2010-1 月份文章 顯示方式:簡文 | 列表

January 31,2010

Униженные и оскорбленные ê中心段落


伊並͘ siáⁿ-mih人趕逐放sak tsiah來擔身命受創治--ê。伊並酷刑ê壓迫者hia---suah--kap tshiâⁿ--ê朋友hia suan---。伊káⁿbeh用伊ê行放來啥人heⁿh驚,káⁿbeh向啥人phín-phóng hit款。但礙tsia是有kuá祕密ê心內teh激。..........伊是bat hông苦毒--;伊ê創傷是--ia̍h伊就thiau-kangtsit款神祕ê行放,tsit款對咱攏總êê無信任來加添伊家己ê創傷;輸伊想behtsit款「痛苦ê自私」 - 假使我ē-tàngtsit个名詞來表示-- - 來享受伊家己ê痛苦。Tsit種加添家己ê艱苦kap tī tsit中間來thíng-sīng家己ê做法,是我所ē-tàng了解--êtse是濟濟hông蹧躂kap hông侮辱ê,受運命ê壓迫,koh tī運命無平正ê都合ē-kha受激膠ê tshak--êin ê 1種享受。斯元哲 中譯《被侮辱與被損害者》(1984遠流)p.383-4台譯--ê


Posted by lausenghian at 9:35回應(0)引用(0)文學

January 22,2010

譀古講破


有人來問,我就回批講破,kah 若講破,就 kā tsit 粒 ke-kui the̍h--來,大大典典,「piáng」1 聲 kā tu̍h hōo 破。
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 11:43回應(0)引用(0)文學

January 21,2010

關係你ê記持 - Uai-si


關係你ê記持
是tiâu tī我頭額ê鐵鉎
年久月深
酸素kap鐵肉îⁿ纏
惜肉連鉎
恨鉎掛肉

所致我毋甘tiuh-tiuh
雄心ê對待
Kan-tann伸有10爪ê tsíng甲
Ki-ki kuai-kuai
Ē堪得tsíng甲hiàu-lak
皮肉滲血紅紅
是按怎
就是bē堪得耳空鬼á teh哀tshan

只好恬恬用舌tsīnn--伊
關係你ê記持
我堅持無帶惜略kā tsīnn
殘殘beh用舌尖kā刣了盡

M̄-tsiah
甜甜ê記持tsua̍h味
Tam著鹹鹹tsho-tsho
鐵鉎kap血水濫參
鉎kap鐵tio̍h按怎復倒你我

鼻--ni̍h ê血tsho
喙--ni̍h ê鹹澀
kap心--ni̍h ê甜
愛 按怎tsiah ē配和

Posted by lausenghian at 23:47回應(0)引用(0)心內話

January 20,2010

受氣ê靈魂 - 獻 hōo LTH


半暝 mooh 甕半浮半行
Tú tsông 轉去偷提我 ê 骨頭 hu
想 tse 肉衫浸火走 sau 了後
所有權莫名奇妙
主人家學做賊偷


He 烏字朱印 ê 遺囑字
Kám 無寫 tio̍h hōo 我自由
Kám 無明品
或者是 tsìnn 入樹跤
偷 siam 烏心石心
或者是 sám 入流水
Tàu pué 海水 ê 裙 kíng
Thài ē 知我 nǹg 出娘 á-khok
無久
Suah 不時感覺褻身露體
Tang 時 á 是 tsiânn 十冬 ê 舊衫
Iáu 替我 tiàm 人世間坐監
Tse 夭壽 huî-á
Koh 連開 1 縫 á 窗縫 to 無 ...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 22:04回應(0)引用(0)心內話

January 18,2010

the Family


Tú-tsiah tī圖書館頭前拄著 1 个西國人,送我 1 張單仔,看頂懸寫ê單位是「家庭」(the Family),tsi̍t時間sa無寮仔門,kap伊講煞入來了後,隨去網路頂揣資料,tsiah知he原來就是以早捌聽--過ê「the Children of God」ê新名。


Tsit个組織tī一般「正統」ê基督教會--ni̍h ê評價真負面,較濟是hông列做「異端」,問題是:in傳教ê方式,根本無親像「異端」。(本文用「異端」tsit个講法,是指「非主流基督教會」,並無歧視iah無贊成--in ê意思)
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 14:21回應(0)引用(0)罔話

January 17,2010

咱人欲變真僫


的實多數人是袂慼變--ê,也慘齣就按呢直直發生--a。做人,上恐怖 ê 代誌就是看家己比別人較懸,袂記得按怎佮人平坐徛,自按呢無才調反省佮觀照內心,嘛無法度承認任何 ê tânn 誤.......我想欲求天公伯--a,莫予我有 1 工變成按呢,毋知這款 ê 要求,敢會傷超過???

