January 1,2006 00:28

留話枋


別莊極極是破厝桶
無想人客會定拜探
一碗凊飯來當枵人
若有緊事才請留話~
不辭煩啊~不‧辭煩

 

 • lausenghian 發表於樂多回應(29)引用(0)編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:751

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/2258470

  回應文章
  Voyu Taokara: chin phai-seh chhe-bo so-chai thang lau-oe...

  chi-ho chi-chia chhin-kau Li ,

  chhiaN-mng Li kam-si 媒抗bang-lai-te e HoLo 文化版e " Taokara " ?
  http://www.socialforce.org/phpBB/viewforum.php?f=65


  Bahio...lí tī socialforce í-keng hō· lâng só--khí-lâi-ah, hāi goá mā chhoē bô ūi lāu-oē hō·--lí ="=

  Ū sím-mi̍h tāi-chì--sìm? Kám beh siá tiān-chú-phoe hō·--goá? Goá ê tiān-chú-phoe kháu-chō tī yahoo.com.tw, siàu-hō sī lxusenghyan, x chhiáⁿ kā oāⁿ-chò Eng-bûn thâu-chi̍t-ê jī-bó, y chhiáⁿ kā ēng tē-káu-ê jī-bó thè-oāⁿ.

  Taokara
  | 檢舉 | Posted by bahio at October 8,2006 09:58
  想卜遘,頭一个hông tng著的,soah是一隻“鶓鶸”……

  罔練牙,呣好見怪。

  Ū-iáⁿ koài-kî--ah, būn-tê mn̄g-mn̄g--leh, iā bô liân-lo̍k...taⁿ chiáu sī poe khì toh-ūi hioh--ah Orz
  | 檢舉 | Posted by limkianhui at October 10,2006 21:33
  Ji̍t-thâu beh lo̍h-soaⁿ a, chiáu-á ún-tàng poe tńg--khì hioh-siū ah...Sī kóng, he hoān-sè chin thiám ê khoán, khùn chi̍t-ē kú, soah bē-kì-tit chhut-lâi thó-chia̍h....

  Kiám-chhái sī koè-tang-chiáu ê khoán
  Taokara
  | 檢舉 | Posted by limkianhui at October 12,2006 14:03
  Nā chiàu án-ni kóng, chit chiah kè-tang-chiáu m̄ tio̍h ùi gōa-hiuⁿ pe--kè-lâi ê khoán ? Khiám-chhái sī chhùi-ta âu-khoah, a̍h-sī tú-hó pat-tó· leh iau, chù-sí khì bāi-tio̍h lí chit chō "pia̍t-chong", i siūⁿ-kóng kà-kì-jiân sī "pia̍t-chong", chōe-chió ún pí hit-lō phó·-thong ê lâng-tau khah hù-jū, nā beh thó-chia̍h, mā ke khah lī-piān. Góa khoàⁿ pah-hūn-pah sī án-ni, i chiah ē oa̍t ji̍p-lâi lí chia, àn-sńg beh sio hioh-chhoán--leh, sūn-sòa lim kóa-á chúi chí chhùi-ta. Bô-gî-gō· chúi lim soah niā, iā bô kah chú-lâng sio-sî, soah choâⁿ chòe-i pe-cháu làng-liâu. Chin-chiàⁿ ū-iáⁿ....

  Só·-í, góa chit-mái sńg-kóng liáu-kái--ah, sī án-choáⁿ ū "kheh-chiáu" chit-ê kóng-hoat ? Tio̍h-sī in-ūi ū chit-ê iân-kò· khí-tì....Orz..

