November 14,2007 08:00

Lāu-thuē? Iah-sī Lāu-bé tián-tsang?


Gúa tùi tsìng-tī jîn-bu̍t bô siánn-mih tsông-pài ê tsîng-kat (complex), tsìng-tī jîn-bu̍t sī ho̍k-bū jîn-bîn ê ke-si, bô-ha̍h-iōng tō kā tàn-hìnn-sak :P

Nā Lí Ting-hui leh, ta̍k-ê hūan-sè siūnn-kóng i sī tsia̍h-lāu leh lāu- thūe..a. Gúa m̄-kánn khak-tīng i tú-tú tò-píng, sī lāu-bé tián-tsang bô lâng khùann-ū, tsóng..sī ūann 1 ê kak-tōo khùann, hūan-sè i tsit-tsām-á sóo tsò sóo kóng ê it-tshè, sī tùi bī-lâi ê tsîng-sè ū lī-i̍k..ê.

Ta̍k-ê siūnn khùann-māi, 2008 tāi-súan liáu-āu, Tâi-ûan ê tsìng-tóng tsìng-tī ē ū siánn-mih piàn-hùa, koh su-iàu siánn-mih gûan-sòo?
Siat-sú 2008 Kok-bîn-tóng koh súan-su, án-ne tsin ū khó-lîng KBT ê sí-kî tō kàu..a, tsóng..sī, tsiàu KBT ê tóng-sìng, bô siánn khó-lîng ē pún-sin lâi Tâi-ûan-hùa, khah khó-lîng sī KBT tsuann-á kui-ê kiu..khì, piàn tsùe 1 ê thóng-phài ê sió-tóng.

Nā tsún tíng-kûan tsit-ê tsîng-hîng huat-sing, KBT tiānn-tio̍h ē ū tsē-tsē lâng lī-khui, tsit-ê sî-tsūn, Tâi-liân kám m̄-sī 1 ê tsin hó ê súan-ti̍k?

Tē-2 tsióng tsîng-hîng, sī KBT sui-bóng súan iânn, m̄-koh in-ūi thóng-phài iû-gûan tsiáng-ak kûan-li̍k, ka-siōng súan-kí ê kiat-kó, koh khah tsìng-bîng KBT lāi-té hui-Tâi-ûan-phài iáu ū bóo-tsi̍t-ê tîng-tōo ê bîn-ì ki-tshóo, tiānn-tio̍h ē tsìn-tsi̍t-pōo ap-sok KBT..ni̍h "pún-thóo-phài" ê sing-tsûn khong-kan, án-ne, KBT iû-gûan ē ū lâng lī-khui, tsing-tsha lī-khui ê lâng bē tshin-tshiūnn thâu-tsîng hit-khúan tsîng-hîng hiah-tsē.

Tsit 2 tsióng tsîng-hîng lâi kóng, thâu-tsi̍t-tsióng sǹg sī Tâi- ûan tsìng-tī ê tūa huat-tián, KBT ê bia̍t-bông tsin hó, tsóng--sī tsìng-tóng tsìng-tī..ni̍h, Tâi-ûan-lâng iû-gûan su-iàu Bîn-tsìn-tóng í-gūa ê tē-2 ê tsìng-tóng lâi tsò tsìng-tóng ê kīng-tsing, nā Tâi-liân ē-tàng khip-siu lī-khui KBT ê lâng, tsū-jiân ū ki-hūe huat-tián piàn-tsò kap BCT kīng-tsing ê tē-2 ê tūa pún-thóo tsìng-tóng, án-ne, Tâi-ûan ê "tsìng-siông" lióng-tóng tsìng-tī tō sîng-li̍p..a.

Tē-2 tsióng tsîng-hîng leh, sui-jiân KBT ē koh tshàng-tshio..lo̍h-khì, m̄-koh siōng-bô Tâi-liân mā ū ki-hūe koh khip-siu tsi̍t-kúa pūan-lī KBT ê li̍k-liōng, tán-thāi āu-tsi̍t-pái súan-kí ê lâu-pái. (Tong-jiân nā tsit-ê tsîng-hîng huat-sing, tùi Tâi-ûan sī tsin put-lī.)

Kán-tan kóng, Tâi-liân tī sin ê súan-kí tsè-tōo ē-kha, tik-khak tú-tio̍h sing-tsûn ê gûi-ki, m̄-koh Lí Ting-hui súan-ti̍k tī tsit-ê sî-tsūn thiau-ì-kòo kap BCT tsò khu-pia̍t, kiám-tshái sī teh tán suán-kí liáu-āu ê sin ki-huē, koh tsit-ê tōng-tsok, tùi Tâi-ûan bī-lâi sin ê lióng-tóng tsìng-tī ê sîng-li̍p, ki-pún-tik ing-kai sī hó..ê.

