August 19,2012 23:56

一百冬ê永遠一个人會當活偌久?雖bóng醫學tsiah-nī仔進步,毋過tann若有thang活一百冬,就算不止仔長歲壽--ah-honnh!?Koh-khah免講四百偌冬前ê物質條件,我會記得捌看統計資料,hit當陣ê一般人,50歲、也就是一百歲ê一半都罕擋會得過。

莫怪Siraya語ê永遠(eternal)就號做「saat ka-ätux-an ki tawil」(新港方言)/「sat kagatougang ki tauwil」(UM方言) ,意思就是「一百冬」。 

想想--咧,就也有影,一百冬後,我都去顧山--ah,啥物攏無牽磕嘛無準算--ah!用tsit个角度來看一百冬,有影是有夠「永遠」--ê-啦!

語言ê邏輯會用得按呢生,koh予我想著幾若月日前看--著ê hit篇文章,一个老教授問學生講:「上帝kám是公義、有疼ê上帝?設使伊是按呢生,是按怎容允tsiah-nī濟大食細ê代誌,koh予濟濟人無代無誌失去性命?親像海漲、大地動佮戰爭,磕袂著就死成千成萬人.....」

一个學生替上帝揣藉詞,講做:「上帝的實是公義、是有疼--ê,無的確,是伊有伊家己ê意思....咱無才調理解...」Tse算是基督徒ê「參考標準答案」,按呢應,一般人都也著扁喙--ah,無疑悟,煞予老教授lîng著牛鼻.....

「按呢--喔,按呢你著愛極細膩--喔!」老教授講,「因為,你信ê上帝,檢采根本毋是你理解ê hit款上帝.....」

「先生,tse是啥mih意思--咧?」

「你想看覓,假使,容允無公義ê代誌逐工發生,koh目睭金金看成千成萬無辜ê人慘死,煞家己號做講伊是全能、有ka-nn̂g ê公義佮疼ê上帝.....講做講是因為伊ê才調、伊ê公義、伊ê疼痛盤過咱所會得thang理解,所致咱看毋捌,按呢,關係伊ê別項性質佮應允,嘛蓋有可能根本毋是你掠做你理解ê方式.....」

「伊對事事項項ê定義,有伊家己ê邏輯,伊家己ê"辭典"。」老教授koh講--落-去,「所以,伊講ê公義,可能包括大食細、強欺弱;伊講ê疼,凡勢對無辜ê人tshenn-tshioh死無要無緊;伊允--你ê永活,檢采就是永死;伊說(sueh)ê天堂,kánn就是咱揣想(tshúi-sióng)ê地獄也kú-kánn.....」

Tsit个學生ngā-ngā,毋知欲按怎應。

Hennh--啦,設使有人佮你講話,毋過伊ê詞彙是照伊家己ê定義,無顧慮一般人ê想法,你有影愛足細膩,因為伊講「甜」,有可能指「苦」,伊講「好空--ê」,拄采若是一領無底褲欲予你穿,嘛無怪奇--啦。

語言ê邏輯是按呢生--ê,Siraya語用「一百冬」做熟語來講「永遠」,啥人有資格講袂用--得-leh?毋知ê人掠準講是實拄實一百冬,Siraya人是咧講萬世代無底止--呢。

你若信紅龜是杜蚓,就免驚死,因為紅龜保領你有「saat ka-ätux-an ki tawil」ê活命,你臆he是欲予你有thang度偌久?!

 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:457

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/20650450

   
   


   
  -
  贊助商廣告