November 24,2007 21:12

8 冬--a,顧面桶猶 teh giâ 猴 sńg


Tso̍h 日提藝術家、評論家謝里法 ê《台灣心靈探索》bóng 掀,讀著重版序--ni̍h ê 1 段話,雄雄笑出聲,8 冬前謝里法所寫 hit-ê 光景,kah tann suah 猶原是顧面桶 (KMT) 不止 á tàu-tah ê 樣相‧‧‧因為按呢,拙者決定 kā 翻做 Hō-ló hē tī tsia 做紀念:

就 tī kâng tsit 冬,我替 New York 移民節--ni̍h 台灣族群 ê 隊伍設計 1 面旗,用人 ê kha-tsiah、牛 ê kha-tsiah kap 土地 ê kha-tsiah 3 項 sio 整會來表現移民者 ê 個性,mā 象徵移民文化 ê 精神。有 1 件真值得講--ê 是,hit 冬 New York ê 華人出現 3 ê 隊伍,sûi-ê 代表 3 種無仝 ê 立場 kap 認同:台灣人 ê 隊伍 ta̍k-ê 參與者手--ni̍h 牽 1 粒飛 tī 天--ni̍h ê 綠色 ke-kui,頂 kuân 印「I Love Taiwan」ê 白字;另外 1 隊是 ùi 大陸來 ê 中國移民,in ê 旗 á 除去紅 kòng-kòng ê 五星旗,手--ni̍h lūi--ê 是有印「China」ê ke-kui,第 3 隊是親國民黨 ê 華人,因為無法度 koh 用「China」,nā「Taiwan」koh 驚人 lia̍h-tsún 台灣獨立,koh-tsài 講 he mā 去 hōo 台灣隊用--去-a,自按呢,in 隊內底出現「I Love Taipei」ê ke-kui,3 隊比--起-來,國民黨變做上細漢--ê,m̄-koh 人 suah 是有幾 ā 千億黨產 ê 上好額 ê 政黨,tse 明明是 teh kā 人講,台灣已經到無改變 bē-īng 得 ê 階段--a,無--tsiá koh hōo 國民黨 kiu--落-去,就 beh 無--去-a‧‧‧‧‧添註:學者林媽利前 tsi̍t-tsām-á 發表進一步 ê 研究成果,發覺台灣 ê Hak-kâ kap Hō-ló 有 85% ê 人有 lām 原住民 ê 血,koh 總 tshé 來看,台灣人 ê 半套型基因內底,非中國大陸 ê 來源超過一半(52%),tsit 款人口組成,是 m̄ 是 iáu 符合自來歷史學者 kap 社會學者所講 ê「移民社會」,huān-sè iáu 真有 tè tshia-puânn leh。


 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:516

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/4533921

   
   


   
  -
  贊助商廣告