  Kóng-tio̍h kheh-chiáu kap koè-tang-chiáu, sūn-soà chhéng-kàu Lîm-hiaⁿ, lín hia sī án-choáⁿ kóng--leh? Kheh-chiáu tī Tâi-oân, mā-sī kóng " Chhit-niû-má Seⁿ " tī thian-hô chò kiô hō· Gû-nn̂g kap Chit-lí thang saⁿ-kìⁿ ê hit-khoán chiáu-á--neh. Ū-tang-sî-á mā ē kóng: " kheh-chiáu pò m̄-tio̍h hí ", chit-kù oē lāi-té ê kheh-chiáu, ká-ná hām lâi phiah-koâⁿ ê chiáu-á koh-iūⁿ, Lîm-hiaⁿ kám ē-sái kóng hō· gún thiaⁿ khoàⁿ-māi?

  Taokara
  | 檢舉 | Posted by limkianhui at October 13,2006 23:15
  无啦,我是咧ham汝滚笑,乱使讲的啦~~~,客鸟ham过冬鸟 无治代...客鸟,是喜鹊,,ah he过冬鸟是候鸟哩...
  | 檢舉 | Posted by limkianhui at October 14,2006 12:30
  Chhiáⁿ-mn̄g toh-ūi ū ēng Lô-má-jī kà Kheh-gí--ê?

  Siōng-khò ê só·-chāi goá m̄-chai, m̄-koh 南天書局 ū chhut 1-pún 彭德修 siá--ê, hō-chò 《大家來學客話》ê sè-pún chheh, sī ēng POJ--ê, bô-tek-khak lí ē-tàng chham-khó. ^^

  Taokara 2006-11-20 18:17
  | 檢舉 | Posted by a23456 at November 12,2006 23:22
  有影真失禮,進前搬厝,留話枋仔 suah 漏勾無搬--著,今仔日無張持行去舊地址 hia,一下看 @@" 害--ah,有三位朋友留話,我全全毋知,實在足失禮--个,請原諒~Orz

  留話枋仔已經做夥徙--來-ah,以上。
  新版面,súi喔!
  Posted by cit_lui_hoe at 2006-12-26 14:25:28

  昭華 a 姊,真多謝!^___^

  Taokara
  版主:

  因為代誌看來是真恐怖真緊急,所以以下是直接用華語來貼文章。

  真的蠻糟糕的,數百萬人的水源,竟然可以在這種有地震有斷層,還有地下水源豐富的地方這麼靠近集水區的地方搞廢棄物掩埋場,可怕!

  幫忙轉寄轉錄跟連署喔!麻煩你了!

  偶然看到這個連署:我們不要喝毒水-『搶救烏山頭水庫』連署
  http://campaign.tw-npo.org/2006112301501700/index.php?serial=2006112301501700
  摘要:
  -------------------------------
  烏山頭水庫集水區已通過設置永揚及南盛隆兩座事業廢棄物掩埋場,呼籲所有喝烏山頭水庫水源及關心民眾,立即加入「搶救烏山頭水庫」連署行動!
  當官員民代失職且涉嫌官商勾結破壞水資源,民眾不該再沉默!
  經濟部於90年2月不當解編急水溪水源水質水量保護區,加上台南縣政府嚴重失職,於開發單位不實環評資料提供下,於90年9月草率通過永揚及南盛隆兩座事業廢棄物掩埋場案環評審查。二掩埋場鄰近烏山頭水庫集水區,總掩埋面積超過27公頃,日掩埋超過一千噸之事業廢棄物或有毒廢棄物,毒性極大,包括有害廢棄物中間處理後物質,如汞、鉛、鎘、鉻、砷、銀、硒、銅及化合物、戴奧辛、農藥、苯等,此些物質即將滲漏至鄰近之烏山頭水庫集水區,嚴重危害烏山頭水庫,並危及大台南及嘉義地區之用水及地下水安全。為阻止永揚及南盛隆事業廢棄物掩埋場興建污染烏山頭水庫,環保團體發起反對水庫邊設置事業廢棄物掩埋場、拒喝毒水「搶救烏山頭水庫」連署,要求政府立即撤銷永揚及南盛隆二開發案,也呼籲愛護環境並飲用烏山頭水庫水源民眾強力動員,支持「搶救烏山頭水庫」連署行動。
  ----------------------------------
  Posted by inosen at 2006-12-26 15:08:11

  Inosen,無問題,我來貼一篇仔,鬥傳鑼~

  Taokara


  Taokara,好久沒來你家坐啦。居然這次還看到你的照片了~好親切啊!

