October 22,2010 15:39

Tiâu 底


Tī leh 心情上 bái ê 時,kap 家己 ê 心對話,自然 uì 喙--裡出來 ê 語言,是華語,毋是台語;對 tio̍h 傷 ê 心 ē 行氣 ê 藥,毋是台語老歌,是五月天、盧廣仲 ê 華語歌,或者是 Rachmaninov、Chopin ê 音樂。

若 beh 用文字表達上深 ê 感情,華語紲手就會當寫出連家己 mā gông-gia̍h ê 字句,台語 tio̍h 三翻五覆,tsiah 有法度表達、寫 kah 某一个程度。

三十冬 tī 天龍國生活,二十外冬 ê 華語教育,究真已經 kā 我 uì 一个時代、一个經典、一款粒積永遠拆離分,毋管我 kah 意 iah 無,濟濟物件已經 tiâu 底,變做無法度卸離 ê 一部份。

 • lausenghian 發表於樂多回應(10)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:406

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/14251195

  回應文章

  Lán Thian-liông-kok ê Tâi-gí-lâng, ài jīn-hūn Thian-liông-gí sī lán ê bó-gí. Tâi-gí ke-ke sī L1.xxxxx buē sī L1 leh.
  (Í-siōng sī sit-tsì ê pō͘-hūn).

  M̄-koh bô piáu-sī lán bô-huat-tō͘ tsai-puê Tâi-gí sī L1. ê Thian-liông-kok lâng. (sī tsin piàⁿ bô-m̄-tio̍h lah).
  | 檢舉 | Posted by pektiong at October 22,2010 18:14

  Tio̍h, ū-khó-lîng, m̄-koh tsiok piànn--ê, tsîng-kah-tann guá khak-si̍t piànn kah tsin tuā-la̍k...XD
  | 檢舉 | Posted by Taokara at October 22,2010 18:21

  phiàⁿ beh "seⁿ" Tâi-gí-lâng? XD
  | 檢舉 | Posted by pektiong at October 22,2010 18:28

  Hah...bô lâng beh kap guá senn--lah... XDD Senn-liáu mā kiann bô tsînn tshiânn--i.
  | 檢舉 | Posted by Taokara at October 22,2010 18:38

  >台語 tio̍h 三翻五覆,tsiah 有法度表達、寫 kah 某一个程度。

  我叫是恁早就脫離即个階段矣。

  但是我將這"三翻五覆"當作趣味的代誌,有當時仔當作挑戰,想欲試看覓仔家已會當寫到啥乜程度。
  | 檢舉 | Posted by Arkun at October 22,2010 23:24

  Arkun:我感覺這是一个永遠袂走脫--得ê階段,閣較按怎迮,我操作台語文ê能力攏猶原輸華語忝忝。所以,見若寫,特別是寫較幼路ê物件,攏是咧挑戰、咧試驗,無毋著...
  | 檢舉 | Posted by Taokara at October 22,2010 23:39

  M̄-koh, guá tiāⁿ-tiāⁿ teh siūⁿ tāi-tsì kán-ná bô-bîng-hián īng siáⁿ-mi̍h uē-gí, kan-ta tsai-iáⁿ tu--teh siūⁿ án-ne niâ...
  | 檢舉 | Posted by 中途島 at October 23,2010 02:08

  中途島:Huān-sè lí sī tôo-siōng su-khó ê lâng...nā-sī án-ne, tsin him-siān--lí. Thiann-kóng tsit-khuán lâng khah khiáu.
  | 檢舉 | Posted by Taokara at October 23,2010 02:37

  M̄-thang, siuⁿ-iàm-khì.

  Guá kin-á-ji̍t khuàⁿ-tio̍h tsi̍t-pún tsheh:

  <日本語在台灣‧韓國‧沖繩做了什麼?>

  http://www.jlbooks.com.tw/book/book_more.asp?Booksid=567

  lāi-bīn ū kóng--tio̍h 金東仁(김동인; Kim Tong-i), i sîng-jīn i siá mi̍h-kiāⁿ ê sî, thâu-khak lāi-té lóng sī Ji̍t-pún-uē, i thâu-tsi̍t-kái siá ê Hân-kok-bûn sió-suat, tē-it-kù siá liáu tō suah siá bē lo̍h--khì. Lán ē siū Huâ-gí íng-hióng bô kî-kuài.

  Tsit-má, Hân-kok-lâng bô Kim Tong-i ê khùn-khó͘, lán ná kè-sio̍k lo̍h--khì, ū tsi̍t-kang, Tâi-uân-lâng mā ū khó-lîng thuah-tshut Huâ-gí ê sok-pa̍k.
  | 檢舉 | Posted by 中途島 at October 26,2010 22:18

  中途島:

  Hi-bāng sī án-ne. M̄-koh, ū 1 ê tiâu-kiāⁿ sī, Tâi-gí bē-sái tī Tâi-uân-lâng thuat-tshut Huâ-gí sok-pa̍k ê tsìn-tsîng tō khiau--khì...

  Ka-iû.
  | 檢舉 | Posted by Taokara at October 26,2010 22:58
   
   


   
  -
  贊助商廣告