December 27,2007 21:51

Tsìng-tī-á tsìng-tī


Kap Bé Tsùn hām Bé Bûn-tsâi kāng sènn ê Ma Ying-jeou (Bé Ing-kiú) tsit 2 kang in-ūi tsá-tsîng tī Tâi-pak Kuān Khe-tsiu pōo-lo̍k kóng ê uē, sī bú kah muá bīn tsuân tāu-hue. Tsuat-tsiá sui-bóng kam-guān thiàu Tām-tsúi-hô mā bē kā phiò tǹg hōo--i, m̄-koh tse kui kiānn tāi-tsì tī guá lâi khuànn, si̍t-tsāi sī am-tsam ê tsìng-tī tshau-tsok.

Tuā-to-sòo ê lâng tùi Ma--sian-sinn kóng ê hit-kù: "Guá kā lín tòng-tsò lâng lâi khuànn", sī kā kái-sueh tsò hit āu-piah ū tài: "Khe-tsiu pōo-lo̍k ê guân-tsū-bîn (hi̍k-tsiá-sī lóng-tsóng ê guân-tsū-bîn) khîng-si̍t m̄-sī lâng" ê ì-sù. Pau-kuat kin-á-ji̍t Frank Hsieh (Tsiā Tiông-tîng) mā án-ne kái-tho̍k, tsóng--sī, tsit-kù uē kám tiānn-tio̍h sī án-ne? Nā-tsún ū bô-kāng-khuán ê tíng-ē-bûn (context), huān-sè kin-pún thang kóng Ma--ê pīng bô pháinn-ì.


Pí-lūn, nā hit kù uē āu-piah ng-iap ê gí-ì sī: "pa̍t-lâng lóng bô tsun-tīong--lín, bē-su bô kā lín tòng-tsò lâng."  Án-ne, kóng hit kù: "Guá kā lín tòng-tsò lâng lâi khuànn", tō bô siánn-mih khuànn-lâng-bô ê ì-sù tī hin lāi-té--a, kám m̄-sī?


Kok-bîn-tóng kap Ma--ê sī tsin 汚らしい--la, sóo-í tann hōo lâng án-ne tùi-thāi, kóng sī in ê tām-po̍h-á pò-ìng mā ē-īng--tit, m̄-koh  tsìng-tī ê tshau-tsok si̍t-tsāi sī khióng-pòo koh ok-tsit, tsò 1 ê hiān-tāi-lâng, tuè lâng bóng huah bóng huah ê sî, m̄-thang mā kan-tann ē-hiáu ùi lâng ê kha-tsiah-āu leh khuànn tāi-tsì, tio̍h siūnn koh-khah tshim leh, tsiah bē bô-tshái tì 1 lia̍p thâu-khak.


Siōng-bué--a, tsiok Ma--ê lo̍k-suán, Kok-bîn-tóng bia̍t-bô. Amen...爽

 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(1)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:270

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/4733439
  引用列表:
  Amo手癢,不小心又把它翻譯出來了。。。
  [華文譯作]Taokara的"政治啊政治"【When the singers go marching in /歌者行進】 at December 28,2007 20:10

   
   


   
  -
  贊助商廣告