  GFW把blogspot封了又開,開了又封,我不敢再到上面起厝了,現在工作繁忙,也沒時間維護太多blog,所以先搬回原來msn上的空間了。所以你可以換下友情鏈接~

  另,你的電郵多少?我發到你的hotmail似乎你沒收到。
  Posted by GnuDoyng at 2006-12-26 19:14:40

  Doyng,我已經寄電子批予你,有 kā 你講我另外一个電子批數號,毋知你有收--著-無?

  Taokara
  | 檢舉 | Posted by Taokara 轉貼 at January 4,2007 17:57
  Pháiⁿ-sè,góa bô siu tio̍h --a :...( Hùi-sîn lí koh kià chit pái. Góa â tiān-poe sī:
  [deleted]
  [deleted]

  閣寄一擺--過-啊,才收看嘜--哩-喔~

  Taokara
  | 檢舉 | Posted by GnuDoyng at January 22,2007 21:24
  大加臘先生,

  因為一甲子的二二八紀念日快要到了,所以我跟酥餅找了一些朋友一起推動一個製作二二八影音的活動,希望在網上活動的台灣網友能一起響應。

  活動的細節在這裡,很很希望能見到你的參與。
  | 檢舉 | Posted by 妙子 at February 2,2007 22:25
  SH兄:

  想欲請問你e e-mail,有重要文件欲寄互你,多謝!我e-mail:XXXXXXXX@msa.hinet.net

  陳金順
  2007.2.20

  金順兄,我已經寄電子批 hōo--你-ah,請收看 māi,lóo-la̍t!

  Taokara
  | 檢舉 | Posted by 陳金順 at February 20,2007 23:58
  Voyu Taokara peng-an:

  ChiaN ai khoaN li sia e mih;siuN beh ka li mng--chit-e,si an-choaN li kia ko hou BONGPO,ka-na m-bat teh kai te2--e,long kia tng5--e?Li e te-phiN,bo-lun si iah bun, long sia liau chiaN chan2 neh!

  Pai-thok--chit-e, te2--e lai hou BONGPO khan, ho--bo?
  (P.S.Li kam m-si tioh-ai chhi7 kiaN2--leh,ko-hui m-bian koan--lah!)
  (BLOG iau bo-siaN e-hiau su-iong, li na hoe-phoe, kia lai e-mail sin-siuN, ho--bo?lou-lat!)

  Siragalan Hong-hui

  I-keng kia tian-chu-phoe hou Hong-hui chi li--ah. Chin kam-sia--li.

  Chin kam-sia li e kou-le...

  Taokara
  | 檢舉 | Posted by Siragalan Hong-hui at March 9,2007 11:27
  Taokara兄,有件事情想拜托你一下。我在網路上找到一篇用日語寫的介紹福建本土語言現狀的文章:

  http://www.wufi.org.tw/dbsql/jshowmsg.php?id=904

  可惜我不會看日語,很是着急。麻煩你抽空幫我翻譯一下(不要佔用了你工作和寫作的時間),不必逐字逐句,只需譯出大意即可。譯好後發到我的gnudoyngATXXDOTcomDOTcn,謝謝!
  | 檢舉 | Posted by GnuDoyng at March 27,2007 19:38
  Voyu Taokara hiaⁿ,
  A-hūi ché siá hō͘ lí ê phoe, goá khoàⁿ--tio̍h.
  Chin kám-sim, Tâi-bun beh CTT!
  | 檢舉 | Posted by Liân-seng at May 3,2007 22:42
  別告訴我都是台灣人,不分族群這種騙三歲小孩的話
  我也不想分族群啊, 但政府政策區分出族群是鐵的事實, 外省新住民一等公民, 客家族群二等公民, 台族三等公民
  美國有設原住民委員會, 並沒有設立義裔.墨裔.華裔等委員會, 台灣政府要搞多元族群文化, 要設原住民以外的族群委員會,要成立外省新住民文化園區, 就不要忽視外客原住民以外還有一個族群活生生存在台灣這個社會, 他們一樣有呼吸有心跳,一樣需要陽光照射, 否則, 就好好回到像美日英法等先進民主國家這樣, 只設原住民委員會.

