January 27,2008 20:20

Tshiau 著 1 个台羅教學網站


Tailo kauhak bang
早起 leh 問牛五--a 代誌,無張持 suah tshiau 著 tsit-ê 教學網站,做 kah put-tsí-á lè-táu lioh,e-poo 無閒 suah 倒--來,koh 斟酌 kā giú uá 來相,tsiah 知是台中教育大學洪惟仁教授 kap 潘科元 in 做--ê,是講,親像做 kah tsiah 精工 ê 資源網站,nah ē ká-ná lóng 無人宣傳 leh(iah 是拙者失覺察?),網站內底有課文、呼音練習 hām thè-su̍h-toh ê gè-muh,若有人 beh 自修羅馬字,應該 thang 好好 á kā 利用。


過去 tsit 幾冬,政府是有補助做 tsi̍t-kuá-á 母語 ê 事工,是講,若無人 tàu 傳鑼,做 koh-khah 濟、koh-khah 好勢 mā 是 hē leh hōo pha 荒,按呢有影足拍損。


 • lausenghian 發表於樂多回應(11)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:1369

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/5226325

  回應文章
  有啦,有啦! 阮攏嘛有佇偷學。^_^

  進前是因為教育部猶未公佈「部頒字」,去冊店掀冊,先輩(せんばい)逐家的寫法攏無啥仝款,一時陣煞毋知欲聽啥的。(流珠淚)

  自從公佈「推薦字」(我攏共號做「部頒字」,哈哈!!)了後,逐禮拜四我攏嘛會去看影片、逐禮拜五我嘛會去看台灣閩南語按呢寫佮台灣閩南語我嘛會,而且佇96年度台語文「朗誦」比賽內底,不但學了誠多「推薦字」,嘛看著足濟古早的故事的講,拄頭仔愛配音聽,後壁真緊就會通矣,因為本底我就定定講台語矣!!哈哈!!

  即馬尚希望咱教育部佇520進前,會使出一本台語字典,哇!你敢知,全世界講閩南語的人,唯一kha台灣有統一用字的出現ne。哇哈哈!! 層次是到國家級發佈的,不是逐家家己寫家己的,看甲逐家攏「霧煞煞」的講。連新加坡嘛干單會曉講,無字,無學者辛苦ui閩南語本字研究出來,而且我看新加坡嘛無可能會有政府會去管這lo代誌。

  除了「推薦字」之外,我嘛有看著小學台語老師寫的冊,規篇讀起來真紲喙,袂「卡到」,就掠準沒曲盤通聽,即馬嘛攏會曉唸矣!!足爽的啦!!

  感謝咱的學者辛苦ui毋知當時就無去的漢字揣出來。感謝感謝教育部佇即个吵吵鬧鬧的八年予字有一个統一的標準。感謝逐家先輩共阮遮个序小牽教,予我即馬會曉用家己的母語佮文字來表達我的想法lo。

  耶!!耶!!
  | 檢舉 | Posted by midismilex at March 27,2008 22:00

  midismilex,恭喜 ^Q^ 你 ê hit 種快樂,我會當深深了解,我相信 he 嘛是逐个學會曉母語書寫 ê 人共同 ê 心聲。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at March 27,2008 22:07
  是講,從舊年出hiah-ê三百字了後,路尾敢有佫出?若是有,毋著趕緊共我偷講一下^Q^
  | 檢舉 | Posted by limkianhui at March 27,2008 22:27
  林桑,久仰噢。^^恁兜我有去參觀過矣,(莫驚著,我是講你的blog。^^)袂(禾+黑)唷。

  阮遮這八年定定攏有人「上帝也瘋狂」(=(犭+肖)甲(⻊+百)上天),所以彼種「表列式」的物件,著攏無矣,佳哉網路頂懸有老師佇寫文章,所以,阮著知影「部頒字」佇佗位矣。^^
  | 檢舉 | Posted by midismilex at March 28,2008 14:24
  midismilex, 汝的大名我taⁿ記牢(tiâu)囉!有閒chiah來坐~~
  | 檢舉 | Posted by limkianhui at March 28,2008 22:37
  汝好,我有一个問題想欲請教,是台羅的問題。我舉一个例:

  就親像「疼惜」這兩字佇漢字是寫做兩字,但是意思上伊是一个單一的「詞」,所以若是欲共「疼惜」這兩個漢字改做羅馬字,應該愛寫做「thiànnsioh」毋才著?為啥物愛寫做「thiànn-sioh」呢?按呢寫佮用漢字寫毋是仝款意思?用台羅寫就是欲共台文「單字化」,敢毋是?

