March 2,2012 16:52

果子名來源


關係一寡果子名,因為有人問講kám是原住民語來--ê,我就做一寡無負責任ê稽考,tann,列踮下跤,逐家罔看。


龍眼(lîng-gíng;gîng-gíng)、荔枝(nāi-tsi)

這兩个詞,佇約其略四百冬前中國ê泉州/潮州戲文《荔鏡記》內底就看ē著--ah,所致無可能是台灣原住民語言ê來源。除非咱beh譀講四百冬前,tsia-ê詞就uì台灣傳對中國--過。


菝仔(pua̍t-á / pa̍t-á)

Pua̍t-á / pa̍t-á (菝仔)窮實是nâ-pua̍t-á ê語音簡省 (上無我知南台灣猶有真濟人按呢講)。這个講法佇中國閩南真普遍,廈門ê朋友林建輝提供下跤tsia-ê方言變體:nâ-á-pu̍t (廈門), nâ-pu̍t (泉州), nâi-á-pu̍t (同安), nâ-pa̍t-á/la̍p-pa̍t-á (漳州)。


檨仔 (suāinn-á)

目今,我感覺獨獨檨仔這个詞較有可能是台灣在地ê語詞(毋知是毋是原住民語),因為這號果子是先來佇台灣,了後,才有佇中國種(tann泉州嘛綴咧按呢講,毋過呼音無仝)。有人講上早就是荷蘭人kā這款南亞ê果子引--入-來-ê。

Wikipedia頂懸有引兩段文獻:

清康熙五十八年四月二十九日「福建巡撫呂猶龍奏呈台灣芒果及武彞山芽茶折」(hit當時台灣屬佇福建管):
福建有番檨一種,產在台灣,每於四月中旬成熟,奴才於四月二十八日購到新鮮者,味甘微覺帶酸,其蜜浸與鹽浸者俱不及本來滋味,切條曬乾者,微存原味。奴才親加檢看,裝貯小瓶敬呈御覽。 
 
《台灣府志》卷十八物產二:
檨子俗稱番蒜或做檨,其種云自佛國傳來,孫元衡詩云:「千章夏木布濃陰,望裏纍纍檨子林,莫當黃柑持抵鵲,來時佛國重如金」

檨種自荷蘭,切片以啖,甘如蔗漿,而清芬遠過之。沈文開雜記:食畢棄核於地,當月即生,核中有子,或一粒二粒如豆之在筴。 (在台)檨有三種:香檨、木檨、肉檨。香檨差大味香,不可多得。木檨、肉檨曬乾用糖拌蒸亦可久藏,台人多以鮮檨代蔬,用豆油或鹽同食。

補充--一-下,看甲真點陳(tiám-tîn)ê讀者檢采有注意著第一段引文標題ê『台灣芒果』,想講:tse『芒果』kám ē是漢語?

根據Wikipedia對英文mango詞源ê解說,伊ê源起頭應當是Tamil語ê「māṅgai」/「mankay」抑是Malayalam語ê māṅṅa(Dravidian語ê字根),tsia-ê語言攏是南亞ê語言,有合佇檨仔ê原產地--啦,是後來葡萄牙語 (manga) 佮意大利語(1510年ê記錄:manga)先借來用,了後,別ê西國語言才綴用--ê,所以,華語ê『芒果』拍算嘛是東西海路拍通了後,經過幾若層借詞轉出口,漢字才用音譯做ê新詞。

若台灣有「檨仔」較早中國,閣的實(tik-si̍t)是荷蘭人紮來種--ê,按呢,「檨仔」創詞ê所在,就有影是佇台灣,閣加上「檨」tsit字漢字是台灣人造--ê,tsit个詞凡勢tsiânn實是uì原住民語來--ê。


王梨(ông-lâi)

何大安先生佇《聲韻學中的觀念與方法》內底臆講「王梨」這个詞是uì Bunun(『布農語』)借--來-ê,毋kú,咱若斟酌kā稽考,這較sîng是Bunun uì漢語借詞(方向顛倒píng)。

咱知王梨自本是南美洲ê果子,伊是先開始踮中國廣東種,到清國康煕才有人uì中國紮來台灣,恁kám知廣東按怎叫這號果子?包括:廣東話、客語、潮州話,攏是kā叫做「黃梨」(客語:vòng-lì),kah若中國廣東上代先有王梨,當然廣東人講ê「黃梨」較有可能是伊佇漢語內底上早ê號名,照按呢來看,閩南話就是uì廣東借詞,翻做「王梨」--ê(「王」kap「黃」佇客語仝呼音,所以翻做閩南語ê時hut做是另外仝音hit字無算意外)。

