July 14,2011 17:06

Tio̍h培養人


台灣ê大學設立台文系所已經有幾若冬,毋過少年tsit輩,特別是uì台文系所出業ê人,有偌濟比例去做台文相關ê頭路(出版,編輯,媒體等等),或者是利用工課以外ê時間投入台文運動(寫作,評論,閱讀,遊說,行街頭等等),我所知--ê,是比例真低,人額蓋少,按呢,台文運動未來欲按怎有後注(āu-tù)--leh?

有一寡工課,凡勢毋免特別ê培養hām訓練,就有才調hē手隨紲接,總--是,嘛有hit款需要一段時間tsiah有法度熟手ê穡頭,比論:文字編輯(愛對書寫熟行(si̍k-hâng),對用字一致化有耐性koh有執行ê能力),tsit款工課,是台語文出版(包括冊kap定期刊物)tsham文學比賽攏真需要ê人才,tann,kám有20或者是30外歲ê少年人咧受tsit款ê訓練,隨時會用得起來kā工作延續--落-去?

一个運動欲行會久長,人是關鍵,tsit代人會過--去,而且人世間ê變化毋是咱會當pān-phue--ê,按怎佇運動ê過程中,沓沓仔培養接手ê少年輩,是咱袂使無去致意ê一項重要任務。

 • lausenghian 發表於樂多回應(2)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:353

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/16065021

  回應文章

  Chèng-hú bô chi-chhî, m̄ goān-ì tâu-ji̍p chu-kim mā sī chin toā ê būn-tê, kám-kóng lâng ū lí-sióng tio̍h m̄-bián kò͘ pak-tó͘?
  Goá m̄-sī pún kho-hē ê ha̍k-seng, tān-sī goá se̍k-sāi kúi-nā-ê gián-kiù-só͘ pit-gia̍p ê sian-pái, in ū jia̍t-chêng, tān-sī sū-si̍t sī in iû-goân bô hoat-tō͘ chhoē-tio̍h siong-koan ê thâu-lō͘.
  Chèng-hú í-chêng tâu-ji̍p chiah che chu-kim leh poê-ióng Tiong-kok bûn-ha̍k, Hoán-kiōng bûn-ha̍k khioh m̄ goān-ì iōng tong-chho͘ ê chi̍t-poàⁿ ê khùi-la̍t lâi pó-chûn Tâi-oân bó-gí, chèng-hú à-pà, tān-sī gún tāi-chiòng tùi che bô-iàu-bô-kín, jîn-bîn mā sī gōng!Kan-taⁿ ū chi̍t-pêng ū kak-chhéⁿ tio̍h ū-kiù--ah, khó-sioh sī chèng-hú chhûn-pān hō͘ i sí, jîn-bîn kám-kak bô iàu-kín!
  | 檢舉 | Posted by Ka-li̍p at August 9,2011 15:59

  Ka-li̍p

  Guá liáu-kái lí sóo kóng--ê, sū-si̍t-siōng, lán bô-khó-lîng kái-piàn tsìng-hú kap jîn-bîn ê siūnn-huat, lán ē-tàng tsò--ê, kan-tann sī tsò lán lia̍h-tsò tio̍h--ê, ū ì-gī ê tāi-tsì.

  Sóo-í guá tsit phinn bûn-tsiunn sī siá hōo khoo-á lāi ê lâng khuànn--ê...lán ài hōo khang-khuè ē-tàng tsiap-suà...m̄-thang lóng kan-tann hit kuí-ê lâng teh bú...lâng ê khuì-la̍t kap sènn-miā lóng iú-hān.
  | 檢舉 | Posted by Taokara at August 9,2011 16:07
   
   


   
  -
  贊助商廣告