July 23,2010 14:44

Tio̍h 牽拖


Beh 責罪--人是真容易 ê 代誌,在地語言 ê 死失,若 beh 怪罪 ta̍k 語言 ê 母語人,ná 親像是天公地道、理所當然,m̄-koh,若斟酌 kā 想,tsit 个責罪 ê 做法,kám bē siuⁿ 過看一般人有。

舉例來講:咱會當 kā 人 ê 鼻 kí--leh 罵 kioh:「你連母語 ê 讀寫 to bē-hiáu,tse 若是 tī 外國,是連小學 to 無 thang 卒業,真見笑!」Tsit 幾工,我斟酌 kā 想想--leh,tsit 號責罪 suah 有 siuⁿ 過頭簡化事實 ê 嫌疑。


咱來想 māi,若 beh 做國內外 ê 比較,通世界 ta̍k 所在,m̄ 管 suî 人 ê 母語是啥,一般 tik 人所 ē-hiáu 讀寫--ê,往往 m̄ 是「家己 ê 母語」,顛倒是 hit 个所在 ê「教學語言」,換話來講,決定 tsi̍t 所在大多數人所熟手 ê 讀寫語言--ê,m̄ 是「in ê 母語是啥」,是「in tī 受教育 ê 過程中教學語言是啥」,讀寫 kap 講聽無仝,「讀寫」究真是「體制化教育」ê 結果,tsit 點,是咱 bē-īng 得失覺察--ê。


有決心、有耐性,tī 教育體制以外,kā 無用 tī 教育、政治 ê 母語讀寫 kā 學 kah 熟手,he 定著 m̄ 是一般人會做 ê 代誌,人 khah 濟是 beh 食飽穿燒,若 koh 有氣力就 beh 好額 kap 出名,對名利 khah 無要緊--ê,是去追求伊本身 ê 興趣,若「母語讀寫」、「母語復振」,he 恐驚仔 kan-tann 是咱人興趣內底 ê 小小 tsi̍t 部份爾爾。


若 tsi̍t 所在大多數人攏 ē-hiáu 母語讀寫,he tsāi-tsuí m̄ 是 hia「聖人」或者是「非常人」khah 濟,khah 大面是 hit 所在 ê「教學語言」tú-tú 就是 in hit 所在 in 人 ê「母語」,tann 台灣人濟濟 bē-hiáu 母語讀寫,kap 台灣人 ê「本質」凡勢無 tī-tāi,是政治決定咱 ê「教學語言」ê 結果,beh 責罪,若怪對一般 bē-hiáu 母語讀寫 ê 人,就準 tsiū 道義上一般人有責任,m̄-koh kám bē sa m̄-tio̍h 真犯?

 • lausenghian 發表於樂多回應(0)引用(0)語言編輯本文
  樂多分類:文字創作切換閱讀版型 │昨日人次:0 │累計人次:327

  引用URL

  http://cgi.blog.roodo.com/trackback/13161735

   
   


   
  -
  贊助商廣告