  所以, 懇請台族知識份子幫忙呼籲政府儘快成立台族委員會及台語公共電視台, 感恩.

  有北京語卡通,客家電視台會播出客家語卡通,台語族小孩硬是沒台語卡通可看,又怎說是無此需要抓煞母相咬 ? 台語卡通對於現今中國經濟崛起造成經濟不景氣下的家長都在拼命賺錢養家的家庭真的很重要, 這種情形可能不是居於上層的知識份子能體會的, 尤其是單親家庭愈來愈多下台語專屬電視台的台語卡通節目絕對有必要。再則,有了台語專屬電視台透過每日一字台語文教學也可讓我們的老中青三代很快學會台語文(民視及三立可能有收視問題方面的考量畢竟是私人電視台)。

  新一代年輕人對這個族群文化了解什麼? 除了歌仔戲布袋戲外……找個新一代年輕人問一下,現在年輕人可以唸出來的客家文化客家美食都還更多……
  外客以外的台語族先人四百年間開拓這塊土地的血淚、生活風貌、心靈感受、歷史腳跡,及在台灣海桑田的變化,其生活經驗智慧或歌曲或詩集或創作等等文化,應該和客家人原住民一樣,有委員會來整理並推廣,我們期盼此委員會設立以後,得以和「客委會」、「原民會」發揮一樣的功能,台語族群文化能在短時間之內恢復生機,與各族文化一樣可以豐富台灣,台灣人的文化資產得以保存、流傳。

  別忘了台族過去也是長期被中國國民黨壓迫過的, 過去用公權力介入造成的不公平, 今日用公權力介入恢復當然有所必要, 怎能獨遺漏這個族群呢?

  林 san 食飽--bē,

  真感謝你 ê 意見,可惜我 m̄ 是政府官員,手--ni̍h 無權,獨獨選舉 ê 時有 1 張票,你 ê 願望 也是 lán 頭殼清楚 ê 台灣人 ê 願望,精差顧面桶(KMT)有 hiah 儕台灣人支持--in,國會佔多數,選中央地方首長攏有贏面 tī-leh,自按呢,in tō 永遠有才調 kā 咱族群 ê 文化 kap 語言蹧蹋,咱 tio̍h 繼續扑拼,透過選票 kap 母語運動,kā 大中國思想 kā 揠 hōo 倒!

  Taokara
  | 檢舉 | Posted by 林梅英 at May 15,2007 19:46
  親愛的朋友們,您們好!

  經過半年籌劃排練的《仲夏夜夢》,因為一週半以來的豪雨沖刷,和令人心驚膽跳的持續性大雨特報,終究未能如願在本週五(6/15)起,與各位見面。讓許許多多期待已久的朋友們惋惜了,我們在此致上最深最深的歉意。

  已經累積多年「環境劇場」豐富經驗的金枝,對於同樣是運用古蹟戶外環境創作的《仲夏夜夢》,雖然早已準備了多套雨天準備方案應變,然而,卻也是首度在演出檔期之間,遇到如此長時間的豪雨連綿和變化不定的天候狀況。我們所有的焦慮只化約為一:「觀眾的安全和看戲的權益與品質,應該是我們第一優先首要維護的!」

