2010-5 月份文章 顯示方式:簡文 | 列表

May 29,2010

譯 #1548 - Emily Dickinson


無張持相拄,
咱刁工 i̍h-u̍t -
一世紀才有一擺
Tsiah神聖ê踏thut
是運命所tshui排,
毋過運命已經老moh-moh
對賜人樂暢足凍霜
親像Midas對金仔hiah khok - ...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 0:32回應(0)引用(0)文學

May 28,2010

譯 Freedom of the Moon (Robert Frost)

月娘ê自由
Robert Frost
我有試過敧敧hânn佇天--裡ê月眉
佇規大陣濛霧ê樹佮田園厝徛頂面
就像你kánn試用珠寶裝thānn頭毛tāi-tsâi。
我有試看伊e̍h-e̍h ê金頭金金,
獨獨伊,ia̍h者是參koh一項珠花做伙
伊就像水tú噴出強強欲出光火。

照我歡喜hē伊發光佇逐所在。
後--來有一暗我寬寬仔teh行,
tsiah uì曲曲ê樹做ê棧箱kā khiú-khiú--出-來,
koh kā紮去光生ê水邊,大細khah贏,
kā擲落水,看著形體phah-phún,
色水liòng走,逐款式ê驚嘆綴綴規群。 ...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 15:38回應(0)引用(0)文學

譯 なくてはならないもの - 長田 弘

袂無--去ê物

                                               原作者:長田 弘(Osada Hiroshi)
來論hit號袂無--去ê物--lah。
無hit號袂無--去的物。
不管時都直直按呢kā想。
會當有ê物毋知tiang時會失落。
袂無去ê物,tsāi-tsuí是
kan-tann hiah-ê袂當變做咱ê ê物。
Ta̍k工予咱歡喜--ê,攏毋是咱ê物。
是草,是水,是塗,是雨,日光,貓仔,
石頭,水雞,百合,天色ê青,路站ê遠,
內底佗一項,to嘛毋是屬佇我--ê。
空氣變清爽的日子--裡,e-poo ê恬靜。
溪頂ê光,樹葉ê ōm,樹ńg,
beh暗仔ê雲,鳥仔ê影,金星出--來ê目nih-á久。
毋是啥物特別ê物,煞不止仔要緊
是(濟彌滿ê)物爾爾。
上好ê物,啥人ê物都毋是。
拄翻點ê時,紲接讀昨昏ê冊。
「風ham砂lia̍h外,啥物都無留」
沙漠ê歷史冊--裡,做tsit款記載。
「人ê囝佇tsit个世間出世
無為別項攏kan-tann為著beh死。
人uì tsit个門入,
對hit个門出。
人喘氣ê額數是照運命算tiānn--ê」
Tsit世間ê代誌,有夠悲哀--ê-lah。
若是按呢生,ǹg望有戰爭。
對ta̍k工ta̍k工在穩定著ê驚惶khah贏過一切。
和平(毋是平凡ê極頭)是一工ê代誌。
冊合倚,目睭放瞌。
你mā khah早歇睏--leh-oo。Tsiah講suah,
烏暗就親像無聲ê音樂來到身軀邊。 ...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 11:13回應(0)引用(0)文學

譯 L'Homme et la Mer - Charles Baudelaire


人佮海

自由ê人,你會永遠疼海入心!
海是你ê鏡;佇伊無底止thián--開ê湧--裡
你kā你ê靈魂直tsîn,
Koh你ê心神毋是無苦味ê捲螺水。

你kah意躘入去你ê像ê中心;
用目睭佮手骨攬--伊,也你ê心
有時仔佇濟濟袂落性hām橫霸霸ê嘈音--裡
用你自本ê雜嘈做藝量

恁兩个就是深妙佮謹慎:
人,毋捌探過你深坑ê底蒂;
啊 海,毋知你心肝ínn仔ê豐沛。
所致恁帶怨妒teh保守恁隨人ê祕密!

總--是無萬數ê世紀都過--a
恁猶原相戰無惜略無退悔。
恁遮爾仔愛屠殺佮死亡。
啊 相偃無停煞--ê,啊 無情ê兩兄弟! ...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 0:54回應(0)引用(0)文學

May 16,2010

Revolutionary Road - 不止短 ê 感想


Ing 暗看 Revolutionary Road,感想:我就是 April Wheeler,我做伊所做,我 kap 伊仝心,我了解--伊,mā 有臆著伊 ê 想法,我知伊上尾 ê hit 个決定毋是 beh pua̍h-kiáu,因為伊 to 無啥好輸--ê-a,koh,毋管是啥物結果,攏 khah 好過 hopeless empty,死,算啥物?


(按呢講 kám 有老實?Kiám-tshái 我無伊 hiah 勇敢,kiám-tshái 我是 Frank Wheeler,kan-tann 尖 tī 舌--裡,歲頭 sió ke--寡,錢「聲」 khah 響--淡薄,就 ui--去,就 bē 「痟」--a???)


我向望我一直是 April Wheeler,我做伊所做,我 kap 伊仝心,我了解--伊,mā 有臆著伊 ê 想法,包括人生、包括婚姻,包括愛、包括老實話、包括對夢想 ê 綿爛追 jip,包括拒絕做普通人、拒絕搬戲度活 ê 日子,因為 hopeless empty 實在太恐怖--ah,有--lah!Tsit 世間若有 thang 比 hopeless empty ê mi̍h,he 定著是白賊,雖 bóng 騙--人重難(tiōng-lân),猶是 bē 比得欺騙家己。

Posted by lausenghian at 22:51回應(0)引用(0)電影

May 8,2010

譯 W. B. Yeats ê 〈A DREAM OF DEATH〉


我夢見伊佇生份ê所在死
遠遠離開伊熟悉ê人
In佇伊ê面頂用柴枋釘死
佇遐徛起ê作穡ê人
想欲知伊nah會孤孤單單倒佇hia
佇伊ê塚仔頂
用兩片柴做十字架hōo徛
閣佇四箍圍種萬年tshîng
留伊踮放外外ê天星ē
一直到我刻tsiah-ê字:
伊比你ê初戀koh-khah美麗,
毋過tann倒佇薄板仔--lí。
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 14:34回應(2)引用(0)文學

Emily Dickinson #288 改寫


m̄-tsiânn人!你--leh

kám mā m̄-tsiânn人?

按呢kánn上無有咱兩人m̄ tsiânn

M̄-thang kā人講 - - in 會四界宣傳 - tse 你知--lah

 

----ôo - in - hit 款正常人!

I-o從事 - 親像排做規 tsuā ê 狗蟻 -

死訣死扣 - 個個一世人 -

一礜 ngiāu-tshi-ngiāu-tshā ê sann-tâng


Posted by lausenghian at 0:01回應(0)引用(0)心內話
 [1]