2011-10 月份文章 顯示方式:簡文 | 列表

October 13,2011

世界甜


Tsit間果子店tī沙鹿(Sua-lak),車頭出--來直直行,來tī大路正對面就是。

Hit暗,陳憲國老師請逐家食弓蕉,攏總買兩pî,弓蕉芳koh甜,隨人分兩jí,結果koh賰一ngeh,尾--à tu來我tsia,也我自按呢一暗hut三jí弓蕉.....tsit世人kah tann毋捌食弓蕉食kah tsiah-nī夠氣....

翕tsit張相,是beh問逐家,是「世界甜」khah甜,a̍h是「開台甜」khah甜...

Posted by lausenghian at 20:26回應(0)引用(0)語言

October 11,2011

母親--啊!啉tse苦杯


阮講kioh你是阮ê母親
無容允有人對阮ê愛憢疑
自來阮用歌佮詩kā你呵咾
翕相紀錄你無仝ê面容
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 12:00回應(0)引用(0)罔話

October 10,2011

風颱天


【Tsit篇是代擬ê比賽演講稿】

各位評審,在場 ê 朋友,食飽未:

毋知恁對風颱天按怎看法,老實講,我以早是愛甲欲害,tse原因無講恁凡勢嘛攏知,風颱若來,學校佮補習班就免siunn理睬,看是欲踮厝--裡the,抑是欲去外口看電影bóng ûn街,較早捌有一句時行ê話,號做「天頂ê禮物跋落地」,我往過就是按呢咧看風颱--ê,風颱天阮就thang好涼勢仔涼勢。

毋過,風颱天歇睏毋是必然ê道理,若毋信,你看電影院佮百貨公司仝款門開開開,人客窒甲滇滇滇,另外,電視新聞內底,記者閣著刁工tshî風淋雨潦過來泅過去,袂輸咧表演特技,我是看甲飽佮醉,自按呢我決定大漢無愛踮電視台作穡,較免風颱天閣著phe命變猴戲,袂輸齒bín攑咧欲去kā 鱷魚洗喙齒,想攏袂曉台灣ê新聞製作ná會tsiah-nī-á無花字 (hue-jī)。

後--來,我較大漢--矣,才知影,風颱天對濟濟人來講,是親像tsing-piàng hiah-nī-á雄死,有人予風颱拍歹溫暖ê厝宅 (tshù-theh),財產予風吹--去予水流--去,風颱走--矣,經濟煞oh維持 (î-tshî),毋知佗位會當徛起,閣較有人是因為風颱來過身,或者是失去心愛ê牽手、爸母、囝兒,想想咧,風颱歇假煞ná親像是建立佇別人ê痛苦頂面,毋才後--來,我無閣hiah-nī-á期待風颱天。

是講,風颱欲來袂問我意見啦。俗語話講:「夏至風颱著出世。」 (Hā tsì, hong-thai tioh tshut-sì) 亞熱帶ê台灣,見若熱--人,風颱免請家己來。閣tsit幾冬,秋天ê小陽春 (siáu-iông-tshun) 若熱--起-來嘛蓋驚--人,都風颱憶著 (it-tioh) 熱,九月了後閣毋肯放咱煞,我想,古早人講「九月颱無人知」(Káu--gueh thai, bô lâng tsai) ê時,絕對想袂到講二十一世紀ê風颱會tsiah înn纏。過去五十冬,十一--月初立冬hit跤兜,就計共(kē-kiōng)有六个風颱行跤到,若地球ê溫度繼續tshìng 懸--起-lih,未來風颱sńg-tng人ê本等恐驚仔會ke閣較gâu,後半冬逐不時都來咧kā咱攪擾。

話講到tsia,袂輸風颱天無一塊好咧,其實嘛毋是攏按呢啦,咱知影講台灣ê溪水愛走東西向,順山勢落崎直sià入海,坐袂定著無足大才 (tāi-tsâi),著靠水庫囤 (tún) 水才有事使 (ū sū-sái)。換話來講,就是:台灣人若欲水有夠用有夠啉,按呢風颱雨就愛bóng sîn!若規个熱--人攏直直出大日虎,無落較tsiânn mih ê雨,按呢,咱日子嘛會綴咧艱苦。為著欲予水庫止喙焦,風颱天ê時,咱上希望水庫啉了有飽lâ。

上尾--矣,毋知各位敢知影,風颱驚啥?予恁想袂到!當時仔風颱上驚ê就是霆雷公啦!這我無烏白講 oo,人講:「一雷破九颱, 無雷九颱來。」(Tsit luî phuà káu thai, bô luî káu thai lâi.) 意思就是,若定定霆雷,風颱就會驚會畏,所以熱天若不時霆雷公,彼年風颱ê氣勢就無hiah旺。斟酌kā想,tsit站仔熱--人甲tann,ká-ná罕得聽雷公霆--hoonnh,無的確今年風颱會真厚oo,若是按呢,風颱天ê時,希望逐个做伙佇心內祈禱,向望無人因為風颱受著傷害,嘛感謝風颱飼水庫啉水,兼予著磨(tioh-buâ) ê辛勞佮學生仔有一个意外ê假期。

關係風颱天我就講到遮,多謝逐个tsiah-nī斟酌聽!

Posted by lausenghian at 21:20回應(2)引用(0)罔話

October 7,2011

寂寞


有一工伊唱歌
無張持心肝開葉 (ia̍p)
逐條攏是媠甲會踅輾轉ê me-lóo-lih
無意中拍通關竅
學會曉共聲音kinn做lè-táu ê布
mua佇身軀
親像約瑟彼領彩色ê衫
伊ê兄哥煞攏袂怨妒
雖然目睭金金
較親像目暗ê人
彼个時陣
ê心
kán無比予人賣去做奴閣較艱苦

上帝佇伊ê目睭仁鬥召鏡佮譀鏡
世界規个變化
伊揀字做真珠
貫做一kuānn一kuānn珠花
反照出受掩khàm ê排祉
人煞掠做是中晝時仔ê日頭生刺
嫌講鑿目

飛了傷懸ê時
ànn頭看著一陣雞仔
放伴sio夯
一隻疊一隻
照輪通離開塗跤四五十公分
喝kioh:I'm the king of the world!
伊ê心半lâm-hânn
無法度躘懸歡喜
嘛無才調跍咧tsheh-khuì
這款感覺
干焦賰一寡仔字眼假佯做伴:
「上無, 你知影家己咧飛」

敢有影先知攏食著曼陀花?

Posted by lausenghian at 12:51回應(0)引用(0)心內話
 [1]