September 16,2006 20:51

Ketagalan 記事


今 á ē-po·去 Ketagalan 大道 數街路石,m̄-koh 人儕 kah 是烏 khâm-khâm,路根本看 bē 著;上 kài 意外--ê,是 聽著 黃國倫 上台唱歌,猶 ē 記得往早有去教會 ê 時,禮拜 定定 是伊 hām 春雨敬拜團來 chhoā,黃--ê 進前 bat 做過 靈糧堂 ê 執事,tō hit 間教會 ê 主任牧師 周神助 雖罔是台灣人,m̄-koh 撿彩是讀 顧面桶 ê 冊讀了中毒,soah 無台灣意識,khah 早有支持中國新黨 ê 記錄,m̄-chiah 我無量講 黃國倫 ē tī chit 號 都合 出現。

講實--ê,我無啥信--伊,tō 政治場,不時 mā 變做 chi̍t-koá 人求名聲 趁箍箍 ê 所在,人心 tī 內 oh 得料,頭擺看--ê 半信疑 khah 妥當。


M̄-koh 人有影有兩步七--ah-oh,犯勢是禮拜 chhoā 了熟手,he 鋩角小展--chi̍t-ē,話講歌唱,koh hō·人嶄然感動。


活動 beh 煞鼓 hit-chām,有 1-ê 長老教會牧師 chhoā ta̍k-ê 做夥 祈禱,長老教會 我 是真尊存,in 幾 ā 十冬 hām 台灣人民 khiā tàu 陣,kap 殖民政權對逆,所以我真甘願 hō· chit-ê 牧師 用 Hō-ló chhoā leh saⁿ-kap 祈禱,koh m̄-nā 我--neh,在場幾 ā 萬人攏 tiām-tiām 為台灣 ê 平安、台灣 ê 頭人、百姓求,實在無簡單,我感覺 hit 陣 上帝 ê 神 有 tī hia,koh che mā 是我自兩冬外前 kah taⁿ 頭一擺祈禱,算是不止 á 大 ê 犧牲 XD


上尾 ê 講演是面浸桶主席游錫堃講--ê,講 kah 有條有段,算是 kui 場活動內底講了上好 ê 1-ê,m̄-koh 我印象上深--ê,是 1-ê 律師起 lih 講憲法,怪奇--ah,法律 chiah 明,是按怎 kah taⁿ 才有人唱 (chhiàng)?Kám 面浸桶內底 ê 法律人才攏去 hông 買收--去-ah-sìm?


《中華民國憲法》第 52 條:
總統除犯內亂或外患罪外,非經罷免或解職,不受刑事上之訴究。


大法官會議 釋字第388號

憲法第五十二條規定,總統除犯內亂或外患罪外,非經罷免或解職,不受刑事上之訴究。此係憲法基於總統為國家元首,對內肩負統率全國陸海空軍等重要職責,對外代表中華民國之特殊身分所為之尊崇與保障。(看全文請 chhi̍h chia


總--是 陳總統 有 禮下--neh,親像頂擺 hit 箍 李子春 檢察官 傳伊 去問,伊 mā 親身對台北去 kah 後山,koh chit 擺 ê 代誌,nā 報紙報--ê 有真,陳總統 甚至 為 tio̍h 國務機要費 ê 案件 接受 陳瑞仁 檢察官 ê 訊問,照法律來講,伊根本 ē-sái kā 拒絕--ê,m̄-koh 伊無,換一句話講,是伊 ka-tī 願意接受司法調查--ê,che ē-sái 講是歷史上一件真重要 ê 代誌。


咱退一步來想,總統已經放棄 ka-tī ê 權利,接受司法調查--ah,司法 tō 猶無證明伊有犯罪--leh,koh 人民選舉、罷免 ê 權 mā 攏原在,kan-taⁿ 因為媒體講伊有撚錢,kan-taⁿ 因為一陣 me 屎毋知臭 ê 人佔路 hoah-hiu,tō beh ài 伊落台,按呢 hām 毛澤東用文化大革命 kā 劉少奇 tak 落台有啥無仝?


Chit-chām-á tī 公司 koh 三不五時--ah tō 聽人講「公民 m̄ 順趁」(civil disobedience),beh hoah 真快,tō 我 ka-tī 無讀冊,m̄ 敢講 siuⁿ 儕,話講倒--轉-來,是有外儕人有真正 kā Rawls ê Theory of Justice 好好 á 讀 hō·了--ê?Koh 共 hit 本冊內底 講 ê 程序正義(procedural justice)--leh?


台灣人 ê 法治精神 chiah 落衰,穿紅衫遊街 ê 正義 thài 俗價,koh 親像 chit 款選擇性 ê 正義感,我有影看真衰 siâu,nā 台灣 ê 百姓人 chiah 長志,kám ē 去 hō· 顧面桶 獨裁統治五十冬,撚錢撚 beh 幾 á 千億?啥乜 teh「正義反貪腐」、「遍地開花」,笑破人 ê 喙有影!


顛倒今 á ē-po·去 Ketagalan ê 人,ke 真理性,in 攏支持司法調查,mā 支持 nā 陳總統 hō· 司法判決有罪,m̄-nā tio̍h 落台,koh tio̍h 去坐監 (kaⁿ),是非曲直,我看真明 tī-leh。

 • 您可能有興趣:

  M̄ 著人 mā m̄ 著神 lah
  lausenghian 發表於樂多回應(3)引用(0)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:503

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/2155600

  回應文章
  佇 蕭艸梅 hia 看著 黃國倫 tī blog 頂懸 ê 分享,看--起-來有影是我進前無熟似--伊 ê 款。

  http://bloguide.ettoday.com/music_101/textview.php?file=0000032064
  | 檢舉 | Posted by Taokara at September 17,2006 00:02
  唉。。。黃國倫講了真好 Orz 是我半信疑 kā 誤會--ah

  http://bloguide.ettoday.com/music_101/textview.php?file=0000031730&txtdate=2006/09/15
  | 檢舉 | Posted by Taokara at September 17,2006 00:14
  我感覺伊是一個toè家己心肝íⁿ ê聲音行真理路ê藝人,無簡單。
  | 檢舉 | Posted by a-giâu at September 17,2006 02:36