2008-2 月份文章 顯示方式:簡文 | 列表

February 28,2008

對色水有感


Tsa-hng e-poo 1 个學長 leh 做運動(m̄-sī 練身體 hit 款運動),1 个學姊 kún 笑 kā 虧是鱟血青--ê(i 用華語講做『墨綠』),學長無 tú-tshùi,kan-tann 強調 tsit 擺 beh piànn 倒顧面桶 ê 機會在 tī 鼓舞笑綠--ê(『淺綠』)出來 tǹg 票。
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 18:32回應(0)引用(0)政治

February 27,2008

因為鎮魂曲安 hioh ê 韓國人


廣告 lóng 是用『德意志安魂曲』做主題,m̄-koh 我根本是因為 in beh 加奏蕭泰然 ê 1947 序曲 tsiah 去聽 tsit 場音樂會--ê,雖 bóng 兩位音樂家 ê 樂派、風格無仝,兩 tè 樂曲 ê 曲式 mā 無 siâng,beh 直接比 phīng 是真無公平,m̄-koh 我猶原 beh 講:有影 1947 序曲 khah 好聽!好聽 kah 超過 1 萬倍!!!


M̄ 知是按怎 sì-khoo-lìn-tńg 坐足濟韓國人,倒手爿 hit-ê 韓國 tsa-poo 人氣質足 bái 無打緊,演奏 ê 中間 suah 不時 leh 出聲講話 鬼 總--是 Ein deutsches Requiem 尾--a kiânn 靈,i m̄-nā 睏--去,koh 睏 kah 起 kônn,有影 hàm kah 出水 線

Posted by lausenghian at 22:58回應(1)引用(0)文化

February 26,2008

惜皮


16 歲 ê 1 个暗時,Atai uì 5 樓 phâng 1 碗公圓 á,起 lih 樓頂 kap 小弟分 leh 食,食了 beh kā 碗公 the̍h 落去樓 kha 洗,無 tiunn-tî lut 手「khiang」1 聲 siak tī thôo-kha,碗公破做幾 ā tè,代誌發生著青 tiānn 白 tiānn,Atai kha 步無 tòng,好死 m̄ 死對破片 kā hua̍h lueh,破去 ê huî-á 利劍劍, tú 好 tī 大步拇 liô 1 khang,Atai ànn 落身看,khang-tshuì tsiah 開 ê 時白粉白粉,親像 3--月ê 雨水 tú 洗--過 ê tsínn 芽,koh mā bē thiànn,tìm 紅 ê 血 tī 白 sí-sat ê 肉 nn̂g khuann-khuann-á tòo 染,親像用水筆 ùn 紅銀朱 hiù tī 棉 á 紙頂 kuân hit-tsi̍t 樣,liâu-liâu-á thuànn--開,無仝 ê 位 á 是,大步拇 ê 紅是 uì 棉 á 紙內底 sìm 倒出--來-ê,血水 tī khang-tshuì jú 積 jú tsē koh jú 積 jú tsē,是微細世界 ê 1 pái 海 tiùnn(siáng 人 m̄ 是按呢看待 ka-tī ê 細 lih「大」khang leh?),血 íng giâ kah 尾--a 做 tsi̍t-ē 「崩」落--來,tin 過 kha-tê,kui-ê「pua̍h」tī 烏 tòo 紅 ê thài-luh 頂面,血滴破--去 ê 時ka-tī bē-ài 出聲,kan-tann tiām-tiām phak tī thài-luh 頂 kuân,暗紅 ê thài-luh 配暗紅 ê 血水,1 點 1 點,日光燈 ê 白光 tshiō 著 mā 看無 kài 明。
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 23:53回應(0)引用(0)講古

February 25,2008

2008 A-khioh 賞簡章


國內到 tann 歷史上久長、上有代表性、koh 獎金數額上 kuân ê 母語文學創作、母語論文寫作 ê 獎項:A-khioh 賞 2008 年 ê 簡章公告--a,請 ta̍k-ê tàu 傳鑼、koh 本身 mā thang 把握機會準備投件,詳細 ê 說明,請看 李江却台語文教基金會 ê 公告,mā ē-sái 直接下載 簡章檔案 參考。

Posted by lausenghian at 23:41回應(3)引用(0)語言

February 23,2008


問講是按怎、nah 無 ài

I 注神直 tshuē

Tshuē 無疑問符--ni̍h 自底 ka-la̍uh ê 意義
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 20:28回應(0)引用(0)心內話

《Revizor》改編 ê 歌 á 戲


羅西亞作家 Gogol (『果戈里』) ê 戲劇《Revizor》(『欽差大臣』)所改編 ê 歌á 戲,3 月初 1、初 2 beh tī 城市舞台演出!

河洛歌仔戲團 欽差大臣
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 0:15回應(0)引用(0)文化

February 16,2008

金枝演社《山海經》


Sanhaiking
金枝演社 4--月 beh tī 滬尾砲台演 Holo 話新劇《山海經》,tsit 齣劇 pān-phue ē kap in tsìn 前 bat tī kāng 地場出演 ê 《Troy》(特洛依)sio-siâng:服裝 kap ke-si 頭真 tshuàng-tiám,m̄-koh 講 ê 話句 ē khah 文,khah m̄ 是咱平素時 á 用 ê 白話。


4 月天 ê 溫度應該是足爽神--ê,kan-tann 向望 mài 落雨 niā-tiānn,有心適 beh 看戲 ê 人 ài 緊去訂票 oh!因為 2--月 20 了後就無 75 折 ê 割引--a,緊!
眨

Posted by lausenghian at 23:00回應(0)引用(0)文化

February 14,2008

Thàn guá iáu siong-sìn


Tī siā-huē kiânn-ta̍h iok-kî-lio̍k mā ū 10 tang--a, tō tsún jîn-tsîng sè-sū bô bat thàu-thàu, lâng-bīn sè-bīn uân-nā ū o̍h--kuá leh, guá sîng-jīn ka-tī m̄-sī uì sim-kuann-ínn-á lâi sioh-tsîng ê lâng, m̄-koh ū-iánn ū put-tsí-á nńg-sim ê kò-sìng, sī kóng nńg-sim bóng nńg-sim, suah siōng tsheh "hōo i tsiūnn ta̍h-pang, suah beh tsiūnn bîn-tshn̂g" ê pe̍h-ba̍k-bâi-á.
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 22:19回應(0)引用(0)心內話

February 11,2008

若 beh koh tshiû


廣興宮石枋 2
Tsa-hng tī 網路頂 bóng tshuē 看平埔族信仰 ê 漢化有啥資料,tann 看--起-來,Tshîng-á-kha 山神土地公 kap 戴代王公 ê 身份若 beh koh 進一步 tshiû 根元,kiám-tshái kan-tann tshun 看「福德正神」ê 石牌 á 後 piah 面,kap 究 khàm 王公廟是按怎無用 ang-keh 桌,suah ùi thôo-kha kui-ê khōng kuân 來 tshāi 王公 ê ang-á tsit 兩項--a。
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 23:20回應(0)引用(0)文化

February 10,2008

社會制度--ni̍h ê 準亂倫心理


接 suà tsìn 前關係婚姻 kap 愛情 ê 討論,拙者無 tiunn-tî 想著:親像現此時 ê 主流社會制度設計,根本就有 Oedipus kap 亂倫心理 ê 必然性,設使咱承認婚姻 ê 本質 iah 是現實 m̄ 是久長 ê 愛情,翁 á 某出尾是 ná 像親情 (quasi love of kinship) ê 關係,tsit 款 ê 關係 suah 睏 kāng 頂眠床,而且有性關係,tse m̄ 是 ná 親像亂倫(quasi Oedipus complex; quasi incest)無是 siánn-mi̍h?


想真咱 ê 社會,窮實(khîng-si̍t)mā 無 kā「愛情」kap「性」kap 做伙來想(tse 聽講是大多數女性 ê 價值觀)kám m̄ 是?Tsiâu-ûn ê 性行為 tio̍h tī「某 1 个人」kap「1 个 tàu 陣 kah 兩人之間 ê 關係差不多無 koh 有愛情 ê 成份 ê 對象(婚姻對象)中間發生,tsiah 有上 kuân ê「正當性」,按呢,人對 hit-ê 關係 ê 演變(變 kah ná 像親人)kap 仝時 kā hit-ê 對象看做、mā 實際上當做性行為 ê 正當 koh tong-ûn ê 對象,kám m̄ 是某 1 種程度 leh 造成 Oedipus / 亂倫心理 ê 產生?
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 23:38回應(3)引用(0)文化
 [1]  [2]  [最終頁]