2009-10 月份文章 顯示方式:簡文 | 列表

October 27,2009

《賽德克‧巴萊》開鏡紀念套票Seediq Bale
Tse m̄是工商服務,是 beh kā 1 个敢眠夢 ê 人 tàu ő͘-ián,台灣人內底已經有 thài 濟人 gâu 算行,咱需要 tsit 款無 beh 向現實 ànn 頭,頭 mooh--leh 直直衝 ê 戇人。


Ǹg望天公伯--a mā 助贊魏德聖 kap tsit 齣電影所代表 ê 夢。Posted by lausenghian at 23:07回應(0)引用(0)文化

October 25,2009

台北法主公聖誕鬧熱


今 á 日 tn̄g 著台北法主公做生日 teh 鬧熱。

...繼續閱讀

October 22,2009

M̄-thang 按呢 sio 激剔


Tsiok 久無聽阿媽講話--a,伊 tsit-tsām-á 人來 tī 台北,tsa 暗 hām 伊 kap 阿爸、阿母食飯,欲走進前,阿媽 hiàm--我,kā 我講:「你 kā 恁阿爸阿母講 m̄-thang 按呢 sio (?siunn) ?kiat-thih...」阿媽 beh 講啥我知,tī 1个傳統 ê 東方家庭--ni̍h,伊做家族 ê 大家長,mā 無 hit-ê 地位去對 in 後生講--啥,連母 á 囝中間查某人 mā 減 1 輩 iā-kú-kánn。
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 13:30回應(2)引用(0)語言

October 20,2009

台語:Holo 語 ê 1 種方言


我想 tsi̍t-kuá 朋友講了無 m̄-tio̍h,確實「閩南語」是後--來 ê 人造名詞,koh,創詞者是有 i ê 政治企圖--ê。若因為 án-ne,我並無反對用另外 1 个名,比論「Holo語」iah「福建話」,用來包括:台語、泉州話、漳州話、廈門話、Peneng 福建話、Philippine (『菲律賓』) 福建話等等ê dialect。

是按怎定著 ài 有 1 个總號名來包括 tsiah-ê 語言--leh?頂 kuân tsiah-ê 話 lóng 有 in 家己 ê 名 kám m̄ 是?Tio̍h--lah!因為人口遷徙語言 pun 湠,tī iáu 無研究 ê 代先,當然是「kā hit 位 ê 人講 ê 話,用地號來號名,也咱尊重 hit 所在 ê 人 in 對家己 ê 語言 ê 號名權」。總--是,若學術研究開始牽涉--入-來,開始分拆 tsiah-ê 語言互相 ê 關係,開始做分類 kap 歸屬 ê khang-khuè 了後,自然 ē 開始有新 ê 名 teh 使用。

比論動物:狗明明有「狗」tsit-ê 名,狼 mā 有自底 ê 名叫「狼」,m̄-koh 生物學家 suah kā in lóng 歸類做「犬科」,「犬科」tsit-ê 名自 án-ne 產生,tse 道理 kap 語言研究 beh 倚 beh 倚。

咱 mā ē-tàng 舉「語系」來比並,tsit 內底 uan-nā 有 sio-siâng ê 意思 tī-leh,咱講實在--ê,3 百冬前,英語 kap 德語 ê 使用者,kám ē 知影 in ê 語言 ē tī 後--來 hōo 語言學家歸類做伙,號做「Germanic語系」?當然無可能,總--是,咱 bē-tàng 因為 án-ne 就來講 tsit-ê「歸類」號「頂層名」ê 做法 m̄-tio̍h,kám m̄是--leh?
 
Tann 問題 m̄-nā án-ne--ooh,「語系」內底 ê ta̍k 種語言,基本 tik 無經過學習是無法度互相溝通--ê, in tī 社會語言學--ni̍h 是「language」ê 界定,是「獨立 ê 語言」,m̄-koh 咱 tsi̍t 開始所講ê「台語、泉州話、漳州話、廈門話、Peneng 福建話、Philippine福建話」濟濟話語中間,是 m̄ 免經過學習就 ē-tàng 互相溝通--ê,換話來講,in 算是「方言關係」(inter-dialectal relationship),若連無仝「語言」就 ē-tàng 做語系 ê 分類來號名--a,無仝「方言」中間 kā 號 1 个「總號名」iū-koh 有啥物 m̄-tio̍h--leh?

