August 25,2012 10:10

Hàm-kóo


"Lí sī teh kóng bàng-gah--ooh..." Tse tō sī tha̍k-tio̍h kin-á-ji̍t Tsū-iû Sî-pò Tsū-iû kóng-tiûnn Tshân--sian-sinn ê bûn-tsiunn ê kám-sióng.....kóng, Okinawa kap Tiò-hî-tâi, Tâi-uân kap Phênn-ôo, sóo-iú-kuân lóng sī Bí-kok--ê, sī hōo Ji̍t-pún kap THBK kuán-lí niā-niā... 

Lán tsiām-tshiánn bô kóng tsit-khuán siūnn-huat sī sū-si̍t ia̍h m̄-sī, mā sing mài kuán i ê lí-lōo ū ha̍p kok-tsè-huat--bô...to̍k-to̍k khuànn kok-tsè hiān-si̍t...tsioh-mn̄g--tsi̍t-ē, tann, THBK kap Ji̍t-pún lóng ū kun-tuī teh tsìn-hîng tíng-kuân tsia-ê líng-thóo ê kuán-lí / thóng-tī, Bí-kok sī ū siánn-mih huat-tōo, ài THBK hòng-khì Tâi-uân kap Phênn-ôo, hi̍k-tsiá-sī ài Ji̍t-pún thè-tshut Okinawa kiau Tiò-hî-tâi? Tû-liáu tsiàn-tsing, guá m̄-tsai ū siánn-mih khó-lîng-sìng. 

Tâi-uân Bîn-tsìng-hú ê siūnn-huat, tō sī tsit-khuán hàm-kóo...Hó--lah, tō-tsún Bí-kok tó-tsi̍t-kang thiàu-tshut-lâi tsú-tiunn kóng Tâi-uân tī Jī-tsiàn liáu-āu, sio̍k i tsiàm-líng, sī tsiām-sî kau THBK tsìng-hú kuán-lí, Bí-kok kám tō ū tsâi-tiāu tsi̍t siann tō tsiong THBK tsìng-hú uì Tâi-uân kap Phênn-ôo hòo--tshut-khì? Ū hiah kán-tan--sìm? Phiàn siáu--ê koh.... 

Koh thè tsi̍t-pōo lâi kóng--lah, siat-sú Bí-kok phài kun-tuī, tsiong THBK "tsām-thâu", lán tshiánn mn̄g, Tiong-kok kám ē bô huán-ìng? Sè-kài pa̍t-ê kok-ka kám ē kik tiām-tiām, tse tsua̍t-tuì ē tsō-sîng tsin lī-hāi ê kok-tsè sū-kiānn....Bí-kok kám ū hiah khong-am?

  • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)政治編輯本文
    樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:379

    引用URL

    http://cgi.blog.roodo.com/trackback/20877876