  「要不要和老天賭賭看?」也是劇組心裡的另一個聲音。不過,即使我們有這樣的心念,是否應該把它擴大到讓所有的觀眾一起承擔呢?連續數日的劇組緊密討論,以及同時許多觀眾朋友不斷紛紛來電,和我們一樣焦慮擔心下大雨的情況之下,終於,金枝在《仲夏夜夢》的首演日四天前(6/11),在大雨特報的持續威脅下,忍痛做出創團14年以來首度的『停演延期』決議。這個決議,是金枝超越自身的考量,轉身面對外界、面對所有觀眾朋友的承擔。

  『風雨見愛心』。觀眾朋友們總是永遠那麼的可愛與溫馨。連日來,金枝行政人員馬不停蹄的一一親自電話聯繫每一位觀眾朋友,道歉再三以及協助處理退票事宜。持著一直放不下來的電話筒,而話筒那頭傳來的,卻是更多的加油打氣和支持鼓勵。下在我們心裡的雨水和淚水,漸漸地,也被這些聲音轉化成一股溫暖的旋流激盪著……

  然而,無論收到再怎麼多的支持,我們心裡仍然充滿無限歉意。所以,請容我們再次的、更深的、把腰彎得更低的向您說:「對不起!」

  We will come back. 停演不是取消,而是延期。由於金枝在7月、8月皆已排定其他行程,《仲夏夜夢》將在9月份回來與大家見面。我們亦將於七月初重新正式公告檔期並啟售。

  當《仲夏夜夢》回來的時候,我們必將用更美的姿態、更完善的周邊規劃,在小白宮迎接著您的到來與祝福!

  謝謝!

  PS: 迄今為止,若尚有我們無法聯繫上的已購票朋友,煩請您電洽金枝演社02-26237080。我們將立刻為您處理退票事宜,所有手續費及掛號郵資將由劇團全額負擔。

  (退票須知):
  原預訂於6月15日至20日演出之金枝演社《仲夏夜夢》,因連日豪雨,天候不穩定,為維護觀眾安全及看戲品質,金枝演社含淚取消演出,並預計延期至9/7~9;9/14~16,造成您的不便,金枝演社全團向您致上最深最深的歉意。

  【退換票事宜】※退票作業即日起至6/30日止。
  退票手續費及郵寄劇團之郵資,將由金枝演社劇團全額負擔。

  ◎現金購票
  1.寄回金枝演社:251台北縣淡水鎮北投子62-10號
  (煩請附上大名、聯絡電話、聯絡地址)
  2.收到票券後5日內,進行退還票款處理。(以郵政匯票掛號寄回)
  3.附上「換購特惠75折訂票單」
  4.如有任何疑問,歡迎來電洽詢 金枝演社02-26237080 王小姐

  ◎信用卡購票
  1.主動進行退還票款處理。(請您保留票券至退款確定入帳後再自行處理掉)
  2.票款將於下個月退回原刷卡公司帳戶,煩請於下個月確認。
  3.劇團將另行寄送「換購特惠75折訂票單」。
  4.如有任何疑問,歡迎來電洽詢 金枝演社02-26237080 王小姐

  備註:原優惠方案如低於75折者,則以最低折扣享有優惠。


  金枝演社全體人員敬上
  2007/06/14

  AH~~~~~~~大晡日 tân 脆雷--lah!!!

  先是台南人劇團 ê 《Macbeth》因為主角 tio̍h 傷停演,koh 來是金枝演社《仲夏夜夢》延期,連 soà 兩齣戲看無著,無法度接受 tsit 款 ê 打擊--lah‧‧‧

  Uh uh uh‧‧‧6/19 五月節,買票 beh 去看《仲夏夜夢》,是我送 hōo ka-tī ê 生日禮物--neh‧.‧ taⁿ khih 了了--ah ~~~> <~~~~

  Taokara
  | 檢舉 | Posted by 金枝演社劇團 at June 14,2007 13:31
  我來li chia chhian-miaN
  e-po che ti li e piN--a
  ko tu tio chin-ku-bo-khuaiN e 建強kap宜婷
  chiok huaN-hi--e

  原來...原來你就是 Amo--oh XD 進前就捌 se̍h 去你 ê blog 過--neh,精差毋知影你是啥人。Koh 加上我對 blog 用 ê 語言心肝重 khi-pîng,若 m̄-bat ê 人寫 ê 華文 blog,我一般 lóng khah pîn-tuānn 看 :P 失禮失禮...