Nā Lí Ting-hui teh kóng siánn-mih ūe, the̍h-tshut siánn-mih tsú-tiunn lâi kap BCT tsò khu-pia̍t, he tian-tó bô hiah tiōng-iàu, gûan-in tsin kán-tan, tī Tâi-ûan, tsū lâi kah tann kok-ka jīn-tông lia̍h-gūa ê tsìng-kiàn it-ti̍t lóng m̄-sī súan-kí iah tsìng-tóng ê hi̍k-sim, tsi-tshî-tsiá bô siánn tì-ì tse, koh, tsìng-tī jîn-bu̍t ê kùe-khì, tsìng-tī jîn-bu̍t kóng ê ūe, mā m̄-sī tsáng-thâu ê ūi-á, ia̍h tō-sī: Tâi-ûan ê tsìng-tī..ni̍h, sìn-iōng m̄-sī tiōng-tiám, tsú-tiunn sī ē-tàng kái-î..ê, lán khùann Lí Ting-hui kap Sio Bān-tiông ê kùe-khì tō tsai..a.

Lí Ting-hui tsū thâu kàu búe, kán-tann 1 kù ūe bô piàn: “Gúa kian-tshî Tâi-ûan ê tsú-thé-sìng.”Kan-tann tsit-kù ūe, tō ū kàu-gia̍h..a, tsit-má i ê sing-khu pinn ū siánn-mih khúan lâng, koh Tâi-liân sī tiong-ng phian tsó iah sī thiat-té ê kiōng-sán-tóng, tō lóng bô tiōng-iàu..a (in-ūi kiōng-sán tsú-gī tī Tâi-ûan khiàm súan-phiò ê tsi-tshî, koh in ná-tshiūnn bô hit-ê tánn gia̍h tshìng kik-bīng leh), tiōng-iàu ê sī: sî-kan kàu..a, Tâi-ûan su-iàu ū tē-2 ê pún-thóo tsìng-tóng lâi thè-ūann īng si̍t-bîn tiong-sim ê KBT, Tâi-liân tio̍h ka-tī khiā hōo tsāi, tsún-pī tsiap-siu KBT ê sè-li̍k.

【Thiam-tsù】

Tân Gî-tshim ū ùi līng-gūa 1 ê kak-tōo siá 1 phinn bûn-tsiunn, siá kah tshin súi-khùi, ta̍k-ê thang tha̍k: 〈請綠營名嘴節制

 • lausenghian 發表於樂多回應(13)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:3 │累計人次:642

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/4477199

  回應文章

  好想看懂這一篇...Orz

  Tsit 篇原底是貼 tī TGB 來做回應 ê 文章,用無聲調 POJ 寫..ê,了後,tsiah kā 改做台羅加上調符,m̄-koh...改好了後我就貧惰 koh 改寫加漢字..a,所以 tsuann-á 生做目今 tsit-ê 模樣 =_________="

  Taokara
  | 檢舉 | Posted by Tiat at November 14,2007 18:46
  Tsit 篇我thak-liao--a,確實寫了誠贊。作者若是無閒改寫加漢字,看一字幾箍,等候我寫了來kah 作者請tsinn XD

  (華語)這篇文章我已經讀過了,的確寫得很好。作者如果太忙,沒空改寫加上漢字,看一個字兒出多少錢,由小的處理完成之後,再向作者請款:)
  | 檢舉 | Posted by Amo at November 14,2007 22:41

  Amo說的有道理~~^Q^
  | 檢舉 | Posted by Tiat at November 17,2007 03:35
  Taokara你準備荷包失血了,挖哈哈:
  http://blog.roodo.com/amo581108/archives/4494647.html
  | 檢舉 | Posted by Amo at November 17,2007 13:39

  這個好這個好
  應該要有多一點人轉載呀....
  | 檢舉 | Posted by Nakao at November 17,2007 15:07

  我是感覺 tsit 篇實在寫了無 siánn-mih 足好 ê 所在...ta̍k-ê 知影...基本上我寫 blog 根本就無足認真..ê,無親像大腸、Nakao、漢堡、Tia̍t in sûi 篇 lóng 是經典...所以...=____________="
  | 檢舉 | Posted by Taokara at November 17,2007 16:28

  貴樣身為台灣文學的明日之星不要隨便亂講話...~"~
  | 檢舉 | Posted by Nakao at November 17,2007 18:41

  轉載好了,請貴樣查收~
  【轉】老頹?抑是老馬展鬃?
  | 檢舉 | Posted by Nakao at November 17,2007 19:00

  我猶原看袂出來 tsit 篇烏白 tsō ê 非文學文章有 siánn-mih 好--ê-a 冏rz...

  原底...kan-tann 是 beh 寫來回應日本人酒井先生對台聯真激膠 ê 批評 niā-tiānn。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at November 17,2007 19:31

  Taokara,貴樣身為台灣文學的明日之星不要隨便亂講話...~"~
  | 檢舉 | Posted by Tiat at November 17,2007 20:55

  tioh-ah~
  li koh顧謙ma無法度改變li-si台灣文學未來希望e tsit-e事實~XD
  | 檢舉 | Posted by 小薰 at November 18,2007 11:49

  我聽恁 leh 吐連涎 ="=a
  | 檢舉 | Posted by Taokara at November 18,2007 12:48

  貴樣身為台灣文學的明日之星不要隨便亂講話...~"~
  | 檢舉 | Posted by Nakao at November 18,2007 19:41
   
   


   
  -
  贊助商廣告