話講倒轉--來,我並 m̄ 是反對「台語」、「台灣話」tsiah-ê 名,tsit-ê 名有伊 ê 傳統,mā 是咱母語人號名權 ê 實踐,tsit-ê 情形,就親像我想無必要去反對「泉州話」、「廈門話」tsiah-ê 名 sio-siâng,我所講--ê,是 tsiah-ê 話語中間,tik 實是「方言關係」,也我認為有 1 个頂層ê「總號名」(Holo話、福建話、閩南語)並無啥 m̄-tio̍h,án-ne niā-tiānn。

Posted by lausenghian at 10:44回應(0)引用(0)語言

October 18,2009

行動!關係口譯、翻譯


用喙喝、用筆寫....咱濟濟人 teh 主張多元語言 ê 環境,毋過,實踐有偌濟?關心語言流失 ê 學者,怹 ê 論文內底,攏明明寫講口譯、翻譯是真重要 ê 服務,是創造多語環境ê基本施設,結果--leh?Tsiah-ê 人怹本身 teh 辦活動 ê 時,敢有設置口譯?

當然,咱攏知口譯是蓋專業 ê 工課,毋閣,若是單純 tik 「華譯台」、「台譯華」,這根本是咱家己人經過訓練就做會--起-來-ê,成本嘛袂足懸,是按怎毋做?閣較是根本無想著欲做?是按怎毋實踐咱所知--ê?是按怎無欲用行動,來做社會 ê 好 tshuā 頭?


是按怎 1 擺閣 1 擺,佇大型會議內底,因為語言 ê 使用,引起台仔頂台仔跤 ê 口角,台仔跤唱 1 句:「講台語--lah!」台仔頂應 1 句:「驚有人聽無。」用 tse 也犯人嫌,用 he 嘛顧人怨!為啥物?因為主辦單位毋知通反省,自本欠缺 uì 所知 ê 理念所產生 ê 行動力!


母語箍仔、台文系所,從 kah tann 已經辦過偌濟場「國際」、「在地」 ê 研討會--a?口譯 ê 人員佇 tueh?


真歹勢,1 擺都無看--著,1 个嘛毋捌有!

Posted by lausenghian at 10:42回應(1)引用(0)語言

October 17,2009

看《簡先生》ê 感想


南風劇團《簡先生》看了--a,真深沉 ê 戲,演員有 kā 受制壓 ê 感情搬演--出-來,濟濟仝時間兩幕對話交插 ê 效果真心適(我家己 bat 用按呢寫過劇本),tsi̍t-kuá 細節做暗喻真值得去想,歕 phín-á hit 景做出雄雄跋入記持、時間倒退 lu ê 效果,有夠讚!!!看了無失望,m̄-koh tsit 款沉著 ê 戲劇手路確實 m̄ 是隨人攏 ē kah 意--ê。


欠點 ê 部份:少年女主角 ê 台語呼音有 kuá 問題(合喙音 lóng 無--去-a),劇本口白內底有 tsi̍t-sut-sut-á 台語 ê 錯誤,m̄-koh 我猶原 ē-tàng 感受著劇團有 tī 台語 hē 心神 ê 努力,規齣戲 ê 台語總 tshé 來講算是真媠氣 ê 台語!

Posted by lausenghian at 22:39回應(0)引用(0)文化

October 14,2009

【轉貼】柯柏榮出版詩集


拍賣柯柏榮

《赤崁樓的情批》12月出版

 

2003330柯柏榮發表頭1篇台語散文〈獄海浮沉〉(《島鄉》30)、2003425寫頭1首台語詩〈秀氣的歌聲〉2004.05,《時行》37);20078--月,koh tī內籬仔ê--a出版個人頭1本台語詩集《娘仔豆的春天》(開朗公司),taⁿ第二本詩集《赤崁樓的情批》(台南市立圖書館)12--月得beh出版,ǹg望台文界ê兄姊序大tàu牽成、「拍賣」柯柏榮。

