2011-3 月份文章 顯示方式:簡文 | 列表

March 30,2011

關係句法研究ê淡薄仔感想


Ko-hiong Bi-le-to
A bilingual speaker...is linguistically dominant in the language which he is most proficient and most fluent (which is not necessarily his first or native language). (Van Coetsem 1995:70)

語言學 kah 若是社會科學 ê 一个部門,研究者 teh 寫論文 ê 時,自然 ài 提供足額 ê 語料,thang 好支持家己 ê 論點、iah 是來建構某一个型模/理論,干干仔 tī 任何一个語言 ê 使用者內底,攏有無仝 ê 變體/方言差 tī--leh,致使隨人對 sio-siâng 語句 ê 合法性,bē 免得斷著有精差,tse 雖 bóng 無意外,總--是,設使咱研究 ê 標的(piau-tik),是一種社會上 khah 少 hông 一四界 teh 講、koh 相對 tik 無 hông 定定講、mā 無 tī 逐層面 teh 使用 ê 語言,甚至 tsit 个語言沓沓仔 teh 落衰、行向滅無,按呢生,頭前所講--著 ê 困擾就 ē koh ke tsiok 厲害。
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 22:46回應(2)引用(0)學術

March 21,2011

海漲人食罪?


Delft 3
Beh 正式上課進前,T 開講話仙,講著東京都知事石原慎太郎對日本地動 kap 海漲 ê 發言,石原提起著日本人道德崩敗,包括老長壽 ê 囝兒 sī 細隱瞞爸母過身,來 sia̍p 養老年金就有幾若百件 hiah 濟,毋 tsiah 石原認為海漲是 beh 洗蕩日本人 ê 罪惡。

H 反對 tsit 个講法,伊講,就準海漲 hām 地動是為著 beh 洗盪罪惡,毋過 he 災厄究真無生目睭,失德者可能無拍 khih 角,顛倒是濟濟無辜 ê 人或是著傷或是無命,T 自按呢用「共業」來回應,講:就 ná 親像制度頂懸有所謂總統國務機要費 ê 問題,無分是啥人,攏 tio̍h 做伙承擔。
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 19:52回應(0)引用(0)哲學

March 17,2011

按怎tsiânn做聖潔?


兩三禮拜前,經過一棟做神學院路用 ê 大樓,看著大門 ê 玻璃頂懸,有黏大字,用華語寫講:『成為聖潔,合乎主用』。


Tshím 看著 tsiah-ê 字,我心內就極憢疑:「Thài ē beh koh "tsiânn 做聖潔?" Koh,人是"按怎 thang tsiânn 做聖潔?"」在我來看,tsit 兩句八字,若 hē tī 基督教義 ê 下跤來稽考,根本是 kài 矛盾 ê 講法,基督徒--ah,恁按呢講,kám 攏 bē 感覺怪怪?
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 21:44回應(0)引用(0)哲學

March 16,2011

記持


Delft 2
記持毋是袂記--得 ê 倒 píng。記持是袂記--得 ê 一款形式。
《Hông 反背 ê 遺囑字》-- Milan Kundera


Le souvenir n'est pas la négation de l'oubli. Le souvenir est une forme de l'oubli.
《Les testaments trahis》--Milan Kundera


Kundera ē 按呢講,伊 ê 理路就佮新歷史主義 ê 觀點 beh 仝仔 beh 仝。新歷史主義認為咱所讀 ê 歷史無可能反應實拄實 ê 歷史事實,tann ê 歷史記載,kan-tann 是作者/編者 in 根據本身 ê 觀點、價值觀、歷史觀等等,uì ē-tàng 提--著 ê 材料去揀選、過 tiû,了後經過編輯 ê 物件。


Sio-siâng ê 道理,咱人 ê 頭殼內,並無正港 kài 幼路、關係往過 ê「事實」正確 ê 記持,khah 濟是抽象 ê 觀念,hām hiah-ê khah 明--ê 毋過無 kài  tsiâu-tsn̂g ê 印象。


記持,佇 tsit 个思考下跤,是另外一款「袂記--得」,是對以早事實 ê 反背。

Posted by lausenghian at 20:19回應(0)引用(0)哲學

March 14,2011

人真快死


Delft
日本因為海底大地動,濟濟所在包括東京大搖泏(tsuah),khah 嚴重--ê 是紲尾海漲,損蕩東北部 kài 傷重,毋若有幾若千人過身,失蹤--ê 超過兩萬人,而且,koh 造成核子電廠敗馬,反應爐爆炸,輻射漏洩,日本政府講 tse 是 in 國戰後上嚴重 ê 災厄,講了有影。


看 tse 悲慘 ê 景況,koh 一擺感覺人有影真快死,地動了後,海漲 khah 無兩點鐘就 hop 來到位,beh 知走 koh 走 ē 赴,he 是好運,若有啥物失覺察,一條命即時無--去。人,有影愛定定 kā 性命真脆囥佇心內,活著 tsiah ē 實在。無的確,佗一工,休眠 ê 草山精神,火山爆發,kā 台北毀做平埔,都也毋是無可能 ê 代誌。


人命脆脆 tsit 件代誌,已經毋是啥物新 ê 覺悟,是最近讀著一位朋友 ê 文章:〈為什麼認知科學家幾乎一面倒向唯物論?〉,予我 khah 新 ê 體會,tsîng-kah-tann,攏 kā 人有靈魂、死毋是收煞當做應該然 ê 代誌,雖然講咱袂用得用文章內底 ê 理路來「證明」人無靈魂,總--是,我袂咬根 ē 去想:人若無靈魂,按呢,死亡毋就親像蠟燭火予風搧 hua,了後光 khu̍t-khu̍t 無半項--a?設使是按呢,對你、我或者是某某人 ê 價值觀、人生 ê 思考,ē 造成啥物款影響--leh?Aih...

Posted by lausenghian at 20:18回應(0)引用(0)哲學

March 5,2011

爽暢


To Heerlen and Leiden celebration 20101002 224.JPG
爽暢 ê 意思是「家己之外」,就親像 tsit 个希臘詞 ê 詞源所講--ê:uì 本身地位脫走 ê 行為(stasis)。佇「家己之外」並無代表是踮現此時之外,取夢想者 ê 方式走向往過 iah 是未來。拄拄倒 píng:爽暢是 kā 往過佮未來放袂記得了了,對現此時做絕對 tik ê 認同。若是將未來佮往過 hú-hú--掉,tsit-má ê hit 一秒鐘就是踮佇空虛 ê 空間內底,佇生活 hām 伊 ê 年表之外,佇時間之外,而且對時間獨立(tse mā 是咱人 ē-tàng kā 伊比並做永遠 ê 因端,永遠 ê 本身 ia̍h 是 teh 對時間做否定)。

Les Testaments Trahis 中譯本《被背叛的遺囑》;Oxpord;84 頁)

Posted by lausenghian at 10:39回應(2)引用(0)哲學

March 1,2011

孤不將做傢伙


In Heerlen
自簽 DA 了後,傢伙去一半 khah ke,逐月日 mā ke 一條大條所費,uì 有 tióng 變 thām 用,孤不將 tio̍h 學儉死死,真驚未曾出業,米母食了了,lóng 無抽退 ē 真害。


Tsit 三工 m̄ 知 teh 按怎,人 siān-siān,睏 mā 睏 bē ka-tsuē,日頭 tú 落山,已經想 beh 去眠,to 明明有論文 ài 寫 ài 讀,上課 ê 物件 ài 準備,有想講 beh 來去買一甌仔 ka-pi 來 sip,suah 起躊躇.....

Posted by lausenghian at 21:12回應(0)引用(0)罔話
 [1]