2008-7 月份文章 顯示方式:簡文 | 列表

July 29,2008

練 siáu 話?


Bē 走閃--得 ê 代誌,是 íng-íng ē tsông 來 tī 面頭前--ê,若有影 tio̍h 去 hō͘ lòng tsi̍t-ē 裂胸散甲(li̍h hing sàn kah),he mā 是無 tā-uâ ê 代誌,只好 khiā-thîng-thîng,心頭 huāⁿ 定講:「做你來--lah!」

Posted by lausenghian at 0:06回應(0)引用(0)罔話

July 27,2008

Fung-wong


風 thai beh 來--a,名叫「鳳凰」,呼音是「Fung-wong」,是世界 ta̍k 國替風 thai 所號 ê 名內底,香港所提出 ê 名(中央氣象局 ê 說明)。


1998 年風颱委員會決議 beh hō͘ 國際共同號名 ê 時,香港已經 hō͘ 中國管,m̄-koh in 無因為按呢就 lóng 改講北京話,就 tsún beh kā 風 thai 號名 來交國際共同使用,in mā 猶原用 in ê 母語呼音,是「Fung-wong」,m̄ 是「Feng Huang」。


Kāng 款有權號名 ê 澳門,mā sio-siâng 取在地 ê 母語廣東話來呼音號名。


台灣--leh?台灣無資格參加 tsit-ê 組織,所以無參與號名,總--是台灣若有權,kám 敢用 ka-tī ê 母語?台灣 to 無 hō͘ 中國管,suah 已經足 ài 用北京語,m̄ 敢用母語。


台灣人有影 khah 輸香港人。

Posted by lausenghian at 16:11回應(1)引用(0)語言

想無題目--a


Taⁿ 了後,無 koh kā 酒當做工具,mā 無 ài koh lim 艱苦酒,m̄-nā 歹 lim,精神了後 koh tio̍h hîn 掛吐,bē hô,真正 bē hô。


對人生,我 tio̍h 按怎想 khah 好,beh 取 siáⁿ-mih 款立場?我若已經 m̄ 是 2 冬 iah 1 冬前 ê 我,按呢 tsit-má tsit-ê 我是 siáⁿ-mih 款款式?Kám 有 khah 好,想法 kám 有 khah tsām-gâm?


Tsit-ê 好,m̄ 是指符合別人 ê 期待、mā m̄ 是 beh 去遵 thàn 社會 àu-tah ê 規範,是想來去倒了後,我 ka-tī ê 價值觀,我對做 1 ê「人」 ê 要求,甘願著磨 mā 無 beh 放棄--ê,老老實實 teh「活」ê 要求。


「人」,m̄ 是「社會的 ê 動物」ē-tàng 說透流--ê,人,m̄ 是 kàu-hiā siū--ni̍h 1 隻 1 隻 ê káu-hiā,受債、合作、phah-piàⁿ kah 死。


歯車のひとつにならなくてはなぁ


我,是「我 ka-tī」。

Posted by lausenghian at 10:17回應(1)引用(0)心內話

July 26,2008

自按呢無消無息


自大學時代 kah taⁿ iáu 有連絡 ê 以早教會 ê 朋友,差不多是無--a,一直到 ná-tshan 像是兩月日前,tī 路--ni̍h tn̄g 著 1 ê,koh kā 我討手機 á 番 kap MSN,我有 hō͘--i-lah,人 huân 人,教會 huân 教會,無道理 suî kā 人起 khiàn 頭。


頂禮拜 i 總算 tī 網路頂第 2 擺 kap 我遇--著,to 我實在是 1 ê 真貧惰上線 ê 人,就 tsún 有上線,mā khah ài 掛離線展掩身法;i 開 tshuì 無 kah 第 3 句,就問我 kám ē tiàm 教會 kap i saⁿ tú,我 tsiah ka 講我 bē koh 去--a,理所當然 i 有問是按怎,tsiah 久 ê 代誌--a,實在足懶 si koh 解 sueh kui 大堆,kui 氣送 2 ê 連結麻煩 i ka-tī 看,是兩篇 tī 一倒水關係信仰 ê 文章,送--過了後,我有先 ka 會失禮,講:「寫了若有 khah 帶情緒,請諒情。」  I koh 緊 mé-mé kā 我講 i 絕對 bē,講 i tsiah 無 hiah gâu tio̍h 驚--leh 等等。


