2008-9 月份文章 顯示方式:簡文 | 列表

September 29,2008

風 thai 天 ê 利益


聽講 tsit-ê 風 thai 真厲害,m̄ 知 ē 造成 siáⁿ-mih 款災厄。


若 tsit-ê 風 thai 天對我 ê 意義就是:總算有時間 thang 撥出來讀 reading assignment 以外 ê mi̍h-kiāⁿ--a,後禮拜就 ài 提出句法 ê term paper proposal,若無先讀 kuá 進度以外 ê 論文,是 beh 按怎交 ē 出--來-lah。哭
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 14:58回應(0)引用(0)罔話

September 28,2008

bipolar ê 兆頭?


睏了有 khah 少,差不多 12 點去 hioh,suah 固定 5 點 hit kha-tau 就 ē 精神,了後 koh 睏就 bē 落眠。


Tsa 暗準備拜二 ê 簡報,舞 kah 半暝 2 點,早起 suah 6 點醒--過-來,nuà kah 8 點外起身,奇怪,今 á 日 kui 工 mā bē 感覺 thiám,kāng 款 koh 讀足濟冊,做足濟 khang-khuè,tse 實在無親像我所熟 sāi ê ka-tī(自底足重視睏眠 ê 人)。


生活若用 tsia̍h-mi̍h 來比論,是無味無素 ná 白蠟 sa̍h,普通時 á kap 禮拜時 á lóng sio-siāng 款,上課、讀冊、作 sit、tshuē 資料、準備上課簡報、讀冊、讀論文...,按呢 1 禮拜--過 koh 1 禮拜,無 1 工有變 khiàu,我想一般人應該早就懶--a、thiám--a siān--a ià--a,是講我 to iáu 有氣力按呢 teh 過,而且過著 koh 不止 á 有效率、有拚勢。


我真 giâu 疑我是 m̄ 是 tī mania ê 狀態,kám 講我 mā teh 行 tsiūⁿ bipolar ê 不歸路?


Mania 是真好「利用」,m̄-koh 若 tsiaⁿ 實是按呢,mania suah 鼓了後 ê depression beh 按怎度?時到 siáⁿ 人救--我?到時功課 kap sit 頭 beh 按怎? Aih...煩惱 mā 無 khah-tsua̍h。

Posted by lausenghian at 22:51回應(7)引用(0)罔話

September 27,2008

Tuè 人時行


Tsit-tsām-á 無閒 thang 來 tsia 畫山水,只好借 PTT 鄉民做--ê 影片來 tuè 時行 ê 話題。


Posted by lausenghian at 14:09回應(0)引用(0)罔話

September 14,2008

讀冊心得


若是 Ritzer ê 講法是 tio̍h--ê,按呢我 tsìn 前聽趁 Karl Popper tī《開放 ê 社會 kap I ê 對敵》--ni̍h ê 描寫,kā Marx 當做 1 ê historisist 是誤會--i-a。


當然 tsit-ê 部份 iáu 有無確定性 tī-leh,因為 Marx ê 著作 tī 無 kāng 人 ê tshuì--ni̍h,就比論《聖經》tī 無仝教派、學者中間有無仝 ê 開 thiah sio-siâng,tiāⁿ-tiāⁿ 是 1 人講 1 話,taⁿ Marx 本人已經過往,咱真 oh 去 pué-huē i 原底 ê 想法是 siáⁿ 貨。


總--是為著 Ritzer ê 緣故,拙者決定 mài kan-taⁿ 聽一家之言來看待 Marx,ē-kha 引 Ritzer ê 講法,來 hō͘ ka-tī 對 Marx ê 認 bat 有 thang khah 平棒。
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 20:12回應(1)引用(0)想參詳

記錄


風 thai am 天 khàm 地,我有淡薄 á 失去時間感,日--時、暗時,taⁿ 幾點?Lóng 無 kài 確定。


也 tsit 款時 tsūn tī 別人 tau hia 所留 ê 話 ē 有帶 siáⁿ 款啟示 iā kú-káⁿ?決定 ka 翻譯記 tī ē-kha:


若 tsún 講咱 tsiâⁿ 做人 ê tsit 內底有包括軟 tsiáⁿ kap 受制限 ê 成份,按呢 tsiū 某 1 ê 程度來講,存在就是正義,無 toh-tsi̍t-ê 階段 iah toh-tsi̍t-ê 決定是 ē-tàng 翻頭重做--ê,taⁿ hit-ê 條件 kap 環境已經無 tī-leh--a。


總--是,咱猶原 iáu 有未來。

Posted by lausenghian at 0:38回應(0)引用(0)quasi-twitter

September 12,2008

Antonio Gramsci


暗頭 á 陪老師 tiàm 所辦 kho͘-pih,準備後禮拜 ê syllabus,大多數 ê 冊我 lóng m̄-bat,究真 tsit 幾月日 ê 時間,除去村上春樹、Dostoevsky ê 小說,ē-sái 講全全 teh 讀句法 ê mi̍h-kiāⁿ,當原初想 beh 好好 á kā 文學、社會理論讀 hō͘ 透徹 ê 野心,無意中去 hō͘ 有限 ê 時間 kap 氣力所擦消。
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 23:57回應(3)引用(0)罔話

