May 18,2007 11:05

顧面桶心--ni̍h ê 法律

 

臭頭 á 廟(中正紀念堂)beh 改名做「台灣民主紀念園區」--a,tse 是 1 件應該然 ê tāi-tsì,拙者 m̄-bat 聽過德國有 Adolf Hitler 紀念堂(希特勒紀念堂),Itali mā 無起 Mussolini 紀念堂(墨索里尼紀念堂),西班牙現此時 kám 有 Francisco Franco 紀念堂(佛朗哥紀念堂)?用國家資源,來紀念 1-ê 刣人 tsiūⁿ 千 tsiâⁿ 萬 ê 獨裁者,根本是卸世眾 ê 國家見笑 tāi!!!

 

問題是:台灣有 1-ê 顧面桶(KMT),法律 tī in ê 心--ni̍h,是 in 政治鬥爭 ê ke-si niā-tiāⁿ,進前 tsiah 用強通過「國家通訊傳播委員會組織法 」侵害行政權,hōo 大法官宣佈違反憲法,無 juā 久進前,koh 展 kāng 步,想 beh kā 「中央選舉委員會組織法」mā 改 hōo 違憲,tsit 款行放,有影號做 bâ 面 m̄ 畏--人。

 

Tsa-hng 立法院質詢教育部 kā 臭頭 á 廟改名 ê tāi-tsì,顧面桶立委李慶安、洪秀柱講「中正紀念堂設置條例」ê 法律原在,無改進前,kā 臭頭 á 廟改名,是違反法律。

 

Ē 記得 2004 總統選舉,顧面桶 m̄-tam 輸、起狗 tu,m̄ 知受 siáⁿ-mi̍h giàn 頭學者 ê 指導,祭出「公民 m̄ 順趁」(civil disobedience)ê 旗 á,僥倖--oh!讀冊讀起 lih kha-tsiah-phiaⁿ,公媽牌 á gia̍h 去屎 ha̍k-á tshāi,無法度--le,顧面桶 tō 是顧面桶,盡做 tsi̍t-kuá 了然 á tāi。總--是,想 tio̍h tsit-tsān,在拙者來看,臭頭 á 廟 ê tāi-tsì,m̄-tsiah 是實 tú 實 tio̍h 大聲 huah 講:「公民 m̄ 順趁」ê hē-hāng。

 

按怎講--leh?咱 tshiáⁿ 問:「中正紀念堂設置條例」是 tiang 時立法通過--ê?Kám m̄ 是顧面桶一黨獨大威權獨裁 ê 時代,in 一手掌握行政權、一手控制立法權、監察權親像馬 hōo in 騎--leh,考試權有為 in 開便便 ê 後壁門,連法院 mā 是顧面桶開--ê(tsit 句 ê 名聲 thàu 台灣),hit 款時代「立」ê「法」,無 kā 當做 pùn-sò tàn hìⁿ-sak,李慶安 kap 洪秀柱 koh khioh 寶 the̍h 來做角車。

 

Tī tsit-ê 真合 tī hán-huah「公民 m̄ 順趁」ê 時,順 suà beh 送顧面桶(尤其是李、洪 2 位立委)1 句話(tsa-hng tsiah 學--來-ê)

 

顧面桶,lín hit 內底有影「丁丁真是人才」!


 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:536

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/3268761

   
   


   
  -
  贊助商廣告