  我才去你 hia 拜訪--tsi̍t-ē。


  Lóo-la̍t!

  Taokara
  | 檢舉 | Posted by Amo at July 7,2007 21:31
  Taokara

  佇鹽分地帶文藝營將手冊裡你的小說讀完了(排版有重複的段落)...!

  佇落大雨的台南市留話。

  嗯~有重複的段落是我的毋著,編手冊進前,我提供的文件,就已經 tîng-tânn 去--a。

  實在寫了無好,koh 予你按呢斟酌仔讀,真歹勢...=_________="

  Taokara
  | 檢舉 | Posted by cit_lui_hoe at August 12,2007 20:43
  Taokara:

   多謝你無棄嫌將我的小說讀完。這是一個新的開始,猶閣無夠成熟。寫小說應該向你學習,逐家續接拍拚!

  金順
  2007.9.5

  金順兄,

  你客氣--a-lah,讀一篇好 ê 小說是 1 件不止 á 享受 ê 代誌,多謝你 ê 分享 ^^

  Taokara 2007-09-06
  | 檢舉 | Posted by 陳金順 at September 5,2007 23:26

  貴樣本日被刊登的大作還迷有貼出喔?
  快貼喔~~

  本來說收迷貼也迷關係...懶 Orz

  Taokara
  | 檢舉 | Posted by Nakao at December 11,2007 20:09
  用選票嗎 我失望了

  過去國民黨糟蹋台灣人
  現在又多了個民進黨來糟蹋台灣人
  台灣人團結來給民進黨去圖利1949e人眷村改建、軍公教等等各種特權各種利益團體強勢特權組織勢力...
  過去民進黨在野時強調的特權,到了民進黨執政手中 全成了"外客會不安.和解共生" "外客優先"的政治正確。
  許多人說,台灣人能忍受國民黨這樣的剝削,實非正常,那麼,要台灣人忍受民進黨這樣的剝削(沒有改革過去國民黨留下的舊體制,還跟進), 難道就正常嗎! 哈哈~~台灣人團結禁聲不要批評民進黨圖利眷村改建及軍公教既得利益團體的作為嘿, 好讓民進黨可以繼續吃香喝辣壓榨台灣人嘿。
  http://blog.xuite.net/boat_apple/oanoan/14720349
  http://blog.xuite.net/boat_apple/oanoan/12687409

  美國政府只有義務用電視媒體用國家力量來打美語,讓住在美國的全美國人學會國家多數人使用的語言, 這是美國政府最基本的義務。反觀台灣卻剛好相反,國家用全民納稅金去打客語、用全民納稅金給客家製作客語卡通「大嬸婆與小聰明」...卡通是最易從小灌輸客家文化意識的, 而台語、台語文、台語卡通靠民間拓展,台語卡通只能外國片配音充數靠著商人一片片賣,台灣政府不盡半點該盡的義務去教會全台灣住民尤其新生代兒童如何學好多數人使用的語言台語。
  http://blog.xuite.net/boat_apple/oanoan/9350567
  | 檢舉 | Posted by 舟蘋 at December 14,2007 11:41
  如果知識份子都不站出來說話
  一句用"選票"就帶過 那真是台灣的悲哀啊

  大家常常一句立法院我們沒過半啊

  這些是立法院的問題嗎
  賤民年金是行政院版本,謝長廷是構思規劃的前期者,在蘇揆蔡英文任內送交立法院
  http://blog.xuite.net/boat_apple/oanoan/12687409

