2008-5 月份文章 顯示方式:簡文 | 列表

May 30,2008

有白話字 ê 歌仔戲博士貼


Kok-seng-ia Phok-su-tah
Tiàm 路邊 siam 著 tsit 張博士貼,演員的實是一 tòo 一--ê,而且,戲齣 ê 名竟然有白話字!!!斟酌 kā 看,he 白話字 m̄ 是 teh 替漢字標音--ooh,漢字 ê 戲名是「鄭成功」,白話字 ê 戲名是寫「KOK-SÈNG-IÂ」(國姓爺),koh i 佔 ê 位是一般 人用來 khǹg 外文翻譯 ê 所在,uì tsia thang 知設計者 ê 思考有影 m̄ 是粗平直 á ê 有概念。(是講拙者對鄭成功並無好感  tō-sī)


註:Kiám-tshái 有人想 beh 問:是按怎我 beh kā poster 講做「博士貼」,有問題 ê 人請代先 kā 我回答:「是按怎華語 beh ka 叫做『報』?」,kám 講 tsit-ê 項 mi̍h kap 有 siánn 款牽連 tī-tāi ???
貓

Posted by lausenghian at 15:00回應(0)引用(0)文化

1 科 tú 3 科


Syntax 下課了後,總是有 1 種重頭生 ê 感覺,m̄-koh tòng 無久,因為下課 ê kāng tsit-ê 時間,就親像人鬥走起鼓彈銃「piáng」--1-聲:後禮拜 ê 課已經對頭直直 tsông--來-a:超過 100 頁 ê reading assignment,koh 有作業,再加上koh 後禮拜 ê term paper presentation(kan-tann 文獻回顧 tio̍h ài 解決 reading assignment 無算,另外超過 100 頁 ê 論文 ài 讀 ài 整理 無,偏偏 á 我是 1 ê 足 han-bān 讀冊 ê 人,而且,tsit 學期 to m̄ 是獨獨修 tsit 門課 koh,別門課 kám 無別門課 ê loading--sioh 冏r2


事實講 tann 是無半 si-á 鬥志,e-poo tio̍h 代先 kā 編輯 ê khang-khuè kha̋n-jió,m̄-koh tsi̍t-ē 想著頭前 ê 日子 tsiah 歹度,kui-ê 人 kan-tann 顧 teh 起烏暗 hîn。

Posted by lausenghian at 14:42回應(0)引用(0)quasi-twitter

May 29,2008

Hiàng 時


Tsa 暗用 3 點鐘寫句法宿題,內底有點半鐘是 leh 讀 1 篇論文(讀無了就寫無路來),讀一半 suah leh tuh-ku,hōo 我想著國高中 ê 時 hōo a-pah ah tiàm 冊桌讀冊,ná 讀頭 ná tìm ê hiàng 時。


Ing 暗 huān-sè tio̍h 去外口讀,khah bē hiah ài 睏。

Posted by lausenghian at 18:23回應(0)引用(0)quasi-twitter

May 27,2008

有 hit-lō 氣味


收著國立台灣文學館周定邦老師 ê 批,內容貼 tī ē-kha:


各位台文界 ê sia̋n-pái 平安 :


台灣文學館「2008年台灣文學獎」增設「台語小說」創作獎,獎金20萬,kan-na 揀 1 ê,台文界 ê 朋友,ta̍k-ke 來「仙拚仙」,歡迎踴躍參加,相關資訊請看下面網站資料:2008 台灣文學獎徵獎

...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 23:43回應(0)引用(0)文學

May 21,2008

Tsit 擺,是路--ni̍h 有聽--著


自 2 冬前就想 beh 寫 tsit-ê 故事--a,hit-tang-tsūn 真趕狂 tī 字盤頂 khà 足濟字,m̄-koh 寫無 juā 久就犂礁(lê-ta)--a,因為真 ta-sò、真無味;tann 2 冬過--a,有幾 nā-ê 別款 ê 故事出世,連電腦 to 換--a,tsit-ê 故事 suah iû-guân 無動無 tân。


一般來講,故事 khah sîng 是 uì 港口 tú lia̍h--轉-來 ê 魚,jú 早料理是 jú 好,ke hē 是 ke hāi--ê niā-tiānn,若 hē siunn 久,khah 濟是 kui 尾歹了了,hōo 人 bē 假 siáu。
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 21:54回應(0)引用(0)文學

May 19,2008

Khang-khuè liāu-liāu


Tai-tai penn-inn
無氣力 thang 寫啥--a,若有氣力,mā koh 有 1 篇允--人-ê,hām 1 篇允 ka-tī--ê ài 還--leh,總--是無 hit-lō 精神。


1 pái 顧 3 本冊有影 siunn ngē-táu,tann 工事差不多 beh "suah",當頭對面 lòng--來-ê,"suah"是另外 n 件工事,心肝內不時直直 hán 無聲--ê:「我 beh 讀冊!我 beh 讀冊!」 Koh khah 按怎講,我 ê「本業」是學生--neh!冊 kā tūn leh hōo 紙虎 khè,beh 怎樣 ē 過心?

Posted by lausenghian at 23:11回應(1)引用(0)罔話

May 17,2008

日頭 hânn「府」


日頭 hann 總統府
拜六時 á mā 去作 sit,論真講有影真 thiám,tsit-tsām-á án-ne tshia-pua̍h-píng 兼過掛,hōo 我 koh ta̍uh-ta̍uh-á 有 tòng bē-tiâu ê 感覺,直直想 beh 起歹。


行路 beh 轉厝 ê 半 tsām,經過凱達格蘭大道,晚 poo ê 日頭無山 thang hânn,自 án-ne khuè tī 總統府 ê 肩 kah 頭,hām luī 起 lih tī 路燈 thiāu ê 旗 á sann thīn 頭,色水怪 gia̍t 怪 gia̍t,我無 ke 想,緊 mé uì phāinn-á 底 kā khamelah sa--出-來就 lia̍p。


Tú hip--suah,行無幾步路,日頭已經 pua̍h 倒,liàn 落去總統府 ê 後 piah 面 - hit 位看 bē 著 ê 所在。


你 kám 有聽講明 á 載 ê 日頭定著 ē koh peh 起?

Posted by lausenghian at 21:27回應(3)引用(0)罔話

May 12,2008

教育部母語文學創作獎


本底 lia̍h-tsún 政權相替換,tsit-ê 活動 ē tsuann-á 走消--去,無想講今 á 日公告--a;是講 he 公告著有夠「輕聲細說」,若 m̄ 是拙者 tī 教育部網站 tsiau-tshuē 申請學程 ê 文件,無張 tî 去 iánn--著(原底 ê 位址),恐驚 á 活動辦 suah to iáu m̄ 知。


咱 ke 話 mài 講,因為 thài 無閒 tī--leh,一來二去,分詩、散文 kap 短篇小說(戲劇)3 類,獎金上 kuân 是台票 6 萬,無限制用字(作者 thang ka-tī 選擇 kah 意用 ê 漢字、羅馬字系統),beh 進一步了解請直接 launloo 簡章來看。


希望 ta̍k-ê lóng ke 寫 ke 投--kuá,官方頭 tsi̍t-pái ê 母語文學獎項,咱做伙用字盤 kā thīng kā kīng!透過數量 kap 品質,kā khoo-á 外拆明母語文學已經 m̄ 是包屎尿 tsū ê 幼嬰 á--a,咱有比 in ke khah 肥 koh 厚 ê 田 thôo、收成 tsē-tsē,koh tsin 內底有比 in lè-táu、幼膩 ê 作品,證明母語復振 m̄-nā 是世界 ê 趨勢,m̄-nā 是 Èire 遠 tau ê 歷史,而且是 in 目 tsiu 前實 tú 實 hiánn 目 ê 光彩!

Posted by lausenghian at 23:32回應(1)引用(0)文學

May 8,2008

XP!?


Kā Gmail 開--開,看著 TGB (1个發批群組)寄--來 ê 1 ê 主題,號做「KKS in XP, bugs?」,無張 tî tsi̍t-ē 看,雄雄致覺 ka-tī 對「XP」tsit-ê 詞 ê 頭 tsi̍t-ê 反應,m̄ 是一般的 ê「Windows XP」,suah 是 TG ê「X-phrase」‧‧‧hit tsi̍t-tiap-á 久 uì 頭殼內底浮--出-來-ê,是句法結構,是 1 欉 2 ue 2 ue 直直 tshun 長 ê 樹 á(parsing tree)‧‧‧驚


總講--1-句,本學期上 kài 恐怖 ê 課,已經 tī 我幼 tsínn ê 心--ni̍h,留下深深深、血 sai-sai ê khang-tshuì--a‧‧‧哭

Posted by lausenghian at 19:08回應(1)引用(0)罔話

10 冬後 koh 張 tî


(Ē-kha ê 引用說明:《Le Petit Prince》- 原作者 Antoine Saint Exupery;翻譯:Lim Kianhui;漢字 kap 羅馬字有經過引用者替換)


第11部


  第二粒行星頂面 tuà 一个愛風龜 ê 人,咱暫時著叫伊「風龜神--ê」、抑是「謗風水 ke」著好--ah。
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 0:27回應(0)引用(0)文化
 [1]  [2]  [最終頁]