December 7,2007 18:14

譴責泛 khóng 暴力


大腸的人生 tsit 篇文章寫了有夠讚,tann 牽來 tsia kā ta̍k-ê tàu 相報,sīn-suà sa 1 kue̍h 來做翻譯:


Nā-tsún kóng Tâi-uân bîn-tsiòng tī leh tsi̍t-pōo-hūn lâng īng po̍k-li̍k lâi hánn-heh ê sî, suah iau-kiû tsìng-hú hòng-khì ha̍p-huat ê thiah-tî hîng-tōng, lâi phôo-thánn po̍k-li̍k-tsiá, lâi kiû tsiām-tshiánn-tik ê pîng-tsīng kap pîng-hô ké-siōng! Án-ne nā in ka-tī bīn-tuì pa̍t-lâng ê po̍k-li̍k hánn-hip ê sî, tō mài khàu-tshan kioh-sī tsìng-hú tsáu khì toh-ūi, sī án-tsuánn bô beh tsān--in-a.


獨裁者萬萬歳 - 中正廟 2.0 - はてなセリフ

In-uī hâng-ho̍k tī po̍k-li̍k hánn-heh ê ē-kha, tsū-pún tō sī in si̍t-sim sóo jīn-tông ê kè-ta̍t! ~大腸


【原文】


如果台灣民眾在部份人們行使暴力進行威脅時,要求政府放棄合法的拆除行動討暴力者的歡心,以求短暫的平靜與和平的假象的話!那當他們自己面對他人的暴力對待時,就不要哭叫政府跑到那裏去,為何不幫他們了。


因為屈服於暴力威脅本就是他們所真心認同的價值! ~大腸減口王萬萬歳 - 中正廟 2.0 - はてなセリフ


註解
「減口王」華語 thang 講『殺人魔王』,自本是講刣死濟濟人 suah 猶原無才調得著天下 ê 人,tse the̍h 來講蔣臭頭有影不止 á 對 tâng 蒜

 • lausenghian 發表於樂多回應(3)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:339

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/4591997

  回應文章

  結尾的臉還真爆笑.........XD
  | 檢舉 | Posted by Nakao at December 8,2007 21:16
  你們用什麼字眼罵別人,只顯示你們自己是個什麼樣的人!

  我也這麼想呢~比起蔣介石從中國殺到台灣殺死成千上萬人(暗殺明殺都來),比起部份國民黨支持者不理性、不知法(不守法)的舉動(從 319 到紅衫軍到這件事),我們這些譴責,實在是太理性太溫和了呀~我們實在是為自己感到驕傲哩 ^Q^


  對了,罵和譴責的意思,你有去查字典了嗎?要不要回去問問刁過你的老師和雙親 XD


  Taokara
  | 檢舉 | Posted by DJ at December 9,2007 00:18
  這是尚基本兮一步而已.

  離正義猶原差真多.

  http://tw.myblog.yahoo.com/jw!pCAgRIaVFRv2GYZbLEcq/gallery?fid=8

  從葉菊蘭女士兮問題講為何馬英九是 ( 始終如一 ) ?

  http://groups.msn.com/REPUBLICOFTAIWAN/

  連大話新聞龍唔敢講兮台灣真象, 予中國人咬牙切齒兮網站,

  推背圖寫兮2008台灣總統, 未來日中戰爭何時兮爆發 ?

  http://groups.msn.com/REPUBLICOFTAIWAN/
  | 檢舉 | Posted by TAIWAN at December 15,2007 19:39
   
   


   
  -
  贊助商廣告