  扁謝蘇任北高市長北縣長所做的幾百億眷村改建
  這些跟立法院什麼關係
  這些跟教育部司法部各部綠人少何干
  http://blog.xuite.net/boat_apple/oanoan/14720349
  | 檢舉 | Posted by 舟蘋 at December 14,2007 12:03
  這是我對亞錦賽e 感想
  http://tw.myblog.yahoo.com/jw!pCAgRIaVFRv2GYZbLEcq/archive?l=f&id=7

  感謝汝予我打廣告兮機會.

  http://tw.myblog.yahoo.com/jw!pCAgRIaVFRv2GYZbLEcq/

  何必擱看恐怖片 !! 恐怖 !! 馬英九兮殘酷本性: 從葉菊蘭女士兮問題講為何馬英九是 ( 始終如一 ) ?

  以及

  http://groups.msn.com/REPUBLICOFTAIWAN/

  這是一?講真話兮網站, 講出連大話新聞也唔敢講兮台灣真象, 予中國人咬牙切齒

  二二八六十周年兮三?反省

  推背圖寫兮2008台灣總統, 未來日中戰爭何時兮爆發 ?
  | 檢舉 | Posted by TAIWAN at December 16,2007 13:10

  暗光鳥e厝,哪會無去ah?是搬去to位是毋?

  Kianhui 兄,講正經--ê,我 mā 無 kài 了解 neh,聽講 tsi̍t 開始是 hōo hacker 攻擊,有 tsi̍t 段時間 tsuann-á hāi--去,koh 加上厝主去食頭路,變 kah 足無閒足無閒,huān-sè 是因為按呢 tsuann-á 無時間顧厝...

  我若有進一步 ê 消息 tsiah kā 你講...

  (Huān-sè ē-tàng 去 min-nan Wikipedia kā A-giâu 留話問看--māi)

  Taokara
  | 檢舉 | Posted by limkianhui at December 29,2007 08:32

  Goa thiann-tioh chit-chiong tui bu-gi e khoann-hoat.

  M-chai pan-chu u siann-mih siunn-hoat?

  In kong bu-gi ai u sit-che-siong teh kong chiah sng si bu-gi,chit-ma chin-che lang chu se-han long kong Hoa-gi,sou-i Hoa-gi chiah-si in e bu-gi,ki-tha-- e chhiunn Holo,Kheh-ka kap Goan-chu-bin long m-si.

  Chit ūi pêng-iú ê POJ siá-liáu chiah hó, nah bô beh lâu khah chē chu-liāu hō͘ goá se̍k-sāi--chi̍t-ē...siūⁿ bô lí sī toh-chi̍t-ūi neh ^____^


  Goá kan-taⁿ ē-tàng kóng goá ê khoàⁿ-hoat oh, in-ūi goá bô sǹg sī gí-giân ha̍k-chiá, chí-hó ín choan-ka ê oē lâi pò-kò hō͘ ta̍k-ê thiaⁿ.

  Siā-hoē gí-giân-ha̍k(sociolinguistics) lāi-té, kā chit chióng bó-gí choán-oāⁿ ê chêng-hêng, kóng-chò "gí-giân choán-oāⁿ" (code shift; language shift), só͘-í, chit khoán chêng-hêng sī pa̍t sî-tāi kap pa̍t só͘-chāi mā bat ū--ê, m̄-sī Tâi-oân ê "te̍k-sán".