September 8,2008

海‧montage


戲棚頂有 hit hō 人,戲棚跤就有 hit hō 人。 ~Hō-ló 俗語


搬戲 tsit tsân 代誌,有人講 tio̍h 搬 kah 生真活 lia̍h,kap 現實生活 kāng tsi̍t 樣 tsiah 有夠 khàm;有人講 m̄-nā,ài 比平素時 á koh khah hàm--kuá,按呢 tsiah 有法度突顯戲劇 ê 力量。咱暫且 kā 關係 1 ê tsiūⁿ 格 ê 演員 ê 討論按下,kā 觀察 ê 範圍 koh hùn 大:戲劇本身--leh?戲劇本身 ê 表現方式 kap 現實生活 kám 定著 ài 有距離?或者是換 1 ê 方式來問:戲劇 kám bē-īng 得就用現實生活 ê 款式來展現?
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 0:12回應(3)引用(2)電影

September 4,2008

Toh-tsi̍t 向?


Beh 暗 á 行過運動埕,雷公雨停著 m̄ 甘 m̄ 願,iáu bóng phùn kuá sap-á,káⁿ 是天氣 ê 影響,雄雄翻頭想過去 tsit 7、8 冬,suah 感覺 ka-tī teh 行 1 條自我毀滅 ê 路。


講自我毀滅,m̄ 是因為目今 teh 想退悔,當然若照 tsit 世間時行 ê 觀念來看,koh 若 beh 用 tsit 世間一般的 ê 價值來比 phīng,我 tsîng-kah-taⁿ ê 濟濟行做 kap 選擇,有影是瘋痰蔽心,m̄ 知損蕩 juā 濟機會 kap 利益,總--是 koh khah 按怎,tsiah-ê 思考 iáu m̄ 是我艱苦 ê 因端,因為我知影,若 m̄ 是 hiah-ê 經歷 tu--我 tsa̍k--我,我恐驚 á 無才調行 tsiūⁿ 需要足有決心 tsiah ē-thang 起程 ê 路,koh tsit 條路有影是我想 beh 行--ê,m̄-koh,過去 hiah-ê 代誌,suah mā 實 tú 實顯出我個性(運命?)頂 kuân 驚--人 ê 欠點,koh tsit-ê 欠點 taⁿ 猶原縖我縛--我,不時 beh kā 我 sak--lo̍h 去看無底止 ê 深坑--ni̍h。
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 21:30回應(1)引用(1)罔話

像 1 粒 ing-ia


像 1 粒 ing-ia hiah-ni̍h-á 卑微 teh 活,也自然 tik 欠缺 kā tsit 粒 ing-ia 滅無來行向 tháu 放 ê 氣力 kap 勇敢。


無法度描寫 tsit 款悲哀 ê 感覺。

Posted by lausenghian at 0:06回應(0)引用(0)心內話

September 1,2008

回批,兼做《海角七號》心得 pha 2


○○○○,


Tse 實在是真大 ê o-ló,你講有文學氣質 ê 人 lóng tsiaⁿ 愛哭,koh 講 A 仁老師 mā tsiok 愛哭,m̄-koh 因為看影戲流目屎 ê 人是 put-tsí-á 濟--neh,用 tse 來判斷「文學氣質」,kám 有準憑?


其實我有時 tsūn 是 tsiok 麻痺--ê,親像我看 Katyn (中譯〈愛在波蘭戰火時〉)ê 時就 lóng 無 siáⁿ 感覺,明明足慘 tsheh,明明牽涉無天理慘 ê 大屠殺,明明牽涉無公義 kap 對人權、人性真傷重 ê 窘逐,我 suah tsiok 麻痺、tsiok 麻痺--ê。


我想 tse m̄ 是無原因--ê,tsit 段時間 kah tann,我 ê 目 tsiu lóng 一直無法度 uì「個人 ê 運命」頂 kuân 徙--開,你想:1 ê 族群、iah-tsiá 是人類全體,kám m̄ lóng 是個人 ê 集合,總--是孤孤單單 ê 個人,káⁿ 是比 1 ê 族群或者是人類全體 koh khah 衰 lám,若準群體 ē 去受著逼害,按呢,個人恐驚 á koh khah bē 免得受著逼害,甚至,是 uì 平平是人類:1 ê、koh-khah 是 1 陣人類 ê 逼害。


人類上可悲--ê,是全無理路--ê 透過制度、結構、價值觀 ê 結合,對個人 ê 自由、選擇,進行有形、無形 ê 壓逼,m̄ 管 tsit-ê 個人 ê 自由是 m̄ 是有干礙 著別人。


我真願意 koh 去 kā tsit 齣電影看 1 擺,你 siáⁿ-mih 時 tsūn 有閒?S. H

Posted by lausenghian at 23:16回應(4)引用(0)電影
 [1]