  我有按呢的想法是因為我看日文佮韓文怹的拼音攏是「單字化」,像「電車」佇日文的拼音就是「denwa」,啊「朝鮮」佇韓文拼音就是「Joseon」。
  ---------------------------------------------
  版主回覆:
  你好:

  我簡單回應。書寫法(orthography)除了考慮設計上ê理想性,袂免得嘛著考慮tsit个語言書寫ê歷史佮進前留--落-來ê文獻。

  福建話/台灣話ê羅馬字傳統已經beh百五冬--ah,tsit-má tsit套台羅,其實是過去kah tann一直咧使用ê「傳統白話字」(教會羅馬字)ê修改版,當原初修改ê時,就考慮著講「愛佮傳統白話字100%相容」,按呢,tsiah袂產生文獻閱讀、文獻轉換頂懸ê困難佮問題。

  傳統白話字ê文獻數量真大,uì散文、詩、長短篇小說、字詞典攏有,是咱爸母話ê資產。

  我咧臆講,是按怎台羅當原初無beh取消「連劃」(連字符;音節佮音節中間ê hyphen),真有可能就是希望保留系統ê相容性,mài佮以早豐沛ê文獻斷站--去。

  閣再講,就親像你提起--ê,理想tik,是愛用「詞」做單位,毋過,漢語--裡「詞」ê切分無hiah簡單,連語言學家就頭殼mo͘h咧燒,凡勢無法度有共識。

  舉例來講,頭前ê「閣再」是一个詞iah兩个詞?「是按怎」咧?敢愛規个寫做伙?「留落來」咧?是一个、兩个、iah是三个詞?

  當然檢采你有你ê看法,毋過,tsit个問題恐驚仔無hiah單純....因為漢語ê分析性(analyticity)真強,kan-tann beh將詞ê界線劃--出-來,就毋知逐家tang時tsiah會意見一致--ah。

  以上,罔參考。
  | 檢舉 | Posted by 這个網誌讚~ at July 12,2013 20:00
  失禮,「電話」應該才是「denwa」。
  | 檢舉 | Posted by 這个網誌讚~ at July 12,2013 20:03

  真多謝汝的指教,我受益誠濟。

  我只有想著欲「單字化」,卻毋知影台語(漢語)是遮爾複雜的語言。身為台灣人,可見我的台語猶誠淺,愛擱加學寡才會用得(像汝懸頂寫的「檢采」我是第一改聽著)。

  最後,我足想欲讀看覓仔咱台灣話的文學作品,但是攏揣無(除了《白水湖春夢》),敢會使請汝提供提供(只要幾本袂䆀的就好)?非常的感謝汝。
  ---------------------------------------------
  版主回覆:
  你真客氣 ^^

  《白水湖春夢》kan-taⁿ對話「有台語」,我無認為是台灣話ê文學作品。

  關係台語文學,請參考tsia:
  http://www.tgb.org.tw/p/blog-page.html

  推薦你「陳雷」佮「陳明仁」ê作品,台語媠,文學水準嘛無輸其他ê語言,袂親像一寡「號做」台語文學ê物件,「雞母屎半烏白」,是「假pâu」ê台文。

  你若有問題,會當佇上班時間khà去李江却台語文教基金會問,in會真親切kā你回覆。(http://www.tgb.org.tw)
  | 檢舉 | Posted by 多謝 at July 13,2013 00:01

  著啦!李江却台語文教基金會嘛有台文讀冊會ê資訊,你會當順suà問--in。

  閣有,凡勢你會對台文雜誌《《台文通訊BONG報》有興趣,tsia有thang試讀:

  http://tsbp.tgb.org.tw/

  若有趣味,仝款佮李江却台語文教基金會連絡。 ^___^
  | 檢舉 | Posted by Taokara at July 13,2013 00:15

  多謝恁遮熱情的說明!我會參考!

  啊這个網誌,以後我嘛會定來!
  | 檢舉 | Posted by 媠喔 at July 13,2013 00:37

  請教:10/11 佇台語按怎寫khah會通投影片,佗位有po 出來?
  | 檢舉 | Posted by 蕃薯蔡 at October 12,2017 15:52
   
   


   
  -
  贊助商廣告