  M̄-koh, lán leh kóng "bó-gí" chit-ê sû ê sî, hit-ê khài-liām bô-it-tēng hiah tan-sûn, gí-giân ha̍k-ka kā bó-gí koh hun-chò cho̍k-kûn bó-gí(ethinic mother tongue) kap kò-jîn bó-gí(personal mother tongue) (Chiúⁿ Ûi-bûn 2006), lí só͘ kóng hiah-ê lâng ê kóng-hoat, kan-taⁿ sī kóng-tio̍h "kò-jîn bó-gí" ê pō͘-hūn, pēng m̄-sī oân-chéng ê "bó-gí khài-liām", koh in ê kóng-hoat, tú-hó piáu-hiān chhut Tâi-oân ê cho̍k-kûn bó-gí in-ūi si̍t-bîn lâi sán-seng "language shift" ê bia̍t-bô gûi-ki, che eng-kai si hō͘ tùi bûn-hoà kap bó-gí ū ài-sioh ê lâng khah phah-piàⁿ beh bán-hoê chiah tio̍h, nā ū lâng beh ēng che chò thò-thâu lâi hòng-khì, he sī in ê chū-iû, lán kan-taⁿ ē-tàng kóng in tùi gí-giân kap bûn-hoà chu-sán khiàm-khoat kàu-gia̍h ê jīn-ti, chin pi-ai...

  Taokara
  | 檢舉 | Posted by a23456 at January 1,2008 13:11
  Taokara, góa tī Tâi-oân ê Happy Corner sin khui 1-ê Hok-chiu-ōe ê blog. Chhiáⁿlí ū êng ji̍p-lâi chē.
  | 檢舉 | Posted by GnuDoyng at January 25,2008 01:33

  Dear Voyu,
  我猜想是DNS有問題
  但沒碰到電腦我也不確定
  請試著做:
  cmd
  1.出來視窗後, 試試
  ping 140.117.11.1
  如果有reply的話 那網路應ok

  2.再來試
  ping www.nsysu.edu.tw
  應該要有一行
  Pinging www.nsysu.edu.tw [140.117.11.112] with 32 bytes of data:

  如果 1. ok, 2.不行, 問題應該出在dns設定
  請在[區域網路圖示]點兩下
  [一般]頁面中點進入
  會有一項是

  點二下進入
  下面看看設定為何
  一般來說,如果你是自動取得IP的話
  下面"通常"也是設自動DNS
  但如果有問題
  你可以設到各大專院校的DNS
  如中山大學140.117.11.1
  或者去查你網路供應商給的DNS為何

  希望可以解決

  另外,如果信箱的網頁都被鎖
  你可以試著登入到YAHOO國外的網站

  香港 HK.YAHOO.COM
  法國 FR.YAHOO.COM
  英國 UK.YAHOO.COM
  網管通常沒太多閒時間鎖這些太少人去的
  | 檢舉 | Posted by LiuPh at February 6,2008 06:57

  Kin-á-ji̍t ài kap kang-thîng-su tsia̍h-pn̄g, guân-té ê siat-tīng sī lí mā tsò-hué lâi, m̄-koh lí 新冊發表會, tsiann tuā-tiâu ê tāi-tsì, tsiann khó-sioh, guá bô huat-tōo khì thiann, in-uī guá ài khì ìng-siû 吃大餐, haha.

  Tsiok lí sin-tsheh huat-piáu-huē sūn-lī ooh!
  "Hue-khoo" ū khì tsù-bûn, ka-la̍k tī lōo-pinn, lí ū îng tsiah khì khioh ooh:)
  | 檢舉 | Posted by Bichhin at June 10,2008 09:02
  Siann-huenn?!tsiah hoo-liau--e...

  Bichhin tsit-tsam-a bo tu--tioh,goa pun-te iau u siunn-kong beh tshing-ka tng-lai tsham-ka huat-piau-hue,m-koh tsang e-poo khi sin-hak-hau tsiap-siu sin-tsa,pai-goo A-Gi beh pit-giap,bo-tsai-tiao kui-kang long tiam gua-khau pha-pha-tsao...

  Sin-tsheh tshut-pan--a,tsiann-hoo--ne!!
  | 檢舉 | Posted by Amo at June 10,2008 15:53

  Bichhin, tsin hán-kiâⁿ--neh.


  Amo, huat-piáu-huē bô su-iàu lâi, bô siáⁿ hó-sńg--ê. Sī kóng, huan-gîng lí tsò-hué lâi tsò Tâi-pak-lâng. XD
  | 檢舉 | Posted by Taokara at June 10,2008 21:29