新加坡潮州人蓋濟,佇hia,王梨ê華語就是講做『黃梨』,毋是『鳳梨』。


蓮霧(lián-bū;liám-bū)

這个詞確實毋是漢語,毋kú,嘛無啥可能是南島語(原住民語),因為伊並毋是在地ê種。蓮霧原本底是非洲、Madagascar ê果子,是經過南亞傳來咱台灣佮中國--ê。佇馬來西亞伊號做「jambu merah」 (紅菝仔ê意思),印尼話叫做「jambu bol 」(意思是像球ê菝仔)。照想,蓮霧,就是伊uì南亞引入來咱tsia ê時,對南亞語言ê借詞--啦!(Hennh,無毋著...咱借人ê話ê「菝仔」teh講「蓮霧」...)


釋迦(sik-khia):

照我所知,「釋迦」這个果子名是獨獨台灣咧講,佇中國,伊是號做「番荔枝」(huan-nāi-tsi),潮州話叫伊做「林檎」(lîm-khîm),「林檎」佇日語是「phōng果」ê意思,咱台灣話有借詞講「lìn-gòo」,總--是佇潮州話,伊是咧叫另外一款果子!(Tse無奇怪,因為「釋迦」ê英語就是sugar-apple。)

大多數ê人攏kioh是講因為釋迦生做親像佛祖ê頭,所以號做釋迦,我想無影--啦!釋迦原底嘛是美洲ê種,仝款是經過南亞引入來台灣種--ê,佇印尼話,釋迦講號做「srikaya (serikaya)」,按呢kám無真明--ah?!台灣話ê「釋迦」,kánn是印尼話ê借詞--啦!


弓蕉(kin-tsio)

上尾來講弓蕉,若有人beh花講干焦台灣話有「弓蕉」這个講法,所致伊是在地--ê,甚至謗(pòng)講是原住民語,歹勢,恐驚仔愛失望--looh。「弓蕉」並毋是台語才有ê講法,真濟漢語嘛攏按呢咧講,客話咱且不論,中國ê潮州話,嘛是kā這號果子號做「弓蕉」--neh,精差in呼音無仝爾爾(用in某一套羅馬字是寫做「geng-zie」)。講kah tsia,台語內底有非漢語ê詞源--無,有!頂懸就有幾若个(特別是南亞語言ê借詞),毋kú,頭頂tsia--ê,無一个有法度確定是原住民語做源頭--ê-neh(干焦「檨仔」較有可能性)。

提供逐家一个我感覺較有可能ê Siraya(『西拉雅語』)借詞--啦!Edgar Macapili(萬益嘉)佇伊編ê Siraya字典內底,有臆講「家後」是台語uì Siraya語借--去-ê,我看字音有倚,毋過無去查中國有按呢講--無,是講,鄭進一ê〈家後〉hit塊歌hiah紅,東南亞、中國攏真時行,設使in本底無按呢講,檢采這馬嘛攏學--起-來-ah-leh 舌

 • lausenghian 發表於樂多回應(4)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:932

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/19048878

  回應文章
  越南話檨仔叫做「xoài」,照南部音來寫做台羅是「sòi」。暹話嘛有講 สวาย(~sah8-oai5),詞典解說是檨仔樹个一種。http://www.thai-language.com/id/147259 ... Ah huān 勢越、暹个「檨」·字攏是 uì 高棉話來。
  | 檢舉 | Posted by 阿天 at April 3,2012 21:29
  南洋个一寡果子名,是泉州人先借 ·个抑是 Silái'iā 先借 ·个,he 嘛有通議論。我會記得 Silái'iā 人早就有咧佮「番爿」來往, :) 馬來話借真济,著 ·無?
  | 檢舉 | Posted by 阿天 at April 3,2012 21:34

  阿天:若是檨仔ê種是uì高棉來--ê,按呢,tsit个果子名ê源頭是高棉話,就真合理啊...(毋過我無koh去tshiû根源)。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at April 3,2012 21:35

  阿天:Siraya有先借tsia-ê果子名--無,愛uì語料進一步去看,目前我看--著-ê,是無聽人講有真濟馬來話ê借詞。
  另外,hia-ê果子栽徙來台灣ê時間嘛愛考慮,若是漢人來台灣了後,tsiah有引hia-ê果子栽來種,按呢,透過Siraya來借詞ê可能性就較低。
  | 檢舉 | Posted by Taokara at April 3,2012 21:38
   
   


   
  -
  贊助商廣告