自 hit 工了後,無 koh 再連絡,i 人 mā 無 koh tsiūⁿ 線,電子批 mā 無,當然手機 á iā 無 khà--來,m̄ 知 kám 是真正 ka 驚--著。


我承認 tī in ê 印象內底,我 ê íng 過 kap tsit-má tiaⁿ-tio̍h 是 thang 比天差 leh 地,是講 heh 驚--in tsāi-tsuí m̄ 是我 ê 本意,我僅僅是 beh「是,就講是;m̄ 是,就講 m̄ 是。(太 5:37) 信仰雖然 m̄ 是獨獨頭殼內 ê 項 mi̍h,總--是,若去相信想來去倒明明是 sio 踏 thut ê「道理」,kám iáu 有法度講是「老實 ê 信仰」? He 是迷信 káⁿ m̄ 是?

Posted by lausenghian at 19:29回應(0)引用(0)心內話

兩件新聞‧兩个感想


蘇安生 hō͘ 人 tsing--a,人著傷送去和平病院,若借邱毅 hit kho͘ siâu-phīⁿ ê 話來講:「無想講蘇--先-生 ê 身體 tsiah-ni̍h-á bái,無 phah lóng m̄ 知!」 希望天公伯--a 保庇蘇--先-生,ē-tàng 食 khah 久長--leh,mài  sió 修理 niā-tiāⁿ 就自按呢行--去;另外,為著邱立委 ê 健康設想 ,我做選民--ê,真希望邱毅立委出錢倩人來 kā ka-tī tsàm-tsàm siau-siau--leh,按呢咱就知邱立委是有勇健或者是無--a,無--者,若邱立委無張 tî tshiⁿ-tshioh 死,是 beh 叫咱 hit 了後去 toh 位聽人練無天良 ê siáu-thiúⁿ-á 話--leh?

油價 uì 上 kuân 點 kah taⁿ 已經 pua̍h 15 %--落-來,麥 á mā uì 最 kuân 價落有 40 % hiah ke,hō͘ 我想著久久無 liū ê 經濟學,有講:「價 siàu 是 1 支看 bē 著 ê 手。」 講的實--ê,tsit 支手有影 gâu,通世間無有 kap  tsit 支 ē 比 phīng--得-ê!

Posted by lausenghian at 18:18回應(0)引用(0)罔話

July 25,2008

無著落 ê 著落


對你是有話盡腹 piàⁿ--ê,話柄長長,無修無削;話仁 tshuaⁿ-tshuaⁿ,無 am 無 khàm;


無先梳妝打扮假做別人

無叫小弟 khiā 風 khah 免人 phah-tsām

老老實實 大大典典


1 ê 人若是講伊:「無 1 件有著落(tio̍k-lo̍k)ê 代誌。」按呢伊上無有 1 件代誌是 tsāi-tsuí 的確--ê:「伊特斷無 1 件是確確實實--ê,包括伊對你所講 ê 話。」 話,就親像浸--過 khoeh--過 ê 葡萄,tuè 時間 leh 過,無法度 koh 向望 iúⁿ 有葡萄汁,是激做酒、uà 做醋、或者是啥乜款別項 mi̍h,請原諒伊 gâu 想退悔 gâu hiau 變,因為伊「無 1 件代誌有著落」。


Kám 有人 ē-tàng tsiâⁿ 做伊無著落 ê 性命內底,hit 1 件確定 ê 代誌?

Posted by lausenghian at 8:55回應(0)引用(0)心內話

July 22,2008

'ing' kap 'eng' pha 3


Amo 來 thok 頭,今年國史館出版 ê《台語文運動訪談暨史料彙編》內底,張裕宏教授有對「ing」kap「eng」ê 使用 koh 做說明,taⁿ 拙者 mā 拜讀--a。


Beh 引用 kap 討論 ê 代先,tio̍h 先 thiah-pe̍h:《台語文運動訪談暨史料彙編》(p.211)張裕宏教授 ê 說明,kap 語音學(phonetics)、音素學 (phonemics)khah 無 tī-tāi,若是 beh 做比較的 khah 學術上 ê 理解,猶原是張教授 2002 年 ê hit 篇論文寫了 khah 清楚。(請參考:另外 1 款看法 - 'ing' kap 'eng' pha 2,(Tiuⁿ 2002:3))。


