September 3,2006 12:45

Zambia 總統候選人 Michael Sata


台灣媒體 ê 「國際觀」kan-taⁿ 是 1 款用來做 ke-si ê 「3 字名詞」niā-tiāⁿ,大部份 ê 媒體工作者,「國際觀」 chit 3 字 kāng 時陣也 tō 是 i ka-tī 本身「攏總」ê 內容,所以甘願報 chi̍t-koá 國內 ê 無路用話,mā m̄ 肯加添國際新聞 ê 分額。

Kah 尾--ah,視聽人脾土去 hō· chhòng bái--去,taⁿ beh 講國際新聞「無市場」,tī 某 chi̍t-ê 程度來講,soah mā 是事實。


Chang 暗 tī 網路頂讀 tio̍h 酒井亨(Sakai Toru)sàng 分享 ê 1 條新聞,i 發生 ê 地場是 tī 非洲 南部 ê 1-ê 國家:Zambia,chiâⁿ 儕人 kiám-chhái 連聽 tō m̄-bat 聽,總--是 chit 條新聞 hām 咱國有關係,kap 咱 kiāu 中國 ê 外交戰有 tī-tāi。


咱攏知中國是苦 bē 得台灣 ê 邦交國 chiâu 來反背,in 錢真敢開,koh 頭人 mā 真 kut 力四界行,咱國內--leh?Chi̍t-koá 三跤 á 是 piàⁿ-sè phô·後跤起內叛(lāi-poān),總統 beh 出訪,無 1 句 贊聲,kan-kan-á ai pē 叫母 chhoē 空 chn̍g 縫,了然--oh,薰衣草之海 chit 篇文章 kā 三跤 á ê 心理寫 kah chheⁿ 真活掠,列位 thang bóng 參考。


Hoân 頭來講 Zambia ê 新聞,in 國自獨立了後,一直攏 ūi 中國,ē-sái 講是非洲上親中國 ê 國家。


Zambia beh tī 9 月 28 辦總統選舉投票,反對黨 Patriotic Front 真有機會選贏,in ê 候選人 Michael Sata 公開表示 in 無欠中國,koh 講台灣是 1-ê 主權獨立 ê 國家(OSISA全文),nā 準 Michael Sata ē-tàng 選 tiâu,咱國無的確有機會加 1-ê 邦交國,mā 算是 chit 幾冬 hō·中國蹧蹋,外交方面直直食羮,1-ê 細細 ê-á ê 幫補(png-pó·)。


有 chi̍t-koá 無智識 ê 人不三時 mā 講:「無邦交國有啥要緊?拚經濟 tō 好,管汰伊外交按怎!」


我講:無智識 tō 是無智識!經濟 hām 儕儕方面 ê 發展,m̄ 管 toh-chi̍t 國自來 tō 無可能 hām 國家 ê 地位 kap 政治情況分拆,咱 ê 人犯(親像陳由豪 hit-sò·--ê)辟去 tiàm 國外 lia̍h 無人 thang 治罪、咱國無法度 hām 別國簽署租稅 hām 貿易 ê 協定 / 條約,che 攏 kap 咱國 ê 國際 / 政治地位 相黏蒂帶--leh。經濟 hoân 經濟、政治 hoân 政治 ê 痟話 tī-sî 才 ē-tàng 擋恬--hahⁿ?

 • lausenghian 發表於樂多回應(7)引用(1)政治編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:321

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/2098839
  引用列表:
  在大加臘那邊看到這款好東西(Zambia
  這是一句好話~【MILIFONOH!!(馘首)】 at September 4,2006 00:13

  回應文章
  對阿對阿,要三通也是可以啦,台灣國跟中國通就可以啦。
  | 檢舉 | Posted by morning at September 3,2006 14:56
  morning...@@" nah 雄雄講 che?請解說--chi̍t-ē‧‧‧多謝 Orz
  | 檢舉 | Posted by Taokara at September 3,2006 19:02
  阿就台灣國跟支那國簽訂平等的通商、貿易、關稅、引渡、等等種種國際條約,一切遵守國際慣例依照國際公法,有問題大家海牙見,這樣我就贊成通啦。
  | 檢舉 | Posted by morning at September 3,2006 19:25
  Û~按呢聽--起-來是真好~

  (morning a 姊 ^^ 「中華人民共和國--->中國」,雖然「支那」ê 本底是佛經 ê 古語,m̄-koh kah-nā 中國人無 kah 意 chit-ê 名,我認為 lán 應該尊重 in ê 權利,因為我 mā 有熟似中國 ê 好朋友,我感覺 lán tio̍h 事 hoân 事、人 hoân 人才著 ^Q^ )
  | 檢舉 | Posted by Taokara at September 3,2006 23:00
  翻譯--chi̍t-ē,khah 免誤會:

  【華語】:中華人民共和國--->中國,雖然「支那」一詞的源頭是佛經 的古語,不過既然中國人不喜歡這個名稱,我認為我們應該尊重他們的權利,因為我也有認識中國的好朋友,我覺得應該對事不對人的好 ^Q^
  | 檢舉 | Posted by Taokara at September 3,2006 23:03
  這個好... 應該來轉貼一下.....
  | 檢舉 | Posted by Nakao at September 3,2006 23:46
  是是 從善如流 稱為中國就好了
  | 檢舉 | Posted by morning at September 4,2006 16:15
   
   


   
  -
  贊助商廣告