳥 hiah-ni̍h 馴良」(太 10:16;紅皮),huan 頭來想過去 tsit 8 年,陳水扁、侯水盛、蔡啟芳、林重謨 kap tsit-tsām-á 雄雄話踏 thut ê 莊國榮,in tsit-lō kuānn 1 支喙--ê 人頭,in 所講 ê 濟濟潦草話,除去 huah hōo 本來 ê 支持者暢爽以外,有產生啥物為政策辯護 ê 利益,kám 有法度說服、感動非支持者?若準連「sa 話 lia̍h 句」kap「政治形頭」就無 leh 注重,是 beh 按怎 kap 人拚選舉?是 beh 按怎 kap 人 ī 政治(產品明明 khah 好--人,Apple 是按怎戰輸 Microsoft--ê?想看 māi! 咱 lóng 知主要 ê 媒體私偏對敵,kah 若是按呢是按怎咱媒體 ê 策略 suah 比對敵--ê koh-khah 粗路?Tse m̄ 是貓食鹽 存辦死,無--tsiá,是啥物?)


咱 ê 人喙水 kap 身張輸--人無 tánn 緊,面浸桶 tī 地方 ê 經營 kap 服務 koh 輸顧面桶 thiám-thiám-thiám,人顧面桶 m̄ 是 kan-tann 靠勢錢銀 niā-tiānn,人是不時 leh 辦活動、kap 社區搏感情、tsia̍p-tsia̍p tī 地方行踏交陪、做服務,濟濟面浸桶 ê 候選人平素時 á suah hiah 懶尸,kan-tann beh tī 選舉進前行--幾-月-日-a,是 beh 按怎 kap 人輸贏 lah!!!雖然號做「溝板政治」,問題是人就是「溝板」有夠深,錢項輸人,連服務 mā 輸人,當然 jú ī 是 jú 倒退 lu。


講講 tsiah-ni̍h 濟,m̄ 是 beh 咒誓面浸桶死,是足向望面浸桶好好 á 反省--tsi̍t-ē,反省組織運作、地方經營、政治藝術 kap 理想堅持,因為直直看 in 按呢 hông bok sńg--ê,hōo 顧面桶摃 kah 做狗爬,有影 ē hōo 阮 tsiah-ê 恨顧面桶恨入去骨髓 ê 人 gîng--死。


Tann 顧面桶 kui 碗捧--去-a,無必要 koh kap 人假細膩--a,學話句形頭、pua̍h 交陪行 kha ê khang-khuè hōo 政治家去練,阮 beh 轉來做堅持想法 ê 智識分子,母語運動 kāng 款 beh 做--落-去,一直 beh 做 kah 火 hua--去,證明台灣人確實無 ài ka-tī ê 母語為止。


除去原底 ê sit 頭,koh 加 1 項具體的 ê 行動:無想 beh koh kap 華語霸權 ê 服務業 puann 戲--a,自 tsit-má 開始,甘願 kap in làu 英語、講 Hō-ló kap「thiau-kang」無標準 ê 殖民語華語,橫直進前 ê 尊重 kap 退讓,也無才調 kā 人民對母語復振 ê 責任叫醒,hiah 工夫是苦何 mi̍h?

 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:525

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/5740255

   
   


   
  -
  贊助商廣告