張教授 tī《台語文運動訪談暨史料彙編》--ni̍h,無 uì 音素分析 ê 角度出發,單純 tsiū 採用「ing」了後對未來台語語音 ê 影響來分 thiah,i ê 論點引 tī ē-kha:
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 9:28回應(4)引用(0)語言

July 21,2008

滋味


Peh tsiūⁿ 椅 kó͘ 頭
去 sa hē tī kuân-kuân-kuân ê 櫉 á 頂
Té 1 粒 1 粒 ná 糖霜 á ê 玻璃罐 á
無先梳妝打扮假做別人
無叫小弟 khiā 風 khah 免人 phah-tsām
老老實實  大大典典
Kā 肥軟肥軟 ê 手 pán 伸入去罐 á 內
有時 kui me
有時 ni--1-粒-á
緊 that 入去 tshuì-khang


Ah!Siáⁿ-mih 滋味?


用想--ê   就叫做大漢 ê 滋味


過某 tsi̍t-kha-tau ê 大漢 gín-á
坐 tiàm 櫉 á-kha tùn-teⁿ
煩惱去 tsīⁿ 著極歹味 ê 臭丸 á
驚了去 sîn 著 sī 大 ê 竹箠 á
甘願 sīm tī hia 用心逃閃 koh 逃閃


走閃做 gín-á ê 滋味

Posted by lausenghian at 23:38回應(0)引用(0)心內話

July 20,2008

另外 1 款看法 - 'ing' kap 'eng' pha 2


一直想 beh tshuē 關係「eng」kap「ing」書寫無仝 ê 分析、看法,taⁿ tshuē--著-a,張裕宏教授 tī i 2002 年 ê 1 篇論文:〈The Forces in the Tug of War of Taiwanese Orthographic Change〉內底有 tsi̍t-kuá put-tsí-á 心適 koh 有道理 ê 看法,thang the̍h 來 hō͘ ta̍k-ê 參考。


Tsit 篇論文所討論--ê,雖罔是傳統 POJ kap TLPA,總--是因為教育部台羅採用 TLPA ê「ing」來替換傳統 POJ ê「eng」,所以 tú-tú 好 liú-la̍k--ê 是 kāng 1 件代誌。


拙者感覺 tse kui-ê 分析內底,對我上有說服力--ê,就是「音素學是 teh 變猴弄」(phonemics is a 'hocus-pocus') tsit 句話,tse mā 是我 tsìn 前 leh 上語音學 ê 課 ê 時不時 ē 有 ê 感覺,「變猴弄」ê 意思當然 m̄ 是烏白舞,總--是,咱 ài 知影分析 ê 理路/手路絕對 m̄ 是獨獨 1 種,mā tiāⁿ-tiāⁿ 無 hit lō 標準答案;tsit 項代誌,若掀 IPA 手冊看後 piah 所附無仝語言 ê 分析 ,kā 相對比,tiāⁿ-tio̍h ē 發見 kāng 1 件/項,無 siâng ê 分析者無一定取 kāng 理路/手路 ê 狀況。


我認為教語音學 ê 先生無應該無講著 tsiah-ni̍h 基礎 ê mi̍h-kiāⁿ。


原諒我無 beh kā 論文原文翻譯,因為我無 hiah kut 力。
墨 ...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 22:38回應(2)引用(0)語言

'ing' kap 'eng'


(Tsit  tah 是 1 通電子批內底 ê 1 部份,有改寫--過)


在我 ê 想法內底,無 hit 款無用 toh-tsi̍t 種系統就 bē-sái--tit ê 代誌,使用 TL,mā m̄ 是出 tī 非理性 ê 感情因素,獨獨是考慮運動 ê 層面 niā-tiāⁿ,koh khah 免講對傳統 POJ 我根本無歹意,tsìn 前 tī TGB 看著 hiah-ê sianpai 講有人 beh 消滅 POJ,hit 種講 tháu-khuì ê 反應,hō͘ 人感覺真疑 ngā mā 真無奈。


Beh 討論 ê 代先,我承認 in 參與 tī 羅馬字整合 ê 大粒 lu,溝通方面的實做了有夠 bái!
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 15:13回應(0)引用(0)語言
 [1]  [2]  [3]  [最終頁]