照禮數,榮--a出冊tio̍h-ài歡頭喜面免費奉送咱tsiah-ê先進、友志thang tàu指正、tàu牽教,有影to--a出獄以來(2009.05.07-)場地「bē koh-khah bái--ahtsiah ē想講賣藝兼「賣身」。歡迎台文界ê兄姊以定價200 khoo、義助價5tàu őo-iánhōo--a度過tsit-ê難關。榮--a按算beh kā--kàu台南圖書館ê《赤崁樓的情批》kap手頭有ê《娘仔豆的春天》出清,thang補「柯家--素食」ê lap-khang、負債(這間店今年7月初1開張,榮--a tsham 70外歲ê老母leh huāⁿ;市面juā bái mài講,2個月無納厝租--a)。定價各2百,算是「賣藝」、賣創作ê手路。Ah nā義助價5002本做伙買800 khoo,是「賣身」、「拍賣」柯柏榮,意思是差額300400 khoo(扣掉定價),算榮--akā tak-ke借,以後日áê第三本冊(詩iah散文集)saⁿ hîng

再一次感謝tsīng-kah-taⁿ台文界tsē-tsē天使兵團一路牽挽、sio挺,歡迎來「柯--家素食」hōo—a奉待一下。

 

_________________________________________________________________

柯柏榮ê email信箱kuapiking@hotmail.com

柯柏榮ê手機á0983-692-661   0985-263-762

郵政劃撥口座柯柏榮31581582

--家素食台南市安南區長和路2178號。

 

柯柏榮詩集1《娘仔豆的春天》(2007.08),定價200、義助價500

柯柏榮詩集2《赤崁樓的情批》(預定2009.12出版),定價200、義助價500

詩集1、詩集2做伙買定價400、義助價800

 

即日起歡迎劃撥預定,按算12月中以後寄冊。

Posted by lausenghian at 21:32回應(2)引用(0)文學 │標籤:台語詩,台語文學,柯柏榮

October 12,2009

劉克襄台語吟詩


劉克襄用台語朗讀伊家己 ê 詩作。

( 2009 年 10 月初 10 - 2009 詩行 台語詩人大會 台中場,地點:中山醫學大學大慶校區 )

Posted by lausenghian at 0:03回應(0)引用(0)文學 │標籤:台語,劉克襄,台語詩,吟詩,台語文學,台灣文學

October 11,2009

2009 詩行台語詩人大會台中場
詩人:李長青、劉克襄、楊焜顯,參加 ê 人額超過 170。

其他 ê 相片 tī tsia

Posted by lausenghian at 23:44回應(0)引用(0)文學

October 9,2009

母語作家


喙舌 bat hōo 人電 kah 捲 lian
頭殼 bat 用墨浸 kah 出 hiàn
In ê 母語走反去火星 thn̂g 湠
作家為 beh 書寫生份 ê 母語
無 ta-uâ 取翻譯來變步

無 lia̍h 講翻 kah 起心適
配合全球化 ê 水流汪汪
翻譯變做時行 ê 技術
作家 tuè 流行
決定透過翻譯來 kā 後半世人貢獻

聽講
西班牙作家攏代先用法語書寫
Tsiah kā tsi̍t-kuá 語詞用西班牙語替換
Ho-lan 作家 tio̍h 用德語思考
了後揀寡字詞換做 Ho-lan 語就好
moitié-moitié
就 tī 網路發表
用紙本出版
個個 (gê-gê) 攏是母語作家!

母語作家 ê 作品有語法 ê 特色
序大人聽著耳空 khê-khê
母語作家無時間斟酌派詞 tuann-tiah
In 規心注神佈局徛三面壁

火星語 ê 風格
Tse 是母語文學 ê 所長 (tiông)
比論視覺詩 ê 媠 tio̍h 透過目睭
Sian m̄-thang 要求朗讀佳作
害字 kap 句 gia̍h 刀對戕
Khin-khin khiang-khiang
不接一--ê
是現代 iah 後現代 ê īn 聲?

歹心毒行  你
萬不一無張持
作家 ê 喙舌絞斷
Kan-tann 賰手 kap 目睭
火星語 inn-inn oonn-oonn
時到 beh 問就無路
你 m̄ tio̍h 判刑關監
罪名:
損蕩外星語言!!!

Posted by lausenghian at 21:38回應(5)引用(0)文學
 [1]  [2]  [最終頁]