September 29,2012 13:58

關係「人熊」ê稽考


Tsit站仔提一本關係人類學ê科普冊做跍便所ê藝量,自按呢早起讀著講「人熊是母系社會」,啥物是「人熊」(lâng-hîm)?哈!拙者uân-nā拄才tsiah學--著,就是華語咧講ê『狒狒』--啦!啊是按怎華語會講做『狒狒』,我真好玄佇--咧,走去網路頂罔抄(tshiau),tsiah致覺講,tse又閣是一个日語借詞!

華語內底ê日語借詞是tsiâⁿ百tsiâⁿ千,tse已經毋是新聞--ah,啊這个『狒狒』,就是日語ê『ヒヒ』,漢字『狒狒』,佇日語內底,自本是指一款妖怪,尾--à tsiah hông提來做這號動物ê名,啊華語就大大典典直接借來咧用。
因為這个例,予我袂khat根想著前捌有人問我講:『魅力』ê台語按怎講,我kā應kioh:「『魅力』自本是日語詞!華語直接捎來咧用,你感覺台語會用得按怎做?」

會當按怎講--hoⁿh.....個人是有兩个想法,第一个想法是:「語言和語言之間,本來就定定缺欠齊整ê詞kiau詞ê對應,所擺,台語無必要定著愛有一个對應『魅力』ê名詞,假使有對譯ê都合,咱thang取別項方式來表達,比論:台語有動詞親像:「siâⁿ」(唌)、「kau」(勾)等等,攏會使得用來表達類似ê意思。

第二个想法,就是咱ē-thang像華語仝款,大大典典kā日語借來用--啊,和製漢語,精差讀音各樣(kok-iūⁿ),日語講做みりょく( miryoku),華語讀做méilí,啊台語就用kō͘讀冊音呼音:bī-li̍k,這也是一步。

咱看華語kā日語借詞借甲hiah-nī仔濟,借著按呢攏袂感覺歹勢,台語若欲kā日語借詞,嘛毋免細膩--啦!(當然我個人是期待借詞制限佇新事物、新觀念,設使有在來詞,拙者是傾向保留、傳播在來詞)

上尾來講辭典ê記載,咱看1931-2 ê《台日大辭典》就有收「人熊」這个詞--ah-呢,thang知咱台灣人hit當時就捌看tsit號動物--ah,講伊是「人熊」to也真合理路,伊生做親像人,性極歹,聽講敢佮獅對削--咧。這抾在外,1913年甘為霖(W. Campbell)編--ê『廈門音新字典』(收錄hiàng時ê台南腔),有收「狒」這字,呼音「huì」,伊ê解釋不止仔心適,是親像按呢:「kî-koài ê iá-siù, chhin-chhiūⁿ lâng, kín tsáu oē chia̍h lâng; kìⁿ lâng chiū chhiò.」(奇怪ê野獸,親像人,緊走會食人;見人就笑。)

 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:428

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/21072892

   
   


   
  -
  贊助商廣告