August 19,2006 20:18

革命?神經線相旆!


頂禮拜 tī 1 ê 朋友 ê IM 看著 2 句話:「不做記者了,要革命去!」Hit 當陣感覺起愛笑,是講 chit-ê 朋友猶真少年,koh iā 無講 kài 有交情,所以無去 kā 會。

今 á 日 tī 「大腸的人生」讀著 chit 篇文章-革命末路,感覺伊寫了真好,台灣 ê 公民教育、民主教育失敗,一大陣人神經線相 phoa̍h,toè 政客 teh 起童,照憲法 ê 罷免程序 sak bē 行,soah tī 民主社會內底 hoah 革命,親像厝--ni̍h 有水道頭,koh 嫌費氣,走去屎礜 á 捧屎抹面。


有時間 ê 朋友,真建議 ta̍k-ê 去讀 Karl Popper 寫 ê《開放社會及其敵人》,讀了定著 ē 了解真儕代誌,khah bē hiah 好人講 toè 講,去 hông 裝 siáu--ê。

  • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)政治編輯本文
    樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:476

    引用URL

    http://cgi.blog.roodo.com/trackback/2039406