犯勢,我已經是 1个毋知慼變 ê 人?

慼變佮堅持,敢是兩款對磕 ê 德行?若是,欲按怎取捨--leh?我想來去倒,干焦 sa 有 2 項通做憑準:

「敢猶知認毋著?」佮

「敢猶聽人 ê 話會落,而且會曉撙情節理來修改家己 ê 看法佮認知,維持 1 个批判 tik、開放 ê 思考模式?」

佇這兩項原則下跤,要求家己會得踮慼變佮堅持中間掠平棒,有所堅持,也有所變竅。

我是 1 个人,1 个會失覺察、掠大誤 ê 人,毋是聖人,閣較毋是上帝,欲顧 1 个齊全 ê 形象,較輸追求佇誠實這項事會 ka-nn̂g。

Posted by lausenghian at 9:45回應(0)引用(0)心內話

January 16,2010

In BrugesIn Bruges the poster

若是自 頭就知 tse 是 1 齣烏色笑劇(black comedy),按呢自然 tik 就對戲文 ê 離 經 kap 荒譀無 hiah 意外,也任何 beh 看 tsit 齣影戲 ê 人,sian m̄-thang sa m̄-tio̍h 主題,kā 離經 kap 荒譀 ê 戲文 suah tshāi tiàm 中央,結果產生親像「殺手就是 ài 無顧一切來順 thàn 原則」tsit 款 ê 結論,上無,拙者 ē 認為做 tsit 款結論 ê 人,無了解烏色笑劇 ê 款勢 kap tsit 齣影戲 ê 組成。
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 23:46回應(0)引用(0)電影

January 2,2010

「肉跤」是啥物跤?


(多謝昭華姊後--來提供 ê 意見,請參考 ē-kha 轉貼 ê 伊 ê 回應,sian m̄-thang 相信我土想吐連 siân....)


猶未去查漳州話 iah 泉州話 ê 詞典,m̄ 知「肉跤」tsit-ê 詞 in kám 有,若台灣話是 tiāⁿ teh 講「肉跤」,m̄-koh 1930 年代 ê《台日大辭典》無收,若現代 ê《新編華台語對照典》是收「魯肉跤」,tse káⁿ 是新詞。


伊 ê 詞源是啥,tī tsia 做簡單 tik、無根據 ê tshui 測。台灣話內底並無北京語「r」(注音符號ㄖ)tsit 个音素,ia̍h 母語是台灣話 ê 人見講著有 tsit 个子音 ê 詞 ê 時,因為無法度正確呼音,sù 常是用「l」(國際音標 d)來替換,比論:『假若』講做「jiǎlò」(漢語拼音)、『弱勢』講做 「lòsù」(漢語拼音)等等,按 tsit-ê 理路,『弱』若講做「ló͘」(台羅拼音),無算意外。


「肉跤」tsit-ê 構詞,是台華透濫 iā-kú-káⁿ,「跤」tī 台語有「kioh-siàu」ê 意思,tsit-tsām-á 鬧 tshai-tshai ê「C 跤」(一般媒體寫做『C咖』)就是 1 个詞例,台灣人真容易 tik uì tsia kā「跤」kap 華語 ê『角』做連結。


華語 ê『弱』,台灣華語不時 tsua̍h 音變做「ló͘」(台羅拼音),拄拄好音倚台灣華語 ê『肉』,若 beh 講 1 个人是『弱』ê kha-siàu,根據頂 1 段 ê 構詞變出『弱角』也真正常,『弱角』台灣華語呼音做「lòjiǎu」(漢語拼音),音 kap 台灣華語『肉腳』sio-siâng,也台灣人 koh 進 1 步音譯轉來台語「肉跤」就 thang 理解--ah。


現此時有 kuá 少年人 teh suan 笑朋友無才調 ê 時,mā ē 講:『你很弱耶!』我感覺 tsit-ê 思考 beh sîng beh sîng。


頂懸 ê tshui 測無任何文本 kap thang 信憑 ê 證據,bóng 想 niā-tiāⁿ。

Posted by lausenghian at 10:21回應(3)引用(0)語言
 [1]