2010-9 月份文章 顯示方式:簡文 | 列表

September 27,2010

目屎


一粒一粒消風ê氣球
tio̍h hōo伊斷半空縫
thang kā冷koh重ê思念掩khàm
了後佇ē-kha點火
烘做熱phut-phut ê無頭神
等若掛吊總phiann
in就ē飛kah懸懸懸
袂koh滴--落-來

Posted by lausenghian at 4:30回應(0)引用(0)心內話

走監


穿鐵甲戴鐵帽攑牌仔
用玫瑰做翎花ê箭
猶原uì空縫鑿入肉
衰lám ê進前
有榮光ê樂暢
死--去了後
tsīnn鹹鹹ê空喙
坐踮內籬仔

若想beh liòng出無了時ê輪迴
孤不將
tio̍h用hōo靈魂活跳ê hiânn料
來kā閻羅王phôo-thánn
Ta--去ê靈魂kian-phí
就是一軀戰甲
總是掠準講後出世
就永永袂koh hông送去顧山

是啥人
生生死死thài濟擺
厭懶
做一氣出力摧破家己ê心肝
tsuānn燒滾滾ê血
giâ熱情ê湧
無beh投胎
beh浮船走出監

死死生生攏是teh坐監
Kám無beh死hōo透
換性命ê流徒1
凡勢有免phāinn肉身ê另外ê性命

問--伊
是按怎想來去倒
坐佇角仔毋應聲1受趕離開本地ê徒刑。

Posted by lausenghian at 2:41回應(1)引用(0)心內話

September 26,2010

Kám ē 交仗--得


新聞紙寫講發票 beh 電子化,連對獎 to beh 自動化,tsit 个消息,對我 tsit 个貧惰抾發票、對發票 ê 人,第一印象煞毋是「nah ē tsiah 好」,是「nah ē tsiah 恐怖」!

咱人交仗電腦 kap 網路 ê 係項是愈來愈濟--a,毋過「網路安全」是對外行--ê 講--ê,對專業人士,特別是 hacker 來講,根本無 teh 煩惱無 khang thang 軁,電影內底 hit 款透過網路入侵政府、銀行 ê 系統,偷提 kap 偷改資料、kā 資金暗靜仔(ām-tsīnn-á)póo 走 ê 戲文,有 kap hacker tsih 接--過 ê 人,攏知 he beh tsiânn 做事實 kan-tann 是緊 tsua̍h 慢 ê 代誌。

一般人對發票有著獎--無,基本 tik 是無 teh 致意--ê,tsîng-kah-tann,著頭獎兩百萬--ê,to 有一百 khòng 一張無去領--leh,若發票電子化、對獎自動化,以後 hacker beh lián 錢,毋免攑銃去搶,毋免賣喙水去 pián,人頭戶先撰便,等獎開--出-來,kā 得獎人攏 uì 電腦改做家己 ê 人頭,按呢,就趁 thàng 海--ah,無人 ē 去追究「家己到底有著獎--無」(嘛無才調追究),he 獎金若 hông póo--去,對毋知頭尾 ê 得獎人來講,根本無 tshioh 皮,tse kap 有人 hông 搶、hông 偷提是全全無仝--ê,因為差不多無人 ē 因為「無 hông 通知著獎」來 huah 痛,也就是講,啥人 mā 無 tsùn-būn--lah,按呢,稽查自然 tik 就 khah līng,恐怖--neh!

二--來,tse 獎金有政府逐冬 teh 編預算,是長流長水 ê「生理」,有心 ê 人,做伊逐擺 iap--寡,攏 mài siáu 貪 hop siunn 濟,按呢稽查就 koh-khah oh--ah,自按呢,發票獎金,毋就煞變做歹徒轉錢空出不盡 ê 庫房?

電腦 kap 網路 kám ē 交仗--得?Kánn 是我想 siunn 濟!?

Posted by lausenghian at 4:35回應(0)引用(0)罔話

September 24,2010

刣魚(錄音內底ê「君子遠庖廚」ê「遠」呼音m̄-tio̍h,應該ài讀「uàn」,變調了後讀第二調,多謝杜建坊老師指正) 

昨--日佮人做伙 tī 天路市仔買魚,一人攏有一尾 pa-láu、一尾皇帝魚,pa-láu 細細尾仔,koh 買 ê 時有 kā 咱刣好勢,昨昏中晝用烘爐烘十外分就 thang 食,較麻煩--ê 是皇帝魚,一尾比咱兩 ê 手板 koh 較大,朋友建議講用煎--ê 較好,都魚仔 beh 食 tio̍h 趁鮮尺,毋才中晝 uì 冰櫉 kā 捎出來 beh 料理。
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 18:40回應(5)引用(0)罔話

September 22,2010

兩个心念


早起行過 tann 暫蹛 ê Janvosensteet,拄好看著一个查某人挵門,了後,內底一个查某人手抱嬰來開門,in 兜向外口 ê 窗仔 kha̋-tián 無放--落-來,看著內底吊猴間(有裝吊燈 ê 房間),he 電火款式真媠,出 tìm 黃 ê 光,若一般人來看,會感覺 tse 是一幅幸福 ê 家庭 ê 圖,毋過,想著「家」tsit 个係項,心內浮--出-來 ê,煞是 a decorated prison(裝 thānn kah 真 lè-táu ê 內籬仔)...


E 晡,佇 facebook 看著一个朋友寫講:『不許哭』,我踮下跤 kā 應講:『能哭是好的,相信我』,是--ah,koh 一段時間無哭--a,hit 號感覺,煞袂輸心內做洘旱,we always need tears to wash the windshield of our soul clean...想 beh 好好仔 kā 哭--一-睏...

