January 20,2008 19:13

若按呢是無望


已經拆白講冊無 beh 出借 kan-tann ē-thang tī hia 現掀現讀,koh 有人 ē 暗 tsīnn-á ng-iap tsah--去?

是 ka-tī 來報名研習(無人用強 ài 你來赴 tsit-lō 基礎課程,koh 來有讀無讀 mā 無 siánn 獎勵),tī hia 讀 ka-tī ê 冊 iah phak leh 睏 lóng 無要緊,koh ē 去問講:「tsìn 前欠席(偷走學)kám ē-sái 『補』簽到?」


拙者知影人性,m̄-koh tsiah-ê 人 m̄ 是普通人,是 tī tsit-ê 對母語放外外 ê 社會內底,tsi̍t 陣自願來學母語讀寫 ê 社會人士 kap 母語教師,若 tsún 連 tsit 款「先覺者」lóng leh 學一般人 ē 度 bóng 度、做手創假,按呢,kiám-tshái 台灣人整個 ê 民族性 iā 不過如此而已,beh tshui-sak 母語復振、建立正常 ê 國家,想看 māi,kám tsiann 實有望?


台灣人 oh,huān-sè 是空 tshùi pōo 舌 huah 爽 ê 成分 khah kuân,莫怪 tsiah 好 hōo 顧面桶買收,用幾塊餅 iù-á 就 lāng kah 散 iā-iā,幾句白賊話就 hánn kah 亂使行。


 • lausenghian 發表於樂多回應(8)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:511

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/5010669

  回應文章
  sai--e,
  khuann-tioh tsit-phinn
  gua oe phi-phi-tshua~

  Guá bô phaínn-ì lah, bóng siá bóng siá niā-tiānn.

  Koh, guá sī lâng, m̄-sī sai....XD

  Taokara
  | 檢舉 | Posted by Amo at January 21,2008 15:43
  Taokara,

  Góa thiaⁿ lâu-téng Amo (m̄-tsai i sī tsa-po·--ê a̍h-sī tsa-bó·--ê?) ū "oē" (會) chit-ê khiuⁿ, góa chiâⁿ hó·ⁿ-hiân. Tsāi góa liáu-kái, chit-ê khiuⁿsiōng-tsá sī ùi Tsoân-chiu Tek-hòe kah Éng-chhun hia thoân--chhut-lâi ê. Góa siūⁿ beh mn̄g kóng, taⁿ tī Tâi-oân sī tó-ūi iá-koh ū chit-ê khiuⁿ leh? Kám sī Tâi-pak hia?
  | 檢舉 | Posted by Limkianhui at January 23,2008 19:09
  Choân-chiu Hūi-oaⁿmā ū "ōe" ê káng-hoat.
  | 檢舉 | Posted by GnuDoyng at January 23,2008 20:12
  Lim-hiann:

  Goa si oo-pa-sang--la XD

  Ki-sit eng"oe" si tsiau kau-lo e sia-huat,peng-siong-si--a goa ma kong"e"kap"boe".
  | 檢舉 | Posted by Amo at January 24,2008 10:38

  Lîm hiann,

  Án-ne Amo sǹg ū tshin-sin kā lí huê-ta̍p--a ^^

  Guá ka-tī leh kóng ê sî, mā sī kóng "ē", siá ê sî uān-nā kuàn-sì siá "ē", m̄-koh siá lô-má-jī kap kóng-uē tiānn-tiānn ū 1 pîng kiânn 1 lōo ê tsîng-hîng...


  Sū-si̍t-siōng tī tsia ing-kai ū jú lâi jú tsē lâng ū su-siá kap kháu-gí hun-thiah ê tsîng-hîng, tse kiám-tshái sī Bó-gí khan-bu̍t (Tâi-bûn Bóng-pò, Tâi-bûn Thong-sìn, Hái-ang Tâi-gí Bûn-ha̍k) tī su-siá tsò piau-tsún-huà ê íng-hióng mā bô-tik-khak.


  Tī Tâi-pak lâi kóng, guá ê ìn-siōng sī tsiànn-káng ê Tsuân-khiunn ē kóng "uē", m̄-koh in-uī to-tshī ê jîn-kháu sī guā-kang-lâng khah tsē, sóo-í beh tī Tâi-pak thiann-tio̍h sûn ê Tsuân-khiunn tann tsin oh--a...koh-khah bián kóng tiàm Tâi-pak beh thiann-tio̍h Bân-lâm-gí, tio̍h tsin thiau-kang tsiah ū ki-huē leh...
  | 檢舉 | Posted by Taokara at January 24,2008 22:27
  To-siā Amo, GnuDoyng kah Taokara.
  | 檢舉 | Posted by Limkianhui at January 25,2008 11:45

  我1999年第一擺去長老教會(淡水),禮拜的時,聽著聖詩338首「願我能愈愛祢,我主基督」,彼字「能」的音就唱"oē" (會?),姐仔我透世人第一擺聽著這個音,有耳無嘴,毋捌問人為啥物愛講"oē",家己烏白想,可能是廈門傳來的吧?!"oē"佇台灣,猶保留佇長老教會台語堂的禮拜,聖詩安呢"oē",聖經安呢"oē",但是一般人攏無咧。"oē"矣。

  A 姊你按呢講,我 tsiah 真正有印象,白話字聖經攏是印 "oē" 無毋著。

  真可惜,我自來毋捌參加過長老教會 ê 台語禮拜,所以 khah 無 tsit-ê 印象,若白話字聖經真罕去掀,koh 讀 ê 時,已經慣勢看著 "oē" 讀做 "ē"--a,自按呢無 kā 注意。

  Taokara
  | 檢舉 | Posted by cit_lui_hoe at January 26,2008 01:51
  tioh--la
  長老教會e聖詩是按呢寫--e

  我攏有去長老教會做禮拜,一般聖經是用台語漢字本,用白話字聖經e人已經真少。而且最近幾冬佇教界一直出現一款聲音,講現此時少年e 未曉聽台語,愛儘量用華語做禮拜。其實我感覺這種講法真Orz,家己e特色不知通惜寶閣顛倒ka phinn-siu,連過去e母會u執事佇主日學教員會提議ka囝仔ke教寡台語聖詩,攏u老師抗議講"若按呢教聖詩傷過沉重--a",實在。。。

  M-ku 這幾冬我tiam 教會ke學真濟台語,愛真心感謝濟濟牧師kap長執,因攏不知我無lap 錢,就偷偷a學來kng XD

  長老教會所反照--ê,thang 講就是台灣社會一般的 ê 想法 niā-tiānn,「母語,有 mā 好,無 mā 無要緊! 若為著別項,母語隨時 ē-tàng kā 棄 sak!」 咱免歹勢,kā 講破,tse 就是台灣現此時大多數 ê 民意 lah!!!

  Taokara
  | 檢舉 | Posted by Amo at January 26,2008 20:28
   
   


   
  -
  贊助商廣告