February 28,2008 18:32

對色水有感


Tsa-hng e-poo 1 个學長 leh 做運動(m̄-sī 練身體 hit 款運動),1 个學姊 kún 笑 kā 虧是鱟血青--ê(i 用華語講做『墨綠』),學長無 tú-tshùi,kan-tann 強調 tsit 擺 beh piànn 倒顧面桶 ê 機會在 tī 鼓舞笑綠--ê(『淺綠』)出來 tǹg 票。

政治立場用無仝 ê 色水來比論是真 sù 常 ê 代誌--a,拙者 khah 心適性--ê 是 hit-ê「笑色」是按怎來--ê,是因為「無要無緊」,或者是對事實 kap 事理 kenn-kenn-kô-kô 認識不清?


客觀的來思考,在水無代先排除任何立場 ê 可能性,m̄-koh,「tio̍h 就是 tio̍h,m̄-tio̍h 就是 m̄-tio̍h;相信--siánn kap 支持--siánn lóng tio̍h 有信憑」kám m̄ 免做所有立場 ê 基礎?無--者,kā ka-tī 變做 1 tè 調色 ti̍h-á,不時 leh tsham 水 iah 在人lām 色,tse kap 牛 hōo 人貫鼻牽 leh kho̍k-khok 行有 siánn 無仝?


話講倒轉--來,若知影拙者立場 ê 人,huān-sè beh kā 拙者分 tī 鱟血青 hit 類,總--是 tī 拙者 ê 眼中,kan-tann 有事實 kap 是非做標準,色水 huân 色水,僅僅有憑有據 ê 立場 tsiah 是重要--ê、有值得 the̍h 出來話--ê,一來二去,咱 m̄ 是政客 leh lāng ê ka-lé ang-á,mā 無 beh 做選舉水筆 ê 調色 ti̍h-á。


M̄-tsiah 今 á 日 e-poo 有影感覺足懶--ê,過去 tsit 段時間,目 tsiu 金金看 ka-tī ê 同胞 kāng 款心甘情願 kā 票賣 hōo 國民黨、tǹg hōo 國民黨;歡歡喜喜 leh 食白賊媒體飼 ê phun、對母語文化無管無 tshap‧‧‧‧‧tse 事事項項,lóng hōo 我疑 ngā,親像台灣人 tsit 款民族、tsit 款性格,應該精神--ê 早就 ài 精神--a,若 hiah-ê 睏 m̄ 知醒--ê,kám tio̍h hiah kut 力不時 tī 牛面前讀經?(用牛 sut-á sut khah 有影 lah!!!怒


Tú 過 ê hit-ê 禮拜,本底有人 tsio 我去行新竹 hit 段 ê 「tsìnn 風行 kha」,我真有趣味(可惜 hit 工有 khang-khuè ài 做行 bē 開 kha),今 á 日無仝 lioh,今 á 日 tio̍h 行 tī 台北 ê 街頭,台北 ê 光景,kan-tann ē 直直 kā 我提醒 tsia 是全台灣「民主智商」上低 ê 所在之一,koh 大多數台北人 ê a-tá-mah khōng-ku-lí,想著 tse,拙者 ê kha 步實在 hua̍h  bē 出--去 無


自有選舉權 kah tann,拙者 m̄-bat 1 擺無去投票,mā m̄-bat 有 1 擺 m̄ 是 khiā tī 想進想退想了徹 ê 正確立場(上無是 ka-tī 足有根據按呢認為--ê),tsit-ê 心志,按算 3--月 22 hit 擺選舉 mā bē 改變,m̄-koh hit 種對 ka-tī 同胞 ê 失望是真 tú 真 koh 實 tú 實--ê,m̄-tsiah 感覺真失禮,tsit-ê e-poo kap 暗時,我無 hit-ê 氣力 koh tuè leh huah-hiu 兼 giâ 旗軍 á--a。


感謝 hiah-ê 猶原堅定 phah-piànn,真心替民主 kap 正義贊聲、kha 步 hua̍h tín 動 ê 人。

 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:525

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/5609897

   
   


   
  -
  贊助商廣告