Posted by lausenghian at 23:11回應(0)引用(0)心內話

September 19,2010

Kan-giàn


不時感覺
親像無魂有體ê稻草人
就準有雙面刀喙ê劍來鑿--我
做伊
kā冷吱吱ê靈魂
鑿透
凡勢uì刀鋩ù tse冷
有傳去kah sa刀柄ê手蹄
ē凊心

Ing暗
你ê刀koh tshiám入來tī心--裡
我ê頭殼kap靈魂
Suah sîn刀鋩破--開
無人做主ê頭殼
是按怎家己teh siàu想
Kō tī刀喙he甜甜ê蜜
hām刻tī刀肉
hit蕊妖嬌ê玫瑰

樂暢
Kám就ē hōo靈魂koh活?

Posted by lausenghian at 4:31回應(0)引用(0)心內話

September 18,2010

低地國筆記

(這篇是交所--裡電子報ê稿)

這站仔來佇Ho-lan做交換學生,「Ho-lan」,就是華語ê『荷蘭』,佇1931~1932年出版ê《台日大辭典》記錄彼當陣台灣人ê呼音,是講做「O-lân」(來源是日語ê講法,日語閣對法語吸收,自按呢‘h’無發音),毋管是這內底ê佗一个名,正式來講攏干焦講著in國ê「北Holland省」佮「南Holland省」兩省,事實上,in家己叫家己號做「Nederland」,就是英語所講ê「Netherlands」。
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 4:38回應(8)引用(0)文化

September 16,2010

同苦者


Kap 歡喜 ê 人 sann-kap 歡喜,kap 啼哭 ê 人 sann-kap 啼哭。(羅馬人書 12:15)

Ē 記得幾若冬前,tī 一本心理學主題 ê 冊內底讀著一个名詞,號做 co-patient(中文翻譯袂記--得-a),伊所指--ê,是心理諮商、精神科治療 ê 從事者,因為 siunn 過頭投入病人 ê 感受 kap 處境,結果情緒 suah 去 hām 病人縛縛做伙,連諮商、治療以外 ê 時間,mā iáu koh 關 tī hit 个心境內底,無法度 tháu 放。
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 22:20回應(0)引用(0)心內話

September 12,2010

失語型反醒


Tsit幾冬若講著總體經濟,上tiānn聽--著ê詞內底,有一个號做「失業型反醒」(『失業型復甦』),咱有話按呢講:「會好袂完全--啦!」Ná有照原閣ná無按呢中中仔,予人毋知beh歡喜iah mài。

「第二屆全國高中職奇幻文學獎」首獎〈鹿與白晝〉tsit篇短篇小說,就hōo我tsit款感覺,tsit篇小說取幾若百冬前台灣歷史上ê平埔族跨部族王國「大肚王國」做題材,以「甘仔轄」大肚王做主角(作者另外用華語呼音翻做『坎瑪哈』),描寫平埔族kap侵門踏戶ê漢人hām荷蘭人對tu ê故事,tsiū故事內容來講,有影hōo人目睭peh金,幾若十年「除台灣化」ê歷史教育ē-kha,ē-tàng開始有高中生去發覺罕人致意ê歷史材料,寫做小說,咱ài kā呵咾,mā值得歡喜。

關係tsit个消息,請參考 高中奇幻文學獎 穿梭《鹿與白晝》 揭開平埔傳奇

總--是,新聞內底關係故事ê描寫,suah hōo我感覺bē輸是台灣歷史教育ê「失語型反醒」。
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 22:57回應(3)引用(0)文化

September 10,2010

Siàu號整合ê後壁


Beh log on 進前,注意著畫面有 1 tah 講 ē-tàng 利用 facebook ê siàu 號,咱無去 kā tshi̍h,入--來了後,koh 看著公告,講是 beh hōo 使用者 khah 省工,免記 hiah 濟套 siàu 號 kap 暗碼,koh 若 log on 1 位,另外 hit 位就 ē-tàng kāng 時 mā log on。

我 ê 感想是:驚驚、膽膽...

無偌久進前 tsiah 看著 tsit 篇討論 facebook ê 文章,重點是 tī leh 個人資訊按怎 tī 伊發展 ê 過程中變做伊 ê 資產,koh,使用者 ê 私生活(privacy)ē 按怎受著侵害等等,m̄-tsiah tsit 站仔見若看著關係 facebook ê 係項,攏有驚心。

Siàu 號整合 tik 實是利便,若代價--leh,kánn 是 kā 咱 ê blog 資訊嘛去交代 hōo facebook--a?!雖罔我真頇慢,已經佇網路頂漏洩 thài 濟資訊--a,毋過若人 koh 開大門、拍大鼓講「來!Koh ke 交 1 項!」咱嘛是 ē 毋甘願--neh!(是講 tse 明明火過 tsiah pû 芋,毋甘願罔毋甘願,無愛都 teh 無愛--leh,1 个差不多 tī 網路頂褪 theh-theh ê 人,tsín tsiah beh 做 pì-sù...aih...)

當然,嘛有聽過一場演講,主張講網路未來 ê 發展,除了是上網 ê ke-si ē 愈來愈濟,koh 1 項袂免--得-ê,就是網路無可能一直容允使用者徛山(『匿名』),一來二去,tse ná 親像是趨勢,精差 tse kám 是咱 beh 愛 ê 未來?(無愛,kám 有才調 kā phah-tsām?)

(煞尾:愈來愈貧惰--a,ài 逼家己來 tsia ke 寫 kuá 五四三--ê,tsiah bē 荒--去。)

Posted by lausenghian at 20:04回應(6)引用(0)罔話
 [1]  [2]  [最終頁]