2008-1 月份文章 顯示方式:簡文 | 列表

January 30,2008

喜豬橋


Hi-ti Kio
基隆人應該 lóng 知市區東 pîng khuà tī 河頂 kuân kā 信一路 kap 仁一路 tiò 做伙 ê hit 12 條用 12 生相號名 ê 橋 honnh,倒爿 tsit 條是相豬--ê 眨


Hip tsit 張相已經是半冬外前 ê 代誌--a,tann koh 斟酌 kā 看,tsiah 發現 tsit 隻豬 頭 khiàn 天真 tshàu-iāng neh,iā hōo 人 bē-khat 得想著 tsit-tsām-á「榮 íng 戴雞 moo-tshíng」ê 顧面 tshoo 桶,aih!有影咱 tsiâu 去 hōo 用鼻空「gîn」--著-a lah。

半冬,講長有長講短 mā 講有話門,半冬無法度改變  ê  代誌 kāng 款原原照舊、舊位 tún 囥,若半冬 mā 有夠 hōo 人反起反倒反 hiau beh 幾若擺--a。


心是肉做--ê,用石磨 á 心來比 phīng kám 無看 i siunn 過 tsiūnn 目?Tann 磨 kah 碎 iâm-iâm--ê,早就 m̄-nā 是對某 mih 某 ê 心念--a。連心 to 磨做肉絨 á tsham 血水流--去了後,看 hōo 真,胸坎--ni̍h 早就斷半項 mi̍h,僅僅是「青」。

Posted by lausenghian at 22:58回應(0)引用(0)文化

January 29,2008

摘譯《Representations of the Intellectual》ê 頭序


無權無勢 ê 個人干證著項事 ê 悲慘狀態,tsāi-tsuì m̄ 是 1 種無局無 sio̍h ê 活動 (hua̍t-tōng)。Tse 有包括 Foucault 所講 ê「綿爛綿 tsinn ê 飽學」(a relentless erudition),tshiau-tshuē koh 樣 ê 材料,發掘 am 藏 ê 文件,叫醒已經 hông 放 bē 記--得(iah 棄 sak)ê ta̍k 類歷史。Tse 有包括 1 款戲劇感 kap 起義感,好好 á 利用本身罕得有 ê 發言機會,爭取觀眾 ê 注意,比起對頭 koh-khah 有才情、ke khah gâu 辯論。M̄-nā 無職位 beh 顧守,mā 無地頭 beh 圍勢、防衛 ê 智識份子,有某 mih 款 ke hông 足 bē 穩心 ê 特質;也因為按呢,自 khau-sé (self-irony) khah 濟過自開誇,照實直講 khah 濟過 pa-lun-pa-láu。總--是,bē-īng-tit 走閃--ê 就是無 thang siau 閃 ê 現實:智識份子 ê tsit 種代表 m̄-nā bē hōo in tsiânn 做權勢者 ê 朋友,mā bē 替 in 提著官方 ê 銜頭。Tse 實 tú 實是 1 款寂寞 ê 處境,m̄-koh uan-nā khah 贏集體 thun-lún ê 現況。


-E.W. Said

Posted by lausenghian at 21:56回應(1)引用(0)哲學

無讀冊 ê 榮光?


因為朋友 ê 紹介,tsiah 有機會好好 á 聽阿弟仔 ê 歌。阿弟仔透過歌詞 phì-siùnn tsit-ê 社會 ê 假好、濟濟聖人殼,我想是任何有良心 ê 人 lóng ē-tàng 理解--ê,總--是,身為 1 个用音樂來捶烏豆 ê 歌手,i 本身 tī 歌詞 ê 文字,kap i 抗議上路尾 beh 達成 ê 目的 kám 有 sì-thīn,拙者 tī 聽歌了後,suah bē-khat-kin 產生懷疑。


咱 the̍h 阿弟仔  1 tè tsiann 出名,mā 真濟少年 gín-á 足 kah 意--ê:〈我無讀冊〉來做例,進一步來想看阿弟仔 ê 音樂目的是啥,koh,he kám 是無分有讀冊、無讀冊 ê 人 lóng tsiâu 想 beh ài ê 社會?
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 0:46回應(0)引用(0)文化

January 27,2008

Tshiau 著 1 个台羅教學網站


Tailo kauhak bang
早起 leh 問牛五--a 代誌,無張持 suah tshiau 著 tsit-ê 教學網站,做 kah put-tsí-á lè-táu lioh,e-poo 無閒 suah 倒--來,koh 斟酌 kā giú uá 來相,tsiah 知是台中教育大學洪惟仁教授 kap 潘科元 in 做--ê,是講,親像做 kah tsiah 精工 ê 資源網站,nah ē ká-ná lóng 無人宣傳 leh(iah 是拙者失覺察?),網站內底有課文、呼音練習 hām thè-su̍h-toh ê gè-muh,若有人 beh 自修羅馬字,應該 thang 好好 á kā 利用。


過去 tsit 幾冬,政府是有補助做 tsi̍t-kuá-á 母語 ê 事工,是講,若無人 tàu 傳鑼,做 koh-khah 濟、koh-khah 好勢 mā 是 hē leh hōo pha 荒,按呢有影足拍損。


Posted by lausenghian at 20:20回應(11)引用(0)語言

January 26,2008

對人無向


Iáu ē 記得 tsîng 到 tann 上尾 1 个仰慕 ê 對象是孫文,時間是讀高中 ê 時,後--來知影孫文 ê 偉大原來大部份是顧面桶生造白設 ê 神話,自按呢發覺孫文 ê 軟 tsiánn、iá-sian 等等「正常」ê 心 hīng 了後,有失去 put-tsí-á 濟對「人」ê hàm-siūnn。


少年 ê 時,tī 教會 luā-luā-sô,mā 不時聽著、看著 hit-lō「好 ê 干證」,教會本身 ê 教示親像 tshuì 舌轉蓮花,liâm-mi 講 kah 咱人無 tsi̍t-tè 好,獨獨靠上帝得著救 kap ē 行好 ê 氣力,liâm-mi koh 有才調舉出講話行放 tsām-gâm tsiūnn-tsiànn ê 例,目 tsi̍t-nih-á,koh ē 安 tah 講咱 tsi̍t 世人 lóng 無可能 tsiânn 聖(tsit-ê 時 tsūn 自然 m̄ 是指受召 ê 地位,是指一盡 ê 思想 kap 行為。聖經按怎講,講 ê 人恐驚 á mā 無斟酌稽考--過),有 bē 少人 suah 因為 hit 款「好 ê sa̋m-pú-luh 臭空出破」自按呢來失去信仰,也教會--ni̍h 不時 leh 話講:「tio̍h ǹg 神,m̄-thang ǹg 人!」 Aih!話雖 bóng lóng 是在 in hue ê lah!M̄-koh tsit-ê 過程的實有 hōo 我 kā「人」看著 ke  真明。

...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 23:25回應(0)引用(0)罔話

January 25,2008

仇恨 kap 偉大


是 toh-tsi̍t 本冊有寫講 tsit 世間上大 ê 力量是「恨」m̄ 是「愛」ah?我已經想 bē 起--來。恨確實真有力量無 m̄ 著,tī 短短 ê 時間就 ē-tàng 粒積像山崩地裂 ê 氣力,做 tsiânn tsē-tsē-tsē ê khang-khuè,m̄-koh 恨 ê 力量 lóng 有病尾 neh,he 病尾 ē tuè leh 造成 juā 大 ê 傷礙、koh ē 相連 suà juā 久,咱 kám 有影真知?
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 22:41回應(0)引用(0)心內話

看 1 粒痣 huah 人貓面


民族主義是真有事使 ê 方頭,beh 攻 beh 守 lóng 食 ē 行氣,m̄-koh,hit 後壁「m̄ 是烏就是白」、看 1 粒痣就 huah 人貓面 ê 想法,咱 kám thang sio 趁 sio 喊,無 beh sió 想看 māi?
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 14:33回應(2)引用(0)哲學

January 24,2008

過期--a,kám thn̄g ē 好?


Tsìn 前有想 beh tiàm tsia 寫 1 篇讀冊心得,tann 發覺心得 kap 故事 sio-siâng:bē hē--得,hē 久過期 tō 寫無路來--a。
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 21:46回應(0)引用(0)罔話

January 21,2008

înn-tînn ="=


拙者自認是 1 个真好量 ê 人,m̄-koh 海 khah 深 mā 是有底,山 khah kuân mā 無可能去 tú-tio̍h 火星,m̄-tsiah tsit 擺 tn̄g 著 hit sóo ke-si,lún kah 尾--a ē 起叛直接 kā i 上尾 hit 擺留言 kā delete
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 22:41回應(0)引用(0)罔話

January 20,2008

若按呢是無望


已經拆白講冊無 beh 出借 kan-tann ē-thang tī hia 現掀現讀,koh 有人 ē 暗 tsīnn-á ng-iap tsah--去?
...繼續閱讀

Posted by lausenghian at 19:13回應(8)引用(0)政治
 [1]  [2]  [最終頁]