December 2,2006 11:54

無藝量?袂見笑?


社會上有 bē 少人 tiānn-tiānn 用「揮別悲情(kap 悲情相辭) 、「把握當下,創造美好的未來(把握現此時,創造 lè-tàu ê 將來) tsit 款無營養 ê 舖排話,來走閃反省 ê 責任,am-khàm ka-tī pîn-tuānn koh 無知 (bû-ti) ê 實情,我想 beh kā ē-kha tsit 條新聞送--in,hōo in 想看 māi,是德國人 khah 閒虱母,ia̍h 是 lán 人 m̄ 知 thang 見笑?

(原底 ê 中央社華文新聞,請 tshi̍h 面對歷史 德火車站將推出猶太人展覽面對歷史 德國火車頭猶太人展覽 beh 起鼓


(中央社記者林育立 Berlin 初一專電)第二次世界大戰期間,Nationalsozialismus 政權 (英語 Nazi) 用火車 kā 猶太人載去到集中營,造成後--來無天理慘 ê 大屠殺。德國國家鐵路公司決定 tī 全國 ta̍k 所在 ê 火車頭做 khûn 巡 展覽,來面對 tsit 段 uè-suè ê 歷史。


Tsit 項 the̍h「hông lia̍h 配 ê 猶太 gín-á oh 得講 ê 艱苦」做主題 ê 全新展覽,按算 tī 二○○八年 ê 一月二七,也 tō 是 Oswiecim 集中營 tháu-pàng 紀念日 hit 工,tī Berlin 正式起鼓,了後 beh tī 全德國 ta̍k 所在 ê 火車頭 khûn 巡展出。


起 tī Nürnberger ê 德國國鐵博物館,khîng 實早 tō tī in ê 常設展 內底特別開 1-ê 專區,詳細拆明 Nationalsozialismus 統治 ê 第三帝國時代「帝國鐵路局」所出演 ê 角色。


M̄-koh,德國國鐵 the̍h 火車頭真無閒,無適合 tsiah-ni̍h-á 嚴肅 ê 議題做理由,tsit 幾冬一直拒絕 hông tī 火車頭展出 tsit 段歷史,路尾是德國政府 kap tsē-tsē-ê 政界大粒 lu kā 捶烏豆,in tsiah 讓步。


執政 ê 社民黨 tī 德國國鐵做出決定了後發表聲明表示,huan 頭看歷史 tsit 件代誌,原底 tō bē-īng 得 kan-tann tī 博物館來做,koh khah tio̍h 親身來 tī 火車頭 ê 現場直接當頭對面,帝國鐵路局 hit 當時 的實 (tik-si̍t) kui-ê 參與 tī 剿滅猶太人 ê 計劃--ni̍h,德國國鐵 ê 決定 hōo 人欽佩 (khim-puē)。 2006-12-01

 • 您可能有興趣:

  兩頭含 等人食
  lausenghian 發表於樂多回應(2)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:529

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/2538521

  回應文章
  敢面對自己犯下的錯誤是一種負責的表現,而台灣有些人不只不負責任,更等而下之推卸、推過,那就比不要臉還不要臉了。
  | 檢舉 | Posted by Tiat at December 2,2006 17:01
  >是德國人 khah 閒虱母,ia̍h 是 lán 人 m̄ 知 thang 見笑?
  顯然是後者......
  | 檢舉 | Posted by